ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести февруари                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3514 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно уведомен, представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Община Бургас против  Решение № РД-02-36-1329/12.12.2017 г. за приключване на сигнал за нередност с рег. №140, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, издадено от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., с което е определена финансова корекция на бенефициента Община Бургас, изчислена по пропорционален подход, представляващ 5% от разходите по договор №  BG16RFOPO001-1.004-0002-S-01 от 13.10.2016 г. с изпълнител Консорциум „Пътни строежи 2001 Бургас Крайезерна” ДЗЗД, изчислена в размер общо на 760 871,57 лева, с искане за отмяна изцяло на решението като незаконосъобразно.

 

Съдът на основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата.

Имам доказателствени искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите:

Дали методиката за оценка на офертите, определена от възложителя, отговаря и е относима към предмета на поръчката и така определените от възложителя показатели дали са достатъчно ясни за участниците, както и дали са предпоставка за проява на субективизъм от страна на помощния орган на възложителя при последваща оценка на техническите предложения на участниците?

Втори въпрос – По време на своята работа комисията дали е оценила всяка от офертите по всички показатели и подпоказатели, както и дали е спазила стриктно методиката, определена от възложителя?

Не видях в преписката представени протоколи от работата на комисията, назначена със заповед на възложителя. Считам, че същите следва да бъдат представени. Те са няколко и е желателно да се представят в цялост. Конкретно протоколът, в който е извършена оценката на техническите предложения, е с № 4.

АДВОКАТ В.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Във връзка с направените доказателствени искания за назначаване на експертиза и така поставените въпроси от жалбоподателя считам, че първият от поставените въпроси е изключително правен и не  следва да бъде допускан, а по отношение на втория нямам възражения, само не успях да разбера с каква компетентност ще бъде вещото лице във връзка с тази експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Вещото лице трябва да е строителен инженер, може би пътно строителство.

АДВОКАТ В.: Във връзка с втория поставен въпрос, а именно преглед на документация и становище дали е изпълнено, строителен инженер не е компетентен да извърши проверка на документацията, преглед дали са оценени всички участници правилно и законосъобразно.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моят въпрос беше дали помощният орган на възложителя е спазил изискванията, определени в обявлението за възлагане на обществена поръчка и дали тези изисквания отговарят на предмета на поръчката като технически характеристики.

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател, моля да ни бъде предоставена възможност с нарочна молба да поставим допълнителни задачи към поисканата експертиза, в случай, че допуснете такава, съответно в същия срок, в случай, че ни задължите, ще представим поисканите от жалбоподателя протоколи по преписката.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Ако ми дадете възможност с нарочна писмена молба ще формулирам въпросите с копие за ответната страна.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л.15-16 от материалите по делото.

 

Като намери, че следва да уважи доказателствените искания на страните,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ седемдневен срок, считано от днес, на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника за представяне по делото на прецизирани въпроси, които следва да бъдат поставени към поисканата за допускане съдебно-техническа експертиза, с препис за другата страна.

ОБЯВЯВА на страните, че след запознаване с поставените въпроси съдът ще се произнесе в закрито заседание по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника най-късно в следващо съдебно заседание да представи по делото всички протоколи, удостоверяващи работата на комисията, назначена със заповед на възложителя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: