ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 352 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

За жалбоподателите Р.Д.К. не се явява и З.С.К.-редовно призовани, се явява адв. П.С..

За ответника – началник РО НСК Бургас към РДНСК Югоизточен район - редовно призован, се явява юк. К. и юк. А.-представя доказателство за дееспособност.

Заинтересованата  страна – Главен архитект на Община Несебър-редовно призован, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ към адв. С.: Ще представите ли доказателство.

 

Адв. С.: Представям протокол от Експертния съвет за извършена проверка на съответствие.

 

Юк. К.:Да се приеме доказателството.

Юк. А.:Да се приеме доказателството.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Протокол № 2 от 25.01.2012г. издаден от Председателя на ОбЕС.

 

Адв. С.: Моля да приемете Разрешения за ползване за Ел и ВиК мрежа по отношение на редица квартали и за кв. „Черно море”. Процесния квартал е № 23. Частта е квартала е въведен и съществува такава мрежа. Извън техническите изчисления, съществува и одобрение от главния архитект за всички части предмет на инвестиционния проект, за което представям доказателства.

 

Юк. К.: Да се приемат доказателствата.

Юк. А.: Да се приемат доказателствата.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя: Армировъчният план на обекта заверен ли е от инженер с пълна проектантска правоспособност?

 

ОТГОВОР на адв. С.: Видно от печатите на този чертеж, са положени печат на проектанта и на общината – контролен орган и на техническия контрол.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА разрешение за ползване № ДК-06-32/23.02.2006г. и Разрешение за ползване № 45 от 29.03.2004 г.; Обяснителна записка „АЛФА” гр.Бургас, план на водопровод на партерен етаж на канализация на партерен етаж, разпределение на водопровод първи етаж, разпределение на канализация първи етаж; аксонометрия водопровод; Инвестиционен проект част „електро”; Инвестиционен проект част „Конструкции” и част „Архитектурна”.

 

Адв. С.: Нямам други доказателствени искания.

Юк. К.: Нямам други доказателствени искания.

Юк. А.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите жалбата ни, подадена срещу издадения индивидуален административен акт, освен по подробните мотиви и по следното: Считам, че в по-голямата си част, основанията, визирани от административния орган като основания за отмяна на одобрените строителни книжа, се опровергават, а именно становището, фактите и обстоятелствата от страна на администрацията, свързани с ВиК съоръженията с техническата възможност, свързана с ВиК, структурата по отношение на електрозахранването с констатацията си, че липсва одобрение, както е посочено в закона по отделните части на проекта и се опроверга извода на администрацията при служебната отмяна на строителните книжа. Считам, че административният орган не се е съобразил с това, че одобрените проекти са одобрени на практика една година по-рано с момента на издаване разрешението за строеж. В тази връзка, съображенията, които е изложил административният орган за нарушенията на закона, са изцяло в духа на измененията на ЗУТ към месец  октомври-ноември 2012 г. и обнародвани с ДВ бр.82 от 2012г. и попадат в хипотезата на чл.132, ал. 3 от ЗУТ. По начина, по който е изследвано от административния орган, касае взаимна съгласуваност, но за случаите след влизането в сила на посоченото изменение на закона. Ние сме извървяли тази процедура по-рано. Взаимна съгласуваност от проектантите, не е упоменато като законово изискване. Актът е неправилен, тъй като установявайки липса на взаимна съгласуваност по чл.139, ал. 3 от ЗУТ, на практика приравнява, незачита и игнорира оценката на ЕС към общината във връзка със съгласуваността на проектите, без да съобрази, че такова изискване не е било необходимо.

Моля да отмените издадения индивидуален административен акт на началника РОНСК Бургас при РДНСК ЮИР.

Моля за присъждане на направените деловодни разноски.

 

Юк. К.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна  недоказана. Налице е инвестиционен проект по всички части, без на листите в графичните и в текстовите части, да се съдържа подписа на възложителя, за да удостовери, че съгласува изготвените от проектантите и представените за съгласуване и одобряване в общинската администрация проекти. Не е обезпечено изискването на чл.139, ал. 3 от ЗУТ в редакцията на разпоредбата към момента на одобряване на инвестиционния проект. Поддържаме становището, че не е налице техническа възможност за свързване с ВиК мрежата. Представеното разрешение за ползване, не доказва наличието на такава възможност. Това би било обезпечено в случай, че имаме  съгласие за включване в тези изградени мрежи, или че в договорите за присъединяване се съдържа текст за изрично присъединяване, именно към тези мрежи. Инвестиционният проект не е одобрен от главния архитект по смисъла на разпоредбата на ЗУТ. Действително на частите, различни от част „Архитектурна” се съдържат печати с текст „съгласуван”, но същият печат не удостоверява волята на компетентния административния орган в лицето на главния архитект за одобряване на тези инвестиционни проекти. Издаденото разрешение за строеж е порочно при издадено в нарушение на разпоредбата на ЗУТ без наличие на одобрени инвестиционни проекти и правилно е постановена заповедта, която моля да оставите в сила.     Моля, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ЕКСПЕРТ А.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана подадената от жалбоподателите жалба като се присъединявам изцяло към становището на юк. К..         Представям писмени бележки.

 

Адв. С.: Представени са части от проекти, които съдържат печат „одобрявам„ от общината и отделно с представените разрешения за ползване доказваме техническата възможност за включване.

 

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: