ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 353 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно уведомен, представлява се от  адвокат Г., с представено пълномощно по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионална дирекция на „Национален строителен контрол” югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д.,  редовно упълномощен,

 

         ЗАИНТЕРЕСВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк” Бургас ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения, да се даде ход на делото. 

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                  

АДВОКАТ Г. – Поддържаме жалбата. С оглед установяване наличието на правен интерес на дружеството за обжалване на процесната заповед, представям и моля да приемете писмени доказателства  под опис, представляващи договор за продажба на дялове от капитала на „Бутед” ЕООД от 22.10.1999г. с приложение № 4, съдържащо  инвентаризационен опис  и сравнителна ведомост към датата на приватизационната сделка - неразделна част от договора, както и 3 броя декларации по ЗМДТ и доклад за приватизационна оценка от Агенцията за приватизация.

С оглед установяване наличието на правото му на собственост върху постройката от твърдяното придобивно основание по чл.17а от ЗППДОП (отм.), както и наличието на изтекла в полза на дружеството придобивна давност като самостоятелно основание за придобиване на собственост върху процесната постройка, моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след запознаване с материалите по делото и извърши проверка в счетоводството на дружеството да отговори на формулираните въпроси в нарочна молба - дали процесната сграда е била включена в баланса на държавната фирма „Бутед  към 31.12.1992 г.; начислявало ли е и заплащало ли е следващите се данъци в последните 10 години и към момента фигурира ли сградата в активите на „Бутед” АД. 

Внасям уточнение, че дружеството е преобразувано от държавно предприятие в еднолично търговско дружество ЕАД с Разпореждане № 36 от 1993 година, приложено при първото разглеждане на делото и съгласно което всички активи, включени в баланса на предприятието към 31.12.1992 г. са станали част от капитала  на преобразуваното търговско дружество именно по силата на чл.17а от цитирани по-горе закон.

Представям и копия и за отсрещната страна. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – На първо място считам жалбата за недопустима и като такава моля да я оставите без разглеждане. Има промяна в собствеността по вписаното в графа 15 от АЧДС  № 2150 от 1997 година, на л.6 от дело 12631/2014г. на ВАС,  настъпила по силата на заповед на управителя на  Област Бургас, която води до отпадане на активната процесуална легитимация на жалбоподателя.

В случай, че не приемете възражението ми за недопустимост на жалбата, оспорвам жалбата като недоказана и неоснователна.

По молбата за допускане на съдебно икономическа експертиза, считам, че фактическият състав на придобивната давност, включва освен осъществяване на претендираното право в случая - на собственост,  така и на волеизявление на лицето ползващото се от давността пред компетентен орган, било с предявяване на иск за собственост или в производство по издаване на констативен нотариален акт. Считам, че е неотносимо разглеждането на този въпрос в настоящото съдебно производство.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от адвокат Г. доказателства, същите подробно описани в съпровождаща ги молба.

 

Намира доказателственото искане за назначаване на съдебно икономическа експертиза за основателно, доколкото посредством същата биха се установили  правнозначими за решаването на делото факти, поради което и на основание на чл.195, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото доказателства и след като посети на място счетоводството на жалбоподателя да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, същите съдържащите се в депозираната днес молба от неговия пълномощник.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж., при депозит в размер на 300 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

По отношение на повдигнатите в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Д., възражения за недопустимост на настоящото производство, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съден акт.

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12 октомври 2015 година от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:03  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: