ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3513 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Н.Я., редовно уведомен, явява се лично и с адв.М.И., която днес представя пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ“, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., също днес представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с преписката, която е изпратена от ответната агенция. Единственото, което не констатирах тя да съдържа с оглед нашите искания в жалбата е документи за оценките на жалбоподателя по тримесечия за 2017г.  В тази връзка бих искала или такива да бъдат представени, или да се направи изявление във връзка с тези оценки. Към момента на уволнението трябва да има три тримесечни оценки.

Други доказателства не желаем да се ангажират.

 

Юрисконсулт М.: С оглед пълнота на преписката представям и моля да приемете Заповед № ЗАМ-1163/32-245246 от 04.09.2017г., с която е изменена заповедта по отношение на определения председател на дисциплинарния съвет, която е относима към периода.

По отношение изявлението на жалбоподателя за оценките за работата му през тримесечията на 2017г., считам неотносимо искането за представянето им. Но в случай, че допуснете доказателственото искане, мога днес в съдебно заседание да заявя какви са тези оценки по тримесечия.

 

         Адв. И.: Не възразявам да се приеме представената заповед и колегата да даде устно изявление относно оценките на доверителя ми, за да се удостоверят оценките за исканите от нас периоди през 2017г.

 

         Юрисконсулт М.: Това са оценки по силата на вътрешните правила за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, одобрени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Скалата за оценяване е „нула“ – неприемливи резултати, 1- добри, а 1,5 и 1,8  - много добри резултати.

 Съгласно тези правила 3-месечното оценяване за на Я.Н.Я. за първото тримесечие, т.е. периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г. е единица, което кореспондира на „добри резултати“.

За второто тримесечие, т.е. от 01.04.2017г. до 30.06.2017г. отново 3-месечната оценка е „единица“, кореспондираща на „добри резултати“.

За следващото тримесечие от 01.07.2017г. до 30.09.2017г. оценката отново е „единица“, кореспондираща на „добри резултати“.

За ІV-то тримесечие не е получил оценка, тъй като е дисциплинарно уволнен, а съгласно Вътрешните правила на Агенция „Митници“ при наложено дисциплинарно наказание, в случая уволнение, служителят не получава тримесечна оценка, т.е. не подлежи на процедура по атестиране.

        

         Адв.И.: Познавам правилата за оценяване и това, което каза колегата е действително процедурата. Не възразявам по посочените оценки.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените  с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, които писмени доказателства са подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 14 от делото, както и представената в днешно съдебно заседание  от пълномощника на административния орган заповед, касаеща състава на дисциплинарния съвет.

 

Адв.И.: Представям списък на разноските. Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Да се приключи събирането на доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв..И.: Моля да уважите жалбата. Считам, че изложените в нея фактически и правни доводи са основателни. Твърденията ни за незаконност на заповедта за уволнение се обосновават и въз основа на документи, представени от ответника.

Моля да се присъдят разноските за адвокатско възнаграждение на моя доверител и да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

 

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите законосъобразността на заповедта на директора на Агенция „Митници“, с която е прекратено служебното правоотношение, поради дисциплинарно уволнение с Я.Н.Я..

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение по Закона за правната помощ и Наредбата, както и ни дадете срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: