ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3528 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Е. М-Б, редовно уведомена, явява се лично и с адв.М.И., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., представя днес пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

Адв.И.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея доказателства, както и не възразявам да се приеме представената от ответника административна преписка, с която съм запозната. Други доказателства освен списък на разноските, който представям, няма да соча.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Нямаме доказателствени искания.  Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, като доказателствата съдържащи се в тази преписка са подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 18 от делото.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Моля да уважите жалбата. Моля да присъдите на жалбоподателката адвокатско възнаграждение, което е заплатила. Считаме, че фактическите и правните доводи и възражения в жалбата са основателни. Анализът на тези доводи във връзка с представените по делото доказателства обосновават основателността на тази жалба, която моля да уважите.

В указан от съда срок ще представя писмена защита.

 

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите законосъобразността на заповедта на директора на Агенция „Митници“, с която на основание дисциплинарно уволнение е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателката.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Закона за правна помощ и Наредбата, както и моля да ми се даде срок да представя писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: