ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  3526 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Т.С., редовно призован,не се явява, за нея адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Т.С. против акт за прихващане или възстановяване № ПО-02000217071016-004-001/20.09.2017г.  издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение №269/20.11.2017г. на Директор на Дирекция „ОДОП“ гр.Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Представям на съда решение на директора на ТП на НОИ, където е застъпено обратното становище, а именно че жалбоподателката е била пенсионерка още на 30.09.2011г.. Това решение е жалено по съдебен ред и жалбата е оставена без уважение, но не е влязло в сила. Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените към преписката доказателства, както и да приложите представеното в днешното съдебно заседание решение от жалбоподателя за сведение, тъй като няма данни същото да е влязло в сила. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата и административната преписка.

 

ПРИЕМА за сведение решение изх.№ 1012-02 -232#1/28.08.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалвания акт, като незаконосъобразен. Видно от мотивите на същия, излагат се абсурдни доводи, като от една страна се твърди, че жалбоподателката е била длъжна да се самоосигурява към процесния период, тъй като не е била пенсионер тогава, а от друга страна твърди, че се е възползвала от правото на избор съгласно чл. 4 от КСО и доброволно е внасяла осигуровки. Административният орган не се е съобразил и с експертното решение на НЕЛК от 10.03.2017 г., съгласно което със задна дата са възстановени правата на пенсионер на жалбоподателката, в който смисъл е представеното за сведение в днешното съдебно заседание решение на директора на ТП на НОИ гр.Бургас и за нея със задна дата е отпаднало задължението за осигуряване съгласно чл.4, ал.3, т.1 от КСО. Ето защо, Ви моля да отмените обжалвания акт като незаконосъобразен и да задължите административния орган да извърши прихващане и възстановяване на сумите цитирани в жалбата. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски в настоящата инстанция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и потвърдите обжалвания акт като мотивите за законосъобразността му са подробно изложени в самия него. Посочено е, че на първо място разглеждането дали е пенсионер или не и на второ дори да е пенсионер, лицето същото е подало декларации, с които е декларирало начало на осигуряване и край и в този смисъл дори да се приеме, че е пенсионер, то само е подало такава декларация и доброволно е избрало да бъде осигурявано по този начин. Всичко това е подробно изложено в решението на ответника и моля да го потвърдите. Цитираното и представеното в днешното съдебно заседание решение е неотносимо към предмета на настоящия спор. Моля за решение в тази насока. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: