ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3516 по описа за 2017 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, редовно уведомен, се представлява адвокат Б., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-1333/12.12.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (УО ОПРР), в три негови части.

Делото е насрочено за днешно съдебно заседание след като с определение № 8488/22.06.2018 г. по административно дело № 6164/2018 г. на ВАС, VІІо., беше отменено определение № 775/03.04.2018 г. за прекратяване на настоящото дело и същото беше върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

АДВ. Б.: Оспорвам жалбата против решението в частта относно основателността.

Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

Предвид становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка, както и тези представени с молбата от ответната страна.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата.

Моля да отмените постановеното решение в обжалваните му части, като неправилно и незаконосъобразно, с което решение е отказано верификация и плащане на разходи. Считам, че за да се иска възстановяване на разходите, следва да има влязло в сила решение за възстановяване, каквото в настоящото производство няма. Има жалби и са образувани две административни дела за оспорване на решенията, които все не са приключили и не са влезли в сила все още тези решения. И двете дела са приключили с решения на Административен съд - Бургас и срещу двете решения има подадени жалби във ВАС.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. Б.: Уважаеми г-н съдия, моля да отхвърлите жалбата по съображенията, които сме изложили в становища, които становища са представени на съда, както и по съображенията, които съдът вече е възприел в определението си, макар и отменено, но същите съображения могат да бъдат възприети като такива по законосъобразност на обжалвания акт за отказ по верификация. Не може да бъде отхвърлена тезата, че законосъобразно решение е налице единствено когато е влязъл в сила акта за налагане на корекция, като не би могло да се прилага разпоредбата на чл. 64, ал. 1, изр. последно от ЗУСЕСИФ, която гласи, че когато е започнала процедура по администриране на нередност е основание за отказ от верификация, но не е пречка да бъде включен неверифицирания разход в следващо искане за плащане – т.е., това е аргумент, че отказът от верификация след тези изменения на ЗУСЕСИФ не води до засягане или ограничаване правата на бенефициента, който не губи възможността да включи тези разходи в последващо искане.

Моля да ни присъдите направените разноски съгласно списъка на разноските по чл. 80 от ГПК, който сме представили с писменото становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение в случай, че разноските на ответника са над определения минимум. Считам, че това производство не е с фактическа и правна сложност.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: