ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 06.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести януари                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: С. Х.                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  352  по описа за  2007 година.                     

 

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Изола Парадайз” ЕООД – *** – се представлява от адвокатите Ц. и А. Явява се лично и управителят П.

Ответникът - Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас – се представлява от гл. юк. Й.

Прокуратурата на Република България се представлява от почитаемия прокурор  Х. от Бургаска окръжна прокуратура.

В залата се явява вещото лице Д.Г..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице Д.Г..

СЪДЪТ пристъпва към снемане самоличността на вещото лице, както следва.

 

Д.И.Г. – 59 години, висше икономическо образование, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам депозираното заключение.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Във връзка с пета част от заключението, последна страница, последен абзац, вещото лице казва, че има несъответствие в количеството нощувки между отразеното в таблицата на стр. 39 от ревизионния доклад 2757 от 7.12.2006 г. и нощувките за 2005 г. по ревизионния акт. На какво се дължи тази разлика и какви изчисления могат да се направят, като се има предвид отразеното в ревизионния доклад, а не в ревизионния акт? Уточнявам, че има разликата между таблицата и доклада.

ОТГОВОР: Искам да уточня, едната е обобщената таблица от доклада на стр. 39. Другата е от ревизионния доклад, посочена по данъчни периоди в раздел „В” на ревизионния доклад. Според мен това е техническа грешка. Може да се направят изчисления, но при положение, че аз трябва да съм наясно коя от двете цифри е вярната. Тоест,  едната е в обобщената справка, а другата е в информацията в раздел „В”, дадена по периоди. Не мога да кажа коя от двете цифри е вярна.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. Й. КЪМ  ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Защо считате, че съда може да приеме като втори вариант за цената на туристическата услуга нощувка, предоставена на организиран чужд турист – дете от 3 до 12 г., или от 0 до 12 г., да бъде безплатна?

ОТГОВОР: Отразила съм го в констативната част, предвид голямата свобода при определяне на допълнителните преференциални условия от различните хотели и предвид на това, че има сключен договор с „Morgan Koseg Inc за цената за дете до 12 г. да е  0 /нула/ евро. Изхождала съм от това, ако би могло да се изчисли в два варианта.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

С оглед становищата на страните и като счита, че вещото лице е изпълнило коректно задълженията си при наличните материали по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

АДВ. А.: Нямаме допълнителни доказателствени искания. Моля, да се приключи събирането на доказателства.

АДВ. Ц.: Да се приключи събирането на доказателства.

УПРАВИТЕЛЯТ П.: Моля, да не се събират повече доказателства. Те станаха прекалено много. Вече не става ясно за какво става въпрос.

ЮК. Й.: Моля, да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания. Моля, да се приключи събирането на доказателствата.

С оглед становищата на страните и като намира делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

АДВ. А.: От името на моя доверител, моля, да уважите жалбата като основателна и доказана, отмените атакувания административен акт и потвърдения с него ревизионен акт и присъдите разноските по делото. Моля, да ми дадете срок за представяне на писмена защита.

АДВ. Ц.: Поддържам становището на колегата. Моля, да уважите жалбата по изложените в нея съображения.

УПРАВИТЕЛЯТ ПЕТРОВ: Уважаеми г-н Председател, моето искане към Вас е да се определи дали възложените ревизиите отговарят на изискванията на закона. Ревизията почва на 13.03. Един път се удължава до 16.07. От 16.07. се почва второ удължаване до 27.07., и на 27.07. имаме един ревизионен акт, който е възложен на 27.07. със срок на приключване до 27.07. В него се променят предишните ревизии, като се изхвърлят тези два члена и се пуска нова ревизия и почват нови три месеца да текат, след това пак се удължава. Имат ли право да пускат нова ревизия на вече свършена ревизия и в последния ден – на 27.07. да променят точки в нея? В 2003 г., когато е сключен договора за финансиране с „Morgan Koseg Inc  и след който да достави туристи през 2004 г., имало ли е законно основание да се счита това дружество за свързано лице с „Изола Петров”, защото след това излезе закона за свързаните лица. Аз откъде да знам, че ще излезе такъв закон? Моля, да уважите жалбата.

 

ЮК. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Тъй като делото е обемисто, моля, да ми определите срок за писмени бележки, както и да ми присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна, съгласно представената, неоспорена от страните и приета от съда съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45  часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: