Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    832                от 09.05.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 353 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Й.А. – старши юрисконсулт в РО НСК при РДНСК ЮИР Бургас, като процесуален представител на заместник-началник на ДНСК София против Решение № 8/05.01.2017 г., постановено по НАХД № 2099/2016 г. на Районен съд Несебър, с което се отменя Наказателно постановление № Б-69-100/27.09.2016 г., издадено от заместник-началник на ДНСК София, с което на Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 24б, ал. 2 във връзка с чл. 24б, ал. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК във връзка с чл. 57 а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложена глоба в размер на 1 000 лева. Твърди се, че решението е неправилно, необосновано и постановено в нарушение на процесуалния и на материалния закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от главен експерт Албена К., която пледира за отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът – Н.К.Д.,***, чрез процесуалния си представител адв. Т.Д. – И., БАК иска отхвърляне на касационната жалба като неоснователна и недоказана като сочи, че постановеното решение на районния съд е правилно и законосъобразно.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на Н.К.Д. против Наказателно постановление № Б-69-100/27.09.2016 г., издадено от заместник- началник на ДНСК София, с което на Д., на основание чл. 24б, ал. 2 във връзка с чл. 24б, ал. 1 от ЗУЧК за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК във връзка с чл. 57 а от ЗУТ е наложена глоба в размер на 1 000 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се в липса на описание на конкретните задължения на Д. в качеството му на кмет, които същият не е изпълнил, като е недопустимо за първи път подобни факти да се установяват в хода на съдебното дирене.

Решението на Районен съд Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд  само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира релевираните касационни основания за неоснователни.

            При извършена проверка на територията на КК „Слънчев бряг“ от органите на РО НСК към РДНСК ЮИР Бургас е установено, че Д. в качеството си на кмет на Община Несебър не е предприел действия по реда на чл. 57а от ЗУТ за премахване на преместваем обект – павилион, разположен в поземлен имот с идентификатор 51500.505.218 на границата с поземлен имот 51500.505.341, кв. 67 по КККР на КК „Слънчев бряг – изток“, Община Несебър. Резултатите от проверката са обективирани в констативен протокол № 44-2-Л/14.07.2016 г., като въз основа на тях е съставен Акт за установяване на административно нарушение № Б-69/ 16.08.2016 г. Подадените от Д. възражения не са уважения като впоследствие е издадено Наказателно постановление № Б-69-100/27.09.2016 г. от заместник - началник на ДНСК София.

Настоящата касационна инстанция намира за правилен изводът на Районен съд - Несебър, че в хода на административнонаказателното производство, при съставяне на АУАН и издаване на НП, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до нарушаване и ограничаване правото на защита на санкционираното лице по следните съображения:

Административнонаказателната отговорност на Д. е ангажирана за нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК, която норма е бланкетна и препраща към чл.57а от ЗУТ. Последната урежда процедурата по която ще се премахнат преместваемите обекти и съоръжения посочени в чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК. Тази процедура включва няколко етапа, които подробно са разгледани от първостепенния съд, поради което не е необходимо отново да бъдат излагани в настоящото решение. Текстът на правната норма, която се сочи за нарушена е възпроизведен дословно в наказателното постановление, но не са изложени разсъждения относно наличието или липсата на спазването на чл. 13, ал. 3 и ал. 4  и на чл. 10, ал. 3, т. 3 от ЗУЧК. Липсват данни дали сочените поземлени имоти попадат на територията на зона А или зона Б от крайбрежието, тъй като същите се отнасят за извън урбанизирани територии. Така даденото описание на местонахождението на преместваемия обект по-скоро сочи същият да е разположен в урбанизирана територия.

На следващо място, сочи се, че нарушението е извършено в периода от 26.12.2015 г. до 14.07.2016 г., но не са ангажирани доказателства дали Д. в качеството си на кмет е извършвал процесуални действия във връзка с премахването на обекта и не е достигнал до крайния резултат или въобще изцяло е бездействал и не е предприел необходимите действия за стартиране на процедурата по премахване, тъй като подобни доказателства са ангажирани пред първата инстанция.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/05.01.2017 г., постановено по НАХД № 2099/2016 г. на Районен съд Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.