Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 01 юни  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХV състав, в съдебно заседание на трети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧАВДАР Д.

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 353/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба на Д.Д. ***, против Решение №136/26.01.2012 година, постановено по н.а.х.д. №4512 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление №489/2011 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС на Д.Д.Д. е наложено наказание – „Глоба”, в размер на 1 000 лева и са отнети стоките ,предмет на нарушението – общо 30 броя кутии цигари марки “Karelia Slims”, “LM” и “President”, без бандерол със стойност на дължимия акциз 93,49 лева.

Касаторът счита, че материалният закон е приложен неправилно, тъй като е установено, че иззетите от него цигари са били с надпис DUTY FREE  и за тях не е необходимо наличие на акцизен бандерол, т.е. не е налице изобщо извършено нарушение.

В съдебно заседание касаторът поддържа становището си, изложено в жалбата и иска отмяна на съдебното решение, и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

В хода на първоинстанционното съдебно производство са били установени следните факти:

Административнонаказателното производство е започнало въз основа на писмо, изпратено от Районна прокуратура гр. Бургас, с което на Директора на Митница Бургас е изпратена преписка по опис на Районната прокуратура за реализиране на административнонаказателна отговорност на Д.Д.Д., поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление по смисъла на чл. 234 от НК. Въз основа на данните, съдържащи се в преписката, изпратена Районна прокуратура, е издаден акт за установяване на административно нарушение, с който е прието, че нарушението е извършено на 26.02.2011 година по пътя между селата Габър и Дебелт, община Созопол и е осъществено посредством държане на акцизни стоки – тютюневи изделия, като са посочени съответните количества и вид.

 След връчване на АУАН Д.Д.Д. е подал възражение срещу акта, като е посочил, че са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон по издаването му, а именно неспазване на срока, установен с разпоредбата на чл. 34 ЗАНН, а от друга страна е възразил по констатациите, касаещи извода на проверяващите лица за задължителност на акцизен бандерол върху цигарите, тъй като върху същите тези цигари вече имало надпис „DUTY FREE”, който изключва необходимостта от акцизен бандерол. Отделно от това, във възражението е посочено, че когато се касае до тютюневи изделия с надпис „DUTY FREE”, то държането им противоречи на закона само в случай, че се осъществява в търговско помещение. Въпреки подадените възражения, Началникът на Митница Бургас е издал наказателно постановление, с което е наложил санкция и е постановил отнемане на съответните стоки.

 Пред първоинстанционния съд, санкционираното лице с жабата си е навело доводи, идентични с тези, изложени във възражението против АУАН. Нито едно от тези две възражения са били обсъдени от първоинстанционния съд. Ако това беше сторено, вероятно би се стигнало до резултат, който да е съобразен със закона.

С обжалваното решение първоинстанционният съд формално е възпроизвел като установени фактите, изложени в АУАН и наказателното постановление, и е посочил, че тези факти налагат извод за съставомерност на деянието, за което е наложена санкция.

Настоящият състав на съда намира, че материалният закон е приложен неправилно.

По възраженията на касатора:

І. Неоснователно е възражението за изтекла давност за образуване на административнонаказателно производство, тъй като нарушението от административнонаказващия орган е установено на датата, на която при него е получено писмото, с което се изпраща преписка № 4676/2011 г. по описа на Районна прокуратура гр. Бургас и това е датата 08.04.2011 година. От този момент започват да текат и сроковете, предвидени с разпоредбата на чл. 34 ЗАНН, т.е. към датата на съставяне на АУАН не е приклудирана възможността за установяване на конкретното нарушение и неговото санкциониране.

ІІ. Основателно е възражението за липса на съставомерност на деянието, за което е наложена санкция. Установено е по делото, включително и посредством събиране на гласни доказателства пред Районния съд, че върху два от намерените при касатора стека с цигари има надпис „DUTY FREE”, а на третия има надпис, че е произведен в Турция. Върху тези факти, касаторът е акцентирал по време на цялото административнонаказателно и първоинстанционно съдебно производство, като е твърдял, че надписът „DUTY FREE” изключва изобщо възможността върху цигарите да бъде поставен бандерол, удостоверяващ платен акциз. Точно тази теза е била пренебрегната от административнонаказващия орган и от първоинстанционния съд, макар че единствено тя е съобразена с  фактите и съответно приложимите правни норми.

Текстът на чл. 123, ал. 6 от ЗАДС предвижда санкция единствено за лица, които продават или съхраняват в търговско помещение различно от търговските обекти за безмитна търговия, алкохолни напитки и изделия, облепени с бандерол „DUTY FREE”, съответно с надпис, който задължително съдържа думите „DUTY FREE”. В настоящия случай, санкционираното лице нито е продавало, нито е съхранявало в търговско помещение подобни стоки. Същите са намерени при него в моторно превозно средство и според количеството им очевидно са предназначени за лично употреба. Дори да не бяха предназначени за лична употреба, то би могло да се обсъжда дали деянието му е съставомерно по чл. 123, ал. 6 ЗАДС, а не да му се налага санкция за извършено нарушение по чл. 123, ал. 1 ЗАДС, както е сторено с наказателното постановление.

Законът не предвижда санкция за държане на количества акцизни стоки с надпис „DUTY FREE”, които не се продават или съхраняват в търговско помещение .

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение №136/26.01.2012 година, постановено по н.а.х.д. №4512 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №489/2011 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС на Д.Д.Д. е наложено наказание – „Глоба”, в размер на 1 000 лева и са отнети стоките, предмет на нарушението – общо 30 броя кутии цигари марки “Karelia Slims”, “LM” и “President”, без бандерол със стойност на дължимия акциз 93,49 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: