РЕШЕНИЕ

Номер 712/20.04.2017 г.град Бургас

Административен съд - Бургас, тринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА    2.РУМЕН ЙОСИФОВ

При секретаря М.В. и прокурора Росица Дапчева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело № 351 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал., изр. II от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208- чл.228 от АПК.Образувано е по касационна жалба на Дирекция за национален строителен контрол чрез старши юрисконсулт Й. А. против решение № 61/10.01.2017г., постановено по НАХД № 6224/2016г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № ЮИР-5-ДНСК-71/29.07.2016г., издадено от заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол и наложена на П.В.Р. от гр.Созопол, ул."Морски скали" № 41 глоба в размер на 2 000 лева на основание чл.24б, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за нарушение на чл.13, ал.6 от същия закон във връзка с чл.57а от Закона за устройство на територията. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.З от АПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от юрисконсулт А., която поддържа оспорването.Ответникът - П.В.Р. се представлява в процеса от адвокат Д. от БАК, който пледира за отхвърляне на жалбата.Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас пледира за потвърждаване на първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 14.04.2016г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против П.В.Р. за това, че като кмет на Община Созопол в периода от 26.12.2015г. (от влизане в сила на ЗУЧК, ДВ бр. 101 от 22.12.2015г.) до 05.04.2016г. не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, като не е предприел действия по реда на чл.57а от ЗУТ за премахване на 10 броя преместваеми обекти, разположени на територията на морски плаж къмпинг „Градина", в поземлен имот с идентификатор 81178.8.123 по кадастралната карта на гр.Черноморец и поземлени имоти с идентификатори 67800.1.284 и 67800.1.36 по КК на гр.Созопол. Деянието на Рейзи е квалифицирано като нарушение на чл.13, ал.6 от ЗУЧК и въз основа на акта е издадено наказателно постановление № ЮРИ-5-ДНСК-71/29.07.2016г., с което му е наложена глоба в размер на 2 000 лева на основание чл.24б, an. 1 от ЗУЧК. Постановлението е обжалвано пред Районен съд - Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.6 от ЗУЧК преместваемите обекти и съоръжения на територията на морските плажове, както и тези, разположени в зона "А" и зона "Б", които не отговарят на условията по ал. 3 и 4 и по чл. 10, ал. 3, т. 3, се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция по чл.246, ал.1 от ЗУЧК - глоба от 1000 до 5000 лева, която се налага на кмета на общината. В настоящия случай отговорността на Рейзи е ангажирана затова, че като кмет на Община Созопол в периода от 26.12.2015 (от влизане в сила на ЗУЧК, ДВ бр. 101 от 22.12.2015г.) до 05.04.2016г. не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, като не е предприел действия по реда на чл.57а от ЗУТ за премахване на 10 броя преместваеми обекти, разположени на територията на морски плаж къмпинг „Градина", в поземлен имот с идентификатор 81178.8.123 по кадастралната карта на гр.Черноморец и поземлени имоти с идентификатори 67800.1.284 и 67800.1.36 по КК на гр.Созопол.

Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗАНН когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В конкретния случай с наказателното постановление е наложена обща санкция за десет отделни нарушения на чл.13, ал.6 от ЗУЧК, а не десет санкции за всяко отделно нарушение, както предвижда нормата на чл.18 от ЗАНН. Нарушавайки императивното правило на чл.18 от ЗАНН, административно- наказващия орган е постановил незаконосъобразно наказателно постановление, което правилно е отменено от решаващия съд.

По изложените съображения, жалбата на ДНСК е неоснователна и трябва да се отхвърли със следващото от това стабилизиране на отменителното решение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, XIII състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 61/10.01.2017г., постановено по НАХД № 6224/2016г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: