ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3524 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За вносителя на протеста- Районна прокуратура Средец се явява прокурор Христо Колев.

За ответника кмет на община Средец не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна ЕТ „Неди- Н.К. - В.Д.“ не се явява представител, редовно уведомен.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпил протест на Районна прокуратура- Средец против заповед №1242/10.11.2015 г., издадена от кмета на община Средец, с която на осн. чл.50, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи на общинска собственост е определен ЕТ „Неди- Н.К. - В.Д.“ за купувач на отстъпено право на строеж за пристройка със застроена площ от 92.00кв.м. към съществуваща нежилищна сграда- автосервиз в УПИ ІІ, кв.12, с площ от 2 596 кв.м. по плана на гр. Средец, актуван за ЧОС № 3133/14.10.2015г. с граници на УПИ ІІ , кв.12: улица, УПИ І, улица, УПИ ХІІІ от кв.11, и е определена продажната цена на правото в размер на 1 250 лева.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответната страна, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и на вносителя на протеста, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в протеста, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез съдебна експертиза.

 

Прокурор КОЛЕВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Протестът е за правилното приложение на закона.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на вносителя на протеста и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Прокурор КОЛЕВ: Със заповед № 1242/10.11.2015г. на кмета на община Средец, издадена на осн. чл.50, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи на общинска собственост е определен ЕТ „Неди – Н. К.“ за купувач на отстъпено право на строеж за пристройка със застроена площ и право на надстрояване от 92 кв.м. Считаме, че така издадената заповед противоречи на чл.37 и чл.38 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и е издадена без необходимата компетентност от страна на кмета. Съгласно цитираните законови разпоредби, правото да учредява строеж и надстрояване е на Общинския съвет. Изключенията, които са дадени в правомощията на общината касаят единствено приложимия ред, дали това да стане без търг и конкурс, както и с оглед безвъзмездността на предоставеното право. Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), общинският съвет е единствения орган, който се разпорежда с общинската собственост и като орган на местното самоуправление и като единичен субект, той единствено има право да учреди правото, установено със заповедта на кмета. В случая сме изправени пред липса на материална компетентност, поради което заповедта е нищожна. Кметът не се е позовал на решение на Общинския съвет и направо е издал заповедта. По изложените мотиви предлагам да отмените протестираната от прокурор на Районна прокуратура Средец заповед.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: