ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3516 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:56 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Зам. министър на Регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, редовно уведомен, се явяват адвокат Т. и адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-1333/12.12.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (УО ОПРР), в три негови части.

Ответникът е представил преписката, по която е издадено частично оспореното решение. В закрито заседание на 08.02.2018г., с което насрочи делото, съдът даде указания на страните в срок до днес да изразят становище по направеното искане за спиране на настоящото производство до приключване на производствата по административно дело № 2337/2017г. и административно дело № 3436/2017г., двете на Административен съд - Бургас. По делото бяха извършени справки в деловодната система на съда, от които се установи висящността на тези производства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата и допълнително представеното уточнение на същата.

По искането за спиране на производството, считам, че посочените две дела - административно дело № № 2337/2017г. и административно дело № 3436/2017г. на Административен съд – Бургас, същите са с висящи производства, без да има влезли в сила решения.  От друга страна предвид постановеното от Вас определение за спиране на предварителното изпълнение, искам да заявя, че с процесното решение вече е отказано верифициране на плащането за сумата от 82 704,97 лв. от бюджета. Те не са изплатени и ако спрем производството по настоящото дело, няма как да бъдат възстановени тези разходи в бюджета. Считам, че в този смисъл не следва да се спира производството по настоящото дело.

АДВ. Б.: Представям становище в писмен вид. Искането за спиране на производството сме го направили алтернативно, включително с оглед най-новата практика на ВАС от месец януари 2018 г. Двете висящи пред Административен съд - Бургас дела, с които е определена финансова корекция не са приключили с влязъл в сила съдебен акт, но единствено се отказва верифициране с оглед на това, че са наложени финансови корекции. Практиката на ВАС и по двете процедури по налагане на финансови корекции и верификация са, когато се развиват успоредно. Практиката на ВАС е изразена в Решение № 144/05.01.2018 г. по административно дело № 9037/2017 г. на VІІ отд. на ВАС, в което се казва, че в случаите когато има нанесена финансова корекция на органа, за което се уведомява бенефициентът е по причина, че вече са наложени корекции и има единствено уведомителен характер и не засяга права и законни интереси на лицето, чиито права и законни интереси ще бъдат защитени в производството. В случай, че съдът възприеме тезата на жалбоподателя, че с определяне на финансовата корекция все още не е приключила процедурата по администриране на сигнала и по прилагане на корекция, тъй като се обжалва съдебен акт на Административен съд – Бургас, то моля да имате предвид, че с изменение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ преди изменението на ДВ бр. 85/24.10.2017 г., в сила от 28.10.2017 г., която уредба е действаща към момента на издаване на процесния обжалван акт, като започнатата процедура по администриране на сигнал и налагане на финансова корекция е основание за отказ на верификация, за които е сигналът. Дори да възприемем тезата с оглед обстоятелството, че двете решения, с които е наложена финансова корекция не са влезли в сила поради обжалване и че процедурата е висяща, дори и при такова възприемане на становището на жалбоподателя отново би се възприело, че на основание чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ е достатъчно основание да се отказа верификацията и на следващо място считаме, че в този случай жалбата не би била допустима, тъй като с тези изменения отказът за верификация не е пречка за последващо включване за следващо междинно плащане, за същите тези разходи, което показва, че това решение отново има уведомителен характер и с него не се засягат права и интереси. Следва да се отбележи, че с това изменение на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ е изменена разпоредбата на чл. 75 от ЗУСЕСИФ за обжалване на процесния акт. Тази разпоредба некоректно е цитирана от жалбоподателя в тази й редакция, като сегашната редакция не предвижда, че обжалването на финансовата корекция спира плащането. Такава корекция вече няма. Обжалва се и извършена според жалбоподателя корекция за сумата от 85 278.01 лв., като моля съдът да вземе предвид, че воляизявлението на органа в този смисъл, който сочи жалбоподателят, че няма такава корекция, е определена с Решение № РД-02-36-730/04.08.2017 г., което е предмет на обжалване пред Административен съд – Бургас, а финансовата корекция е извършена с писмо изх. № 99-00-6-1346(23)/12.12.2017 г., което  е приложено към преписката и което писмо е издадено по чл. 75 от ЗУСЕСИФ, и което не е обжалвано. Обжалва се тази част от акта и е насочена към несъществуващата част от решението, което е правно недопустимо в тази част.

АДВ. Т.: Присъединявам се към казаното от колегата. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да се приеме представената от административния орган преписка.

 

Предвид изразените становища на страните и липсата на други доказателствени искания, съдът намери, че следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам представената жалба. Моля съдът да постанови решение, с което да отмени обжалвания акт, като незаконосъобразен и неправилен. Считам, че вече с наложената корекция с предходни две решения, които са били предмет на Административен съд – Бургас, процедурата по налагането е приключила с тях. Считам за неоснователни твърденията, че процедурата по налагане на финансова корекция, е приключила. Считам, че постановените решения по административно дело № 2337/2017г. и административно дело № 3436/2017г., двете на Административен съд - Бургас със същите две решения вече е определен размера на финансовата корекция, а с решението, което се обжалва в настоящото производство вече е извършена корекция. Административният орган не само уведомява, че няма да извърши плащане, а удържа сумите, които вече дължи. Освен това, считам за неоснователно твърдението на органа, че не е наложена санкция в размер на 82 704,97 лв., тъй като тя вече е верифицирана и заплатена. Неоснователно е твърдението, че в процесното решение няма текст, с който да се отказва плащане на тази сума. Това е т. 3 от процесното решение.

Моля да ми дадете срок за излагане на подробни мотиви.

Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение, като неправилно и незаконосъобразно, както и да задължите административния орган да възстанови платената от възложителя и верифицираната прихваната сума в размер на 85 278,01 лв., както и да верифицира неверифицираните разходи.

АДВ. Б.: Моля да оставите без разглеждане жалбата, а ако намерите, че тя е допустима и я разгледате по същество, моля да я отхвърлите по изложените аргументи в днешно съдебно заседание и в писменото становище. Прихваната сума не е част от сумата по т. 3 и се обжалва отделно т. 3 от прихванатата сума.

На второ място: ЗУСЕСИФ предвижда като начин на извършване на корекцията не само реално извършеното, като се отказва да се изплати вече извършен разход, но и извършване чрез прихващане, когато сумата вече е била платена.

На последно място: за разлика от становището на жалбоподателя, именно той в жалбата е твърдял пространно, че определените финансови корекции не са наложени и не са все още извършени.

Моля да ни присъдите разноски в размер на адвокатското възнаграждение за един адвокат.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК с приложения - договор за услуга № РД-02-29-78/23.02.2018 г., анекс към договор № РД-02-29-78/23.02.2018 г., фактура № 0000000005/09.03.2018 г. и платежно нареждане.

АДВ. Т.: Присъединявам се към казаното от адвокат Б..

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: