ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3531 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.М.Ж., нередовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът директор на Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат, нередовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът констатира, че страните са нередовно призовани за днешното съдебно заседание, което се явява процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

 

Съдът е сезиран с жалба против заповед № ЗСП/Д-А-К/1334/07.11.2017г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане Карнобат, с която на жалбоподателката Р.М.Ж. е отказана социална помощ – целева помощ за отопление с твърдо гориво (в пари) за отоплителен сезон 2017-2018г. (от 01.11. до 31 март).

С молба вх.№ 3601/27.03.2018г. жалбоподателката е поискала да ѝ бъде предоставена безплатна правна помощ по реда на чл.25, ал. 1, във вр. с чл.21, т.З от ЗПП, като към молбата са приложени декларация за материално и гражданско състояние.

По така направените искания, съдът установи следното:

Искането за предоставяне на правна помощ жалбоподателката мотивира в липсата на достатъчно доходи. Жалбоподателката е декларирала, че доходите й се изчерпват с пенсията, която получава в размер на 305 лв. и социални добавки в размер общо на 19 лева, същевременно страда от заболяване, което налага допълнителни периодични разходи в размер на 215 лева. Жалбоподателката притежава и къща в село Лозарево, обл.Бургас От изложеното може да се направи обоснован извод, че Р.М.Ж. не разполага с парични средства за заплащане и организиране на своята защита, отделно от това способностите й да се защитава са ограничени от характера на заболяването, което има – исхемичен инсулт, десностранна хемипареза, частична моторна афазия и възрастта, на която е – 85 г. С оглед предмета на спора, неговата фактическа и правна сложност, както и с оглед обезпечаване процесуалното право на защита на жалбоподателката, съдът намира, че интересите на правосъдието изискват обезпечаване на адвокатска защита и процесуално представителство на Р.М.Ж..

Поради изложените съображения съдът намира, че са налице материалните предпоставки на чл.23, ал.2, във вр. с чл.21, т.З от ЗПП, за това следва да бъде предоставена правна помощ на Р.М.Ж., като в тази връзка следва да бъде изготвено искане до Адвокатска колегия - гр.Бургас за определяне на процесуален представител на жалбоподатлката за целите на настоящия съдебен процес.

На основание изложените по-горе мотиви и с оглед разпоредбите на чл.25, ал. 1 и ал.4, във вр. с чл.23, ал.З, във вр. с чл.21, т.З от ЗПП, Административен съд - Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на жалбоподателката Р.М. Ж., представляваща процесуално представителство по адм.д. №3531/2017г. по описа на Административен съд Бургас, с предмет на делото оспорване на заповед № ЗСП/Д-А-К/1334/07.11.2017г. на директора на дирекция „Социално подпомагане Карнобат, с която на жалбоподателката Р.М.Ж. е отказана социална помощ – целева помощ за отопление с твърдо гориво (в пари) за отоплителен сезон 2017-2018г. ( от 01.11. до 31 март).

Копие от настоящия съдебен акт ДА СЕ ИЗПРАТИ незабавно на Адвокатска колегия - Бургас за определяне на адвокат от Националния регистър/ за правна помощ в три дневен срок от съобщаването.

Да се уведомят страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Поради нередовното редовно призоваване на страните и необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018г. от 09.40 часа, за която дата и час да бъдат призовани страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.36часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: