Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         505                         23.03.2016г.                            гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На седемнадесети март,                                     две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:    Станимира Друмева

Членове:       1. Златина Бъчварова

                       2. Румен Йосифов

Секретаря: С.Х.

Прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 351 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Бургас (ОДБХ-Бургас), чрез пълномощника ю.к.З.Н.Н., против решение № 81/21.01.2016г. постановено по НАХД № 4330/2015г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № КХ-076/19.08.2015г., издадено от касатора, с което на „Макси Грил“ООД, ЕИК-201300497, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) за нарушение на чл.12, ал.1 от ЗХ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт като незаконосъобразен и да потвърди НП.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация – „Макси Грил“ООД, ЕИК-201300497, със седалище и адрес на управление: гр.***, редовно уведомен, не изпраща представител, не ангажира доказателства и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна, но по различни съображения от изложеното в нея:

Районен съд Бургас с решение № 81/21.01.2016г. по свое НАХД № 4330/2015г, е потвърдил НП № КХ-076/19.08.2015г., издадено от директора на ОДБХ-Бургас, с което на „Макси Грил“ООД за нарушение на чл.12 от ЗХ, на осн. чл.42, ал.2 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Санкцията е наложена за това, че „при извършена проверка на 27.07.2015г. на обект за обществено хранене, намиращ се в КК“Слънчев бряг“, апарт-хотел „Ясен“, стопанисван от „Макси Грил“ООД, се установи, че в обекта се приготвя, разпределя и предлага храна в съдове за еднократна употреба /за разнасяне в търговската мрежа/, без обектът да е регистриран по реда и условията на чл.12 от Закона за храните”. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) №341/27.07.2015г., а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление. Както в АУАН, така и в НП е посочено, че проверката на контролните органи при която е установено нарушението, е извършена в Курортен комплекс “Слънчев бряг“, апарт-хотел „Ясен“, т.е. за място на извършване на нарушението следва да се приеме гр.Несебър.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд Бургас е недопустимо, тъй като този съд не е териториално компетентен да се произнесе по жалбата срещу НП.

Предметът на административно наказателното производство се очертава от фактическите обстоятелства, които са залегнали в акта за установяване на административното нарушение и в наказателно постановление. Част от тях е посочването на елемент от обективната страна на твърдяното нарушение – местоизвършването на релевираното нарушение, съгласно чл.42, т.3, респ. чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Този елемент от изискването за законосъобразност на административно наказателната процедура като реквизит от съдържанието на акта и постановлението, определя и подсъдността при упражняване съдебния контрол от районния съд. Съобразно чл.59, ал.1 от ЗАНН местно компетентен да разгледа жалбата против наказателно постановление е районният съд по местоизвършване на нарушението. По смисъла на чл.59, ал.1 от ЗАНН под извършване се разбира мястото на което наказващия орган е отразил, че е извършено нарушението. Местоизвършването на процесното административно нарушение е обективирано именно в наказателното постановление. В настоящия случай наказващият орган е посочил като място на извършване на нарушението е Курортен комплекс „Слънчев бряг“, гр.Несебър, което обвързва както доказването по същество, така и определяне местната подсъдност. Вместо производството да се развие пред местно компетентния Районен съд Несебър, същото неправилно е протекло пред Районен съд Бургас. Процесуалният ред пред районния съд се движи от особените норми на ЗАНН, а доколкото няма уредени хипотези, съобразно чл.84 от ЗАНН се прилага НПК. Чл.59, ал.1 от ЗАНН е единствено правило в ЗАНН, което дефинира компетентния съд както за родовата, така и за местната подсъдност. По силата на препращащата норма на чл.84 от ЗАНН производството по разглеждането на делата от административнонаказателен характер се извършва по реда на НПК. В разпоредбите на този кодекс – чл.36, ал.1 от НПК, също изрично и императивно се предвижда, че местно компетентен да разгледа делото е онзи съд, в чийто район е извършено престъплението (противоправното деяние). Чл.42, ал.1 от НПК посочва, че съдът се произнася по компетентността, изхождайки от обстоятелствената част на обвинителния акт, т.е. в случая наказателното постановление. По силата на тази норма и когато съдът намери, че делото не му е подсъдно, той е длъжен да го препрати на местно компетентния съд. Тази проверка е задължителна и се осъществява още при извършване на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание – чл.248,  ал.2 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН. В наказателния процес, съотв. в административно-наказателния, мястото на нарушението обосновава извод за компетентността на съда. Съобразно данните от НП, районният съд има право да образува производство пред себе си, когато тези данни сочат, че противоправното деяние е било извършено в неговия район на действие. В случай, че не е така, съдът следва да прекрати производството пред себе си и да препрати преписката на териториално компетентния съд, за да избегне постановяването на едно недопустимо решение.

В настоящия случай е налице неправилна преценка от страна на Районен съд Бургас, която е довела до неотстраним порок и рефлектирала изначално върху всички действия и актове на съда, вкл. и върху решението му. Същият е следвало да изпрати делото на местно компетентния Районен съд Несебър, предвид чл.59, ал.1 от ЗАНН.

Административният съд като касационна инстанция осъществява правомощията си изцяло в режима на АПК и служебно следи за допустимостта на проверяваното решение. Настоящото е постановено като недопустимо, поради което следва същото да се обезсили и да се изпрати на местнокомпетентния съд, какъвто се явява Районен съд Несебър.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.3 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 81/21.01.2016г. постановено по НАХД № 4330/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                                    2.