Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 730

 

гр. Бургас, 18. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на седми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 353/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „ЕВН България електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, против решение № 6/28. 01. 2016 г., постановено по НАХ дело № 272/2015г. по описа на Районен съд Поморие.

Касаторът счита решението за неправилно. Поддържа, че първоинстанционният съд не е обсъдил възраженията на жалбоподателя. Подробно излага съображения за нарушение на материалния закон и на процесуалните правила. При условията на евентуалност моли съда да приеме нарушението като маловажен случай, без да налага наказание на жалбоподателя. Посочените в жалбата оплаквания, съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК - нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление. В открито съдебно заседание, чрез процесуалният си представител – адв. М.Г. Г. от АК - Пловдив, касаторът поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Представя писмени бележки.

Ответникът – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, редовно призован, не се представлява в открито съдебно заседание. С писмена молба, чрез процесуалния си представител - юрк. Р. Г. Н., оспорва жалбата и иска да бъде оставено в сила решението на районния съд. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Поморие е потвърдил наказателно постановление (НП) № НП – 291 от 12. 12. 2014г., издадено от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на касатора „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е наложено на основание чл. 206, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) административно наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лева за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и издадената лицензия.

За да постанови решението си районният съд е приел за установено по несъмнен начин, че на 14. 01. 2013 г. представители на „ЕВН България електроразпределение” ЕАД са подменили съществуващо средство за търговско измерване с фабричен № 4883556, монтирано в обекта на клиент в гр. Каблешково с ИТН 2587529, без знанието на последния, за което е бил съставен протокол, неподписан от клиента и служител на електроразпределителното дружество. Приел е, че с тези действия е допуснато нарушение на чл.63 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи (ОУ), представляващи неразделна част от издадената Лицензия № Л-140-07/13.08.2004г., съгласно чл.49, ал.2, т.7 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на електроразпределителното предприятие за нарушение по чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Решението на районния съд е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 14. 01. 2013 г. служителят на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД И.К., служител на „ЕВН България електроразпределение” ЕАД, е извършил демонтаж на средство за търговско измерване (СТИ) с фабр. № 4883556, монтирано в обекта на клиента Р.А.Р. в гр. Каблешково с ИТН 2587529, тъй като този електромер подлежал на последваща проверка. Подмяната на СТЕ е била извършена в отсъствието на клиента, а в съставения констативен протокол не са положени каквито и да било подписи – на лицето-съставител, собственика, представителя на собственика или домоуправителя. Тези обстоятелства са били констатирани при извършен регулаторен одит на дружеството, въз основа на Заповед № З-Е-3/02.01.2014 г. на председателя на ДКЕВР.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от наказващия орган, но счита, че деянието не е съставомерно. Възразява, че съдът е направил редица неточни фактически и правни изводи и е нарушил правото му на защита.

Съдът намира доводите в касационната жалба за неоснователни. На основание чл.10, т.3 от ОУ електроразпределителното дружество има право да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с нови, но следва да стори това по реда, предвиден в чл. 63 от ОУ - в присъствието на клиента, а при отказ на последния да присъства или да подпише констативния протокол - в присъствието на свидетели. Несъмнено в случая това изискване не е изпълнено. Демонтажът на СТИ е извършен от служител на дружеството, в отсъствие на клиента и на свидетели. Тези обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени доказателства, включително и протокол от 14. 01. 2013 г. за монтаж/демонтаж на средство за измерване, поради което оплакванията на касатора за безкритично възприемане от страна на районния съд на описаната в АУАН и НП фактическа обстановка са неоснователни.

Касационната съдебна инстанция счита, че първостепенният съд законосъобразно е приел, че деянието е съставомерно по чл. 206, ал.1 от ЗЕ, доколкото ОУ съставляват част от издадената на дружеството лицензия за дейност по разпределение на електрическа енергия, на основание чл.49, ал.2, т.7, вр. ал.1 от Наредба № 3/21.03.2013 г. В процесното съдебно решение са изложени мотиви, които не следва да бъдат преповтаряни, тъй като се споделят и от настоящата инстанция, като в тях се съдържа отговор на въпросите има ли извършено деяние; извършено ли е то от наказания субект; съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация; какво наказание да се определи на нарушителя. В този смисъл са неоснователни възраженията на касатора за липса на решаващи мотиви, изключващи възможността за извършване на съдебната проверка. Не се констатират и пороци в дейността по избор на нарушените с деянието законни разпоредби.

Неоснователни са и доводите на касатора за допуснати процесуални нарушения при съставянето на АУАН, респективно опорочаване на процедурата по издаване на процесното НП, изразяващи се в липса на компетентност на актосъставителя. Съгласно чл.225, ал.1 от ЗЕ, нарушенията по този закон се установяват с актове на лицата по чл.77, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от закона, т. е. и от оправомощените лица, чрез които ДКЕВР извършва проверки. В административната преписка (лист 16) се съдържа заповед № З-Е-4/02.01.2014г. на председателя на ДКЕВР, с която са упълномощени длъжностни лица за съставяне на АУАН по ЗЕ, измежду които под № 6 е вписан и актосъставителя Л.М.Р., поради което следва, че е съставен акт при наличие на материална компетентност по смисъла на чл.225, ал.1, във вр. с чл.77, ал.2, т.1 от ЗЕ. Актът е съставен в сроковете по чл.34, ал.2 от ЗАНН, съдържа всички изискуеми реквизити, като не се констатират нарушения в тази насока и при издаването на процесното наказателно постановление.

Обосновано първостепенният съд е приел, че в случая не са налице основанията за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид.

По изложените съображения и при липса на наведените в жалбата касационни основания, обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6/28. 01. 2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 272 по описа за 2015 година на Районен съд Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 2.