ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 28.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 353 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

За ответника Директор на ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от жалбоподателя, в която се прави искане да се даде ход на делото, поддържа жалбата и заявява, че няма да сочи други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Т.Г.Г. против Заповед №749/24.02.2009 г. на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас, с която му е наложена ограничителна мярка по чл. 76, т.3 от ЗБДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Представям Заповед на Министъра на вътрешните работи № Із-1003/19.08.2008 година, от която е видно, че Директорът на ОД на МВР – гр. Бургас е упълномощен от Министъра да издава заповеди за налагане на ограничителни мерки по ЗБДС.

Оспорвам жалбата по следните съображения:

От административната преписка, приложена по делото, е видно, че жалбоподателят е уведомен за започналото административно производство, като уведомлението е изпратено с писмо с обратна разписка. Това, че постоянният му адрес е в гр. Сливен не е пречка административното производство да бъде започнато и мярката да бъде наложена от Директора на ОД на МВР – гр. Бургас, тъй като съобразно Инструкция №Із-849/14.05.2007 година за условията и реда, по които органите на МВР указват съдействие на частните и на държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия, в чл. 12, ал.1 е посочено, че съответният директор на ОД на МВР, в района на действие на съдебния изпълнител, налага ограничителна мярка по искане на съдебния изпълнител. В случая съдебният изпълнител е с район на действие гр.Бургас. Изпратено е писмо с искане за налагане на ограничителна мярка, административната процедура е категорично спазена, лицето е уведомено за започнатата процедура, дадена му е възможност за възражение и да представи доказателства, че задължението е погасено. Такива не са постъпили и в законоустановения срок е наложена с обжалваната заповед ограничителната мярка, за което лицето е надлежно уведомено.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА  думата по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да възложите върху жалбоподателя разноските, като ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер, съобразно обичайната практика на съда.

Съгласно чл. 76, т. 3 от ЗБДС, когато са налице материалноправните предпоставки за издаването на заповед за налагане на ограничителни мерки, административният орган самостоятелно преценява дали да я наложи или не.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: