ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На първи октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3514 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответника, чрез процесуалния му представител адвокат В., вх. № 9792/31.08.2018 г., с която представя документи по опис, съдържащ се в молбата, в изпълнение указания на съда, дадени в съдебно заседание на 25.06.2018 г.

Съдът ДОКЛАДВА и днес постъпила молба от ответника, чрез процесуалния му представител адвокат В., с която уведомява, че поради служебна ангажираност няма възможност да присъства в съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото. Моли да бъдат приети като доказателства по делото представените писмени документи с молбата с вх. №9792/31.08.2018 г., като в случай на оспорване и доказателствени искания от страна на жалбоподателя, моли за  предоставяне на възможност за становище и представяне на допълнителни доказателства. В случай, че делото бъде обявено за решаване, моли за предоставяне на срок за писмени бележки, както и за присъждане на разноски, за които представя списък по чл. 80 ГПК и доказателства за платен адвокатски хонорар.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражение по доклада на съда.

Моля да бъдат приети представените от ответника доказателства относно компетентността на лицата, изготвили доклада.

Доказателствени искания нямам. Представям като доказателство решение на Управляващия орган №  РД-02-36-468/29.05.2017 г., с което верифицира искане за междинно плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и одобрява това плащане. Представям тези доказателства, тъй като е видно, че към датата на издаване на това решение – 29.05.2017 г., административният орган е приел, че процедурата по избор на изпълнител е проведена законосъобразно, поради което и верифицира искане за плащане от възложителя. Счел е разходите за допустими, а няколко месеца по-късно през м. декември 2017 г. издава процесното решение поради незаконосъобразност на процедурата за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка.

Тъй като в решението си Управляващият орган е написал сумата, която подлежи на възстановяване, но не е уточнил това дали е само върху финансирането от структурните фондове или в нея влиза собственото участие на възложителя, тъй като при собствения принос не се налага финансова корекция, все пак може да се провери какво е собственото участие на възложителя в поръчката на сайта на Агенцията по обществените поръчки, където е публикувана информация за сключения договор с изпълнителя и където задължително се отбелязва дали има собствено участие.

Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  като доказателства по делото допълнително представените от ответника писмени документи, удостоверяващи компетентността на лицата Н. Г., М.П. и Н.Н., съгласно опис, съдържащ се в молбата на л. 328-л.333, днес представеното от процесуалния представител на жалбоподателя решение №  РД-02-36-468/29.05.2017 г., както и представените от адвокат В. към днес представената от нея молба писмени документи – преводно нареждане за плащане на адвокатски хонорар в размер на 12 166,46 лева, фактура № 465/09.02.2018 г., договор за услуга № РД-02-29-54/07.02.2018г. и списък на разноските по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените решението на Управляващия орган, с което на община Бургас като бенефициент е наложена финансова корекция. Считам същото за незаконосъобразно и немотивирано. В процеса на съдебното дирене считам, че по безспорен начин се доказа, включително и със заключението на вещото лице по изготвената експертиза, че възложителят не е допуснал твърдените от административния орган нарушения, а именно незаконосъобразна методика за оценка на офертите в обществената поръчка.

Моля да ми дадете срок, в който да изложа с писмени бележки съображенията си.

Възразявам срещу поискания от ответника адвокатски хонорар. Считам същия за прекомерен.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателя, считано от днес, да представи по делото писмени бележки.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на ответника, считано от съобщаването, да представи по делото писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: