ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седми  март                                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3523 по описа за 2017 година.                 

        На именното повикване в 13:14 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Районна прокуратура Средец, редовно призована, се явява прокурор Христо Колев при ОП-Бургас.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Средец, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Ж.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано протест на районен прокурор при Районна прокуратура Средец, с който се иска да бъде обявена за нищожна заповед №653/18.05.2016г. на кмета на Община Средец, с която на основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.50, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Т.Ж.С. и С.М.С., са определени за купувачи на  отстъпено право на строеж за пристройка със застроена площ от 20.92кв.м. към съществуваща нежилищна сграда-ателие №1/ за което е ОПС/ в УПИ І, кв.81а, с площ от 2037 кв.м. по плана на гр.Средец, актуван за ЧОС №426/08.02.2000г.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалваната заповед, ведно със становище вх.№531/15.01.2018г.

 

  ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№2627/06.03.2018г. от ответника, пълномощно за процесуално представителство от адвокат Камбурова. 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

  На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на протестиращия, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращия съда протест, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

 ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с протеста и  административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо административен съдия, считаме че от събраните доказателства категорично е доказано, че със Заповед №653 от 18.05.2016 година, кметът на община Средец е излязъл извън своята компетентност, тъй като е издал въпросната заповед без да има решение на Общински съвет Средец  и  е определил  купувачи на отстъпено право на строеж, а в конкретния случай предвид разпоредбата на чл.37 от ЗОС, това е в правомощията на Общинския съвет. В правомощията на Общинския съвет е извършването на разпоредителни действия по учредяване на  право на строеж, на надстрояване, и и/или пристрояване в имоти- частна общинска собственост и без  наличието на такова изрично решение на Общинския съвет, кметът не може да издаде такава заповед, тъй като е орган на изпълнителната власт, който организира изпълнението на актовете на Общинския съвет. Предвид изложеното след като кметът не се е позовал на решение на Общинския съвет, неговата заповед е нищожна и следва да бъде отменена. В тази връзка има постановени решения на Административен съд Бургас по идентични казуси, а именно  адм.д.№ 1864/2017г. и №1865/2017г.. Предвид изложеното, моля да отмените като нищожна  Заповед №653 от 18.05.2016 година на кмета на община Средец, с която са определени за купувачи конкретните лица.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: