ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети април                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 354 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – ЕТ „АРА – А.С.” – гр. Сливен, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

За ответника по оспорването – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Т.С.

 

ПРОКУРОР С.: Моля, на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК, да бъде конституирана Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СЪДЪТ намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело №354/2009 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Наред с жалбата, на 21.04.2009 година е подадена молба от адвокат В.Т. – пълномощник на жалбоподателя, в която изразява становище по жалбата, като я поддържа и в която са формулирани въпроси към вещо лице, с искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Иска се ответникът да бъде задължен да представи писмено доказателство – Данъчен акт за прихващане или възстановяване №1320/10.03.2004 година. Указано е, че по делото няма други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представените с преписката доказателства от Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

По отношение на искането за изготвяне и изслушване на съдебно-счетоводна експертиза, изразявам следното становище:

Считам, че т. 1 е неотносима, тъй како касае периоди извън проверявания данъчен период, предмет на настоящия спор.

По отношение на т. 2 въпросът е правен, още повече, че там не се цитира за кои предходни данъчни периоди става въпрос, с какво ще се сравняват, с оглед на което ще моля да не допускате отговор на този въпрос или да се задължи жалбоподателя да прецизира въпросите си.

По т. 3 задачите са чисто счетоводни, с оглед на което оставям на преценката на съда.

По т.4 отново възразявам да се допусне изготвянето на експертиза при така поставения въпрос. Ще моля съда отново да задължи жалбоподателя да прецизира и този въпрос и след преценка на съда е ли е счетоводен, да допусне изготвянето и изслушване на експертиза по този въпрос.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства.

Да се даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да конкретизира въпросите към вещото лице, с оглед избягването на допълнителна експертиза впоследствие, след което считам, че съдът следва да прецени и евентуално допусне извършването на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като с нея се цели да се установят съществени правни факти.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва, също така, ответникът да бъде задължен да представи заверен препис от ДАПВ №1320/10.03.2004 година, издаден на жалбоподателя за периода м.декември 2003 година. Следва да бъде назначена и съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпрос №3, формулиран в писмената молба, като със съобщението за внасяне на определения депозит на жалбоподателя се укаже да конкретизира въпросите, формулирани в т. 1, 2 и 4.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в т. 3 от молбата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А.

УКАЗВА на жалбоподателя в същия срок да конкретизира въпросите си, формулирани в т. 1, 2 и 4 към вещото лице, тъй като в този си вид същите са неясни, поради което не може да бъде преценена и необходимостта от ползване на специални знания, тъй като не се знае какъв именно въпрос ще бъде изясняван чрез тези специални знания.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.06.2009 година от 10.30 часа, за която дата страните редовно уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: