О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 270/ 14.02.2014г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, VІ състав, в закрито заседание на четиринадесети февруари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                    СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д. № 351 по описа на Адм.С-Бургас за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.С.А. *** против констативен протокол от 10.12.2013г. на работна група от Община Созопол за извършване оценка на подобренията в ползвателски имот №107.

Съгласно §19, ал.1 от ЗИД на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от Министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

Конкретно оспореният акт е констативен протокол от 10.12.2013г. на работна група от Община Созопол за извършване оценка на подобренията в ползвателски имот №107, изготвен във връзка с възстановяването на новообразуван имот №130 по плана на новообразуваните имоти в м.”Митков мост”, общ.Созопол. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ актове, който е различен от общия ред по чл.132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр.Бургас. Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр.Бургас. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, шести състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №351/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           СЪДИЯ: