ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 350 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦътС.Р.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от С.Р.Т., действащ чрез пълномощника си адв. Х. ***, с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 300.00 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в следствие на незаконосъобразни действия по издаване на НП № 1725/08.07.2016 г., издадено от началника на РУ-Несебър към ОД на МВР гр. Бургас, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане в сила на отменителното решение до окончателното й изплащане от ответника, както и направените в настоящето производство разноски.

Съдът докладва, че по делото е постъпил отговор, изготвен от процесуалния представител на ответника, в който отговор е взето становище по допустимостта и основателността на подадената искова молба.

 

Адв. Х.: Изцяло поддържам направените с исковата молба искания. Смятам, че сме представили всички необходими доказателства в подкрепа на твърденията ни – договор за правна помощ, решение на Районен съд – Несебър, влезнало в сила. Не съм съгласна със становището по допустимостта на иска на ответната страна. Те твърдят, че трябва да има незаконосъобразен акт, който да е отменен по съответния ред, а пък такъв нямаме. Напротив, имаме и това е съдебното решение на Районен съд – Несебър. Всички предпоставки за уважаване на иска ни са налице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. В.: Уважаеми г-н съдия, оспорвам исковата молба. В отговора на исковата молба посочих, че ще взема становище по допустимостта на иска след представяне по делото за послужване на НАХД № 284 по описа на Районен съд – Несебър за 2017 г. След запознаване с приложеното за послужване дело считам, че искът е допустим. Оспорвам го като неоснователен. Няма да соча доказателства.  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима за разглеждане. Моля да приемете приложеното за послужване нахд № 284 по описа на Районен съд – Несебър за 2017 г. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

Приема изисканото за послужване нахд № 284 от 2017 г. по описа на Районен съд – Несебър

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Х.: Уважаеми г-н съдия, смятам, че всичко сме казали с исковата молба, представили сме доказателства. Искът ни е допустим. С оглед на представените доказателства смятам, че е и доказан. Затова моля съдът да постанови решение, с което да осъди ответната страна ОД на МВР гр. Бургас да заплати претендираните суми в общ размер на 610,00 лв., представляващи адвокатски хонорар и разноски в размер на 10,00 лв. ДТ за образуване на настоящето дело.

 

юк. В.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата претенция като неоснователна и недоказана. В представеното за послужване нахд № 284/2017 г. по описа на Районен съд - Несебър е представено единствено копие на договора за правна защита и съдействие. Същият не е представен в оригинал, а сумата, която се твърди, че е заплатена за процесуално представителство в производството, е посочена в този договор. Не оспорвам обстоятелството, че ищецът в настоящето производство е бил представляван от адвокат при разглеждане на НАХД. Посочван само, че представеният договор за правна защита и съдействие в самото НАХД е само в копие, не е представен екземпляр в оригинал. Отделно от това  считам, че претенцията за заплащане на лихва от влизане в сила на решението на Районен съд – Несебър върху главницата от 300,00 лв. до окончателното плащане е неоснователно и недоказано. В тази връзка поддържам изцяло изразеното в отговора на исковата молба и позоваване на мотивите на решение № 15811 от 20.12.2017 г.,  постановено по административно дело № 10724 по описа на ВАС, III-то отделение за 2016 г. Считам, че в случай, че се присъди лихва тя не следва да бъде от постановяване на решението по НАХД, а едва считано от постановяване на настоящето решение. По отношение на претенцията за заплащане на адвокатско възнаграждение за процесуално представителство за настоящето производство считам, че претендираният размер е прекомерно завишен съобразно фактическата и правна сложност на производството и същият следва да бъде намален дори и под минималния размер на Наредбата за адвокатските възнаграждения. В този смисъл има съдебна практика на ВАС.

 

Прокурорът: Уважаеми г-н председател, считам, че исковата претенция е основателна и доказана. Съобразно трайната тълкувателна практика и тази на Административните съдилища заплатените разноски за адвокатско възнаграждение представляват пряка и непосредствена вреда при отменени наказателни постановления. В случая цитираният договор за правна помощ като копие не е бил оспорен от страните, а такъв с отразяване „вярно с оригинала” е представен заедно с исковата молба. Считам, че претенцията за изплащането на лихва следва да е към датата на завеждане на исковата претенция – 01.02.2018 г. Досежно размера на претендираните разноски по настоящето дело и по основния иск считам, че съдът по справедливост би могъл да слезе и под минимума с оглед сложността на настоящето производство.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: