ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 351 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ЕТ „Голям дервент-71-Т.И.”, представляван от Т.И., редовно призован, представлява се лично от Т.И..

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РО „НСК” – Бургас към РДНСК – югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

        

            По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба на ЕТ „Голям дервент-71-Т.И.” против Заповед № ДК-19-Б-5/27.03.2012 г. на Началник на РО „НСК” Бургас при РДНСК - югоизточен район, с която заповед е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж „Автоспирка и заведение за хранене – закусвалня” изградени в ПИ с идентификатор 58356.503.337 по КК на гр. Приморско.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила писмена защита от ЕТ „Голям дервент-71-Т.И.”, в което е изразено становище по съществото на спора.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата по изложените в нея аргументи. Считам, че са представени всички необходими доказателства, като заявявам, че допълнителни доказателства няма да ангажирам.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка представена от административния орган, както и представям в днешно съдебно заседание Констативен протокол от 22.03.2013 г., от който е видно, че строежа е премахнат и две снимки на строежа преди да бъде премахнат и след това, като считам, че делото няма предмет, тъй като с жалбата се оспорва заповед за забрана ползване на обект, който вече на практика не съществува.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Възразявам срещу представените в днешно съдебно заседание доказателства, като считам, че те не са предмет на настоящото производство. Заявявам, че действително към настоящия момент обекта, за който е издадена оспорената заповед действително е премахнат, но оспорвам факта, че обекта е доброволно премахнат.

 

         С оглед така заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представения в днешно съдебно заседание Констативен протокол от 22.03.2013 г., издаден от служители към РДНСК - югоизточен район като писмено доказателство по делото.

         НЕ ПРИЕМА представения снимков материал, като счита, че така представените документи нямат качеството на писмени доказателства събрани по предвидения в АПК ред.

         Предвид липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Адвокатът, който бях ангажирала е представил писмена защита, която поддържам изцяло. Нямам какво да заявя различно от това, което е заявено в тази писмена защита. Моля да прогласите нищожността на оспорената заповед на основанията развити в жалбата и писмената защита.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В хода на административната преписка, както и в хода на съдебното дирене не бяха представени доказателства, които да аргументират решението на административния орган за строеж, който не е по установения ред. В тази връзка е нарушен чл. 178, ал. 1 от ЗУТ и строежа подлежи на забрана за ползването му, в чийто смисъл е и процесната заповед. Само да добавя, че с влязло в сила определение по административно дело № 961/2012 г. е разгледан въпроса относно законосъобразността на оспорената в днешно съдебно заседание заповед. Считам, че при първото разглеждане съдът служебно следи за нищожността на постановения административен акт. В случая с настоящата жалба считам, че се цели преразглеждане на спор, който вече е решен от административния съд. В тази връзка, моля да не прогласявате нищожност на влязлата в сила заповед за забрана достъпа и ползването на строежа. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: