РЕШЕНИЕ

 

                                623              дата 02 април 2018г.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 22 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 353 по описа за 2018г. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Блу Сторм” ООД, гр.Бургас, представлявано от управителя А.Ч. против Решение № 102/22.01.2018г. постановено по НАХД № 5634/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-02024359/28.08.2014г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което, за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от с.к., на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв.

Съдебното решение се обжалва като постановено при неправилно приложение на материалния закон и в нарушение на административнопроизводствените правила. Касаторът не оспорва съставомерността на констатираното деяние, но възразява, че е изтекла „преследвателската“ давност. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Касаторът „Блу Сторм” ООД е санкциониран за това, че при извършена на 20.02.2014г. проверка за спазване на трудовото законодателство в обект – новострояща се сграда, находящ се в гр.Поморие, УПИ VIII-2052,3053,3054 и 3055 по плана на гр.Поморие, контролните органи на Инспекцията по труда са установили на място лицето Х.Х.Ф.да полага труд като мазач, без сключен трудов договор, в нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, обсъдил възраженията на жалбоподателя, като намерил същите за неоснователни, като е изложил подробни мотиви относно възражението за настъпила погасителна давност. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушение, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество за неспазване на трудовото законодателство. Наложената имуществена санкция съдът е преценил като правилно определена в минималния предвиден от законодателя размер, с оглед на което потвърдил НП.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Напълно се споделят мотивите на съда относно доказания факт на престиране на труд в полза на дружеството като работодател от лице, с което не е сключило трудов договор в писмена форма, в нарушение изискването на разпоредбата на  чл.62, ал.1 от КТ, с която е вменено задължение на работодателя да сключи трудов договор в писмена форма с работника преди постъпването му на работа и в частност в касационната жалба не се съдържат твърдения, които да отричат този факт.  Възраженията на страната касаят изцяло приложението на института на погасителната давност, които са подробно обсъдени в обжалвания съдебен акт и се възприемат напълно и от този съдебен състав. Правилно районният съд е посочил, че в ЗАНН липсва уредба, която да урежда абсолютната давност, поради което и съгласно препращащата норма на чл.11 от с.з. следва да се приложи уредбата, съдържаща се в НК. Съгласно чл.80, ал.1, т.5 от НК, наказателното преследване се изключва по давност когато то не е възбудено в продължение на три години. Съгласно чл.81, ал.3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член. С оглед посочените норми, административнонаказателното преследване (когато наложеното наказание е глоба) се изключва, ако са изтекли четири и половина години, считано от момента на извършване на нарушението. В случая нарушението е извършено на 20.02.2014г., от която дата е започнал да тече срокът на абсолютната  погасителна давност и той изтича на 20.08.2018г., тоест към настоящия момент същият  е изтекъл. Позоваването на страната на друг съдебен акт, постановен от Районен съд Бургас по НАХД № 5884/2016г. не обвързва нито въззивния, нито настоящия съд. Но в отговор на това касационно оплакване следва да де се отбележи, че нормата на чл.80, ал.1, т.5 от НК няма самостоятелно приложение в административнонаказателното производство и тя се прилага винаги само във връзка с чл.81, ал.3 от НК, само за да се изчисли срока на абсолютната погасителна давност, за която няма уредба в ЗАНН. В административнонаказателното производство аналогичната норма на чл.80, ал.1 от НК е чл.34 от ЗАНН, където е уредена погасителната давност изключваща административнонаказателното преследване – когато то не е възбудено (по терминологията на НК) , респ. не е съставен АУАН (по терминологията на ЗАНН) в посочените в чл.34 срокове. В настоящия случай сроковете по чл.34 от ЗАНН са спазени, поради което и районният съд е пристъпил към обсъждане на абсолютната погасителна давност по смисъла на НПК, за да отговори на възраженията на санкционираното дружество в тази насока. 

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 102/22.01.2018г. постановено по НАХД № 5634/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: