ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3514 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.-Г., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Не се явява вещото лице инж. Я.В..

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице инж.Я.В., с която моли да бъде удължен срокът за изготвяне на техническата експертиза, тъй като не й е възможно да я изготви в срок поради многото материали, които ще послужат за изготвянето на експертизата.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото от Община Бургас в изпълнение указания на съда, дадени с определение от 16.04.2018 г., протоколи от работата на оценителната комисия и един брой диск, съдържащ електронно подписани технически предложения на участниците в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Крайезерна“.

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от ответника, чрез адвокат В., с която заявява, че не възразява да се даде ход на делото.

 В случай, че вещото лице не входира заключение до съдебното заседание, не възразява да бъде дадена възможност да бъде изготвена поисканата експертиза, а в случай, че вещото лице представи експертиза до съдебно заседание или по време на провеждането му, възразява срещу изслушването й.

Моли да му й бъдат предоставени входираните на 20.04.2018 г. доказателства от Община Бургас, както и дискът, който е приложен към тях. Представя 4 броя протоколи, удостоверяващи работата на комисията, назначена със заповед на възложителя, за които ответникът  бил задължен с определение от предходно съдебно заседание.

Съдът ДОКЛАДВА и преди малко постъпило по делото заключение на съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещото лице В..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам възражение по доклада на съда, нито по молбата на ответника.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Моля да приемете представените от Община Бургас доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателя с писмо вх. №4583/20.04.2018 г. протоколи от работата на оценителната комисия, ведно с 1 брой диск, съдържащ електронно подписани технически предложения на участниците в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Крайезерна“, и представените от ответника Протокол № 1/30.06.2016 г., Протокол № 2/01.08.2016 г., Протокол № 3/12.08.2016 г. и Протокол № 4/22.08.2016 г.  от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 965 от 14.04.2016 г. на инж. Ч.К. – заместник-кмет на Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам по искането на пълномощника на ответника да му бъдат предоставени входираните на 20.04.2018 г. доказателства от Община Бургас, както и дискът, който е приложен към тях. Тези документи се намират в ответника, те са сканирани и са приложени. Въз основа на тях е извършена проверката по провеждане на обществената поръчка, както и заключенията, които са отразени в решението на управляващия орган за отразяване на финансовата корекция. Няма как управляващият орган да стигне до констатациите, които е направил в решението си, ако не е прегледал протоколите от работата на комисията, както и техническите предложения на участниците в процедурата.

Ето защо моля да оставите без уважение това доказателствено искане.

 

СЪДЪТ, като намери за основателно възражението на процесуалния представител на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат В. да бъдат предоставени на ответника входираните на 20.04.2018 г. от Община Бургас доказателства, които следва да се намират при ответника.

 

 

СЪДЪТ, като съобрази, че заключението на съдебно-техническата експертиза е представено днес, с което не е спазен срокът по чл. 199 от ГПК за представянето му по делото за днешно съдебно заседание, и взе предвид възраженията на пълномощника на ответника, намира, че следва да отложи делото за обсъждане и приемане на заключението на вещото лице в следващо съдебно заседание.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: