ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3510 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Агрифар“ ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“  се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Г.Н.от АК- Бургас, с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Приложено е пълномощно. С молбата е заявено също, че жалбата се поддържа и няма искания по доказателствата.

 

Юрисконсулт Л.: Считам, че не следва да се дава ход на делото и същото да бъде прекратено. Държавен фонд „Земеделие“ поддържа изявление за недопустимост на производството, поради наличие на висящо съдебно производство по адм. дело № 6930/2017 по описа на Административен съд София-град, образувано по повод подадена жалба от „Агрифар“ ООД против мълчалив отказ на директора на Държавен фонд „Земеделие“ да се произнесе по подаденото от дружеството възражение срещу получени предварителни точки по проекта. По делото е изискан и крайният акт и се получава така, че има две дела за едно и също нещо.

 

СЪДЪТ намира за неоснователно направеното от ответната страна искане за прекратяване на делото. Предмет на съдебната проверка за законосъобразност е заповед № 03-РД/5000/13.12.2017г., издадена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано финансиране на подаденото от жалбоподателя Агрифар“ ООД заявление за подпомагане по проект с идентификационен номер 28/04/1/0/02077 на стойност 892 875.10 лева. Предмет на образуваното пред Административен съд София- град съдебно производство по адм.д. № 6930/2017г. е законосъобразността на мълчалив отказ на Държавен фонд „Земеделие“ да се произнесе по жалба с вх.№ 02-2600/2211/27.04.2017г. за преразглеждане и коригиране на извършената предварителна оценка по критериите за подбор на заявление за подпомагане по проект с идентификационен номер 28/04/1/0/02077 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за инвестиционен проект „Доставка и изграждане на противоградна защитна мрежа и система за капково напояване на овощна градина и закупуване на помощна техника и оборудване на събиране на плодове, област Ямбол, община Тунджа, с.Завой“, видно от приложена по делото справка с вх. № 4374/17.04.2018г. от Административен съд София-град. В справката е отбелязано, че по делото е постановено определение от 04.04.2018г. за прекратяване на производството по делото, което не е влязло в законна сила.

При така очертания предмет на двете дела съдът счита, че не е налице основание за прекратяване на настоящото производство, доколкото жалбите са насочени срещу различни административни актове. Съдът обаче счита, че е налице хипотезата на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството по делото. Налице е изискуемата от нормата връзка на преюдициалност между двете дела, доколкото отказът да бъде финансиран проектът на жалбоподателя е мотивиран с получената съгласно критериите за подбор ниска оценка от 37 точки, при необходими поне 50 точки, а предмет на производството по адм.д. № 6930/2017 г. на АССГ е законосъобразността мълчалив отказ да бъде преразгледана от административния орган същата тази оценка. Ето защо съдът приема, че производството по адм.д.№ 6930/2017г. на АССГ е преюдициално спрямо настоящото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за прекратяване на производството по делото.

СПИРА производството по адм.д.№ 3510/2017г. по описа на Административен съд Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д.№ 6930/2017г. по описа на Административен съд София-град.

Определението за спиране на производството може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от датата на съобщението, а за ответната страна- от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: