Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   502      17  март 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 351 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на EТ „Н. С.“ с ЕИК по Булстат 202366817, със седалище и адрес на управление – ***, против решение № 4/8.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 350/2014г., по описа на Районен съд - Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 297/27.06.2014г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.1 и ал.4 ЗДДС, на EТ „Н. С.“ е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е постановено при неправилно приложение на закона, за което излага подробни съображения. Моли съда да го отмени. Не се представят доказателства. Представено е писмено становище.

Ответникът по касационната жалба – директор на ТД на НАП- гр. Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Поморие да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Поморие, с решение № 4/8.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 350/2014г., по описа на Районен съд - Поморие, е потвърдил наказателно постановление № 297/27.06.2014г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.1 и ал.4 от ЗДДС, на EТ „Н. С.“ е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС.

За да постанови решението, районният съд е приел, че отговорността на EТ „Н. С.“ е била правилно ангажирана на основание чл.185, ал.1 ЗДДС за извършено нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № H-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр.чл.118, ал.1 ЗДДС, а именно за това, че търговецът не издал фискален бон за продажба на стойност 1.50 лева – контролна покупка на бисквити, извършена на 15.05.2014г. при проверка в стопанисвания от него магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Козичено, община Поморие.

Основното възражение на касатора е, че наказателното постановление е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 ЗАНН, тъй като в него липсва фактическо описание на нарушението, на обстоятелствата, свързани с извършването му и не са посочени настъпилите обществено опасни последици. Твърди се също, че както в АУАН, така и в наказателното постановление  не е посочено кое лице е извършило контролната покупка и в какво качество.

Санкцията е наложена на EТ „Н. С.“ за това, че в хода на проверка, извършена на 15.05.2014г. в стопанисвания от него магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Козичено, община Поморие, не бил издаден бон от ЕКАФП в работещ режим и изградена дистанционна връзка за извършена контролна покупка на бисквити на стойност 1.50 лева, платени в брой след предаване на стоката. Резултатите от проверката са обективирани в ПИП от същата дата. На касатора е съставен акт за установяване на административно нарушение № F110409/20.05.2014г., а впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Видно от обстоятелствените части на АУАН и НП, в тях нарушението е описано детайлно и ясно посредством всички индивидуализиращи го елементи от обективна и субективна страна. Описани са обстоятелствата, свързани с извършването му като време, място, вида на извършената продажба – контролна покупка, релевантния за съставомерността на нарушението факт, че продажната цена е платена в брой. Обстоятелствата, че бисквитите не са индивидуализирани, че не са посочени имената на служителя, извършил покупката, не са попречили по никакъв начин на търговеца да разбере за какво точно нарушение му е повдигнато обвинение и е ангажирана отговорността му. Нарушението е формално, поради което настъпването на вреди от деянието, е ирелевантено за неговата съставомерност. Не са допуснати, следователно, твърдяните от касатора процесуални нарушения от категорията на съществените при съставяне на АУАН и НП, тъй като не е ограничено правото му на защита.

 От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен начин, че на 15.05.2014г. EТ „Н. С.“ е извършил продажба на стоки - бисквити в стопанисвания от него магазин за хранителни стоки на стойност 1.50 лева, която цена е заплатена в брой от клиента – в случая проверяващия, извършил контролната покупка, за която не е издал фискален бон в нарушение на изискването, установено в чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № H-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и в чл.118, ал.1 ЗДДС. За така извършеното нарушение на касатора е наложена съответната имуществена санкция, предвидена в санкционната разпоредба на чл.185, ал.1 ЗДДС, която административнонаказващият орган е определил към предвидения в закона минимум, съответно на тежестта на извършеното нарушение. Неоснователно е възражението на касатора, че нарушението представлява маловажен случай. Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционното решение, с което то е отхвърлено, поради което не е необходимо преповтарянето им. Обстоятелството, че нарушението е първо за едноличния търговец е съобразено при определяне размера на наложената имуществена санкция, а не е сред предпоставките по чл.93, т.9 НК, обуславящи квалификацията му като маловажен случай и приложението на чл.28 ЗАНН.

             Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

              Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4/8.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 350/2014г., по описа на Районен съд – Поморие.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.