О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  254/       15.02.2017 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на петнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:        Галина Радикова

Членове: 1.  Златина Бъчварова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 352 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С определение от 12.01.2017 г. по НАХД № 582/2016 г. по описа на Районен съд- Поморие е прекратено производството по делото, образувано по жалба на „Макси про“ ЕООД с ЕИК *** срещу наказателно постановление № 6-092/19.10.2016 г. на кмета на Община Поморие. За да прекрати производството по делото, ПРС е приел, че при подаване на жалбата не е спазен преклузивният срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН. Съдът е посочил, че НП е връчено на жалбоподателя на 24.10.2016 г. и 7-дневният срок за обжалване е изтекъл на 31.10.2016 г., поради което подадената на 02.11.2016 г. жалба се явява просрочена.

Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателят „Макси про“ ЕООД, който е депозирал частна жалба в законоустановения срок. Моли за отмяна на определението и връщане делото на ПРС за продължаване на съдопроизводствените действия. Представя писмени доказателства.

Ответната страна заявява становище за неоснователност на частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

По делото не е спорно, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя „Макси про“ ЕООД на 24.10.2016 г. В нормата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН е предвиден 7-дневен срок за обжалване на наказателното постановление. Този срок в случая е изтекъл на 31.10.2016 г.- присъствен ден. От приложените към частната жалба и към отговора на ответната страна писмени доказателства (съответно известие за доставяне и копие от плик) е видно, че жалбата на търговското дружество срещу НП е депозирана по пощата на 31.10.2016 г., т.е. в срока за обжалване предвиден в цитираната норма, и следователно тя се явява процесуално допустима за разглеждане по същество. Като е стигнал до друг извод, ПРС е постановил неправилно определение, което следва да се отмени и делото да се върне за произнасяне по същество.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 12.01.2017 г. по НАХД № 582/2016 г. по описа на Районен съд- Поморие, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на „Макси про“ ЕООД с ЕИК *** срещу наказателно постановление № 6-092/19.10.2016 г. на кмета на Община Поморие и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.