ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и трети септември          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 350 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Примастрой 21” ООД - редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Ответникът - Началник отдел „МДТ” при Община Несебър-редовно призован,  се представлява от юк. Б.-Н. с пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице А.К.А..

         Явява се вещото лице К.Ж.Г..

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, както следва:

 

   А.К.А. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

Адв. Б.: Нямам въпроси. де се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещо лице А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 350,00 на 23.09.2014г./

 

 

Съдът пирстъпва към установяване самоличността на вещото лице по графологичната експертиза, както следва:

 

 К.Ж.Г. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

Юк. Б.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 200,00 лв. на 23.09.2014 г./

 

 

Юк. Б.: Моля да приемете и приложите по делото Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка – касае се доставка на съдове за БО - кофи и торби. Ще доказваме обстоятелството, че общината е извършила разходи по доставката на тези материали, които са свързани с обслужване на териториите за реализиране на услугата по събиране на ТБО.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по чл. 7, т.1 – 4 от ЗОБ с индекс 00126-2008-0009.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юк. Б.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да потвърдите издадения акт като правилен и законосъобразен. Считам че жалбоподателят дължи сумите както са изчислени в оспорения административния акт. Жалбоподателят не е представил платежен документ, въпреки че е издадена данъчна оценка с отбелязване, че няма непогасени задължения, като считам, че удостоверението за данъчна оценка не е платежен документ  доказващ извършено плащане на задължението на ТБО. По делото не се представени  и декларации, видно от които жалбоподателя да е освободен от заплащане на ТБО.

Предвид гореизложеното, моля, да постановите решение, с което да потвърдите издадения АУЗД, потвърден с решение  изх.№ А4-4559#3/17.01.2014 г. на Община Несебър.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: