ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети май                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 350 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Примастрой 21” ООД - редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Ответникът началник отдел „МДТ” при Община Несебър-редовно призован,  не се представлява.

 

         Съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Примастрой 21” ООД срещу АУЗД от 13.12.2013 г.

 

В залата се явява юк.Б. - процесуален представител на ответника

         Съдът запознава юк. Б. с процесуалните действия извършени до момента.

 

Юк. Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Представям Трудов договор № 163 от 28.10.2008 г. от органа по приходите, Допълнително споразумение № 268/01.10.2013г., Заповед № 7 за назначение на началника отдел МДТ при община Несебър, Заповед № 394 от 26.04.2012 г. за определяне на длъжностните лица, които са оправомощени да издават АУЗД, Заповед № 1918/28.10.2010 г., ведно с приложенията към нея, Заповед № 1651/28.10.2011 г., ведно с приложенията и Декларация № 66777/03.12.2010г. по чл.14 от ЗМДТ.

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, ведно с доказателствата представени от юк. Б. в днешното съдебно заседание.

         Съдът предвид оспорванията в жалбата счита, че следва да укаже на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест за установяване на всички правни и фактически основания за издаването на оспорения АУЗД.

Ответникът в настоящото производство е представил доказателства за компетентност, както на органа, издал оспорения АУЗД, така и на горестоящия административен орган.

Ответникът в производството, обаче, не представя доказателства за фактическото извършване на всеки един компонент от услугата формираща ТБО.

Дължимостта на таксата следва да бъде установен по всеки един от нейните компоненти.

По делото са представени доказателства за определяне на районите на територията на община Несебър, в които ще се извършват сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци, но не са представени доказателства за фактическото осъществяване на тази услуга в периода от време, посочен в АУЗД.

Съдът констатира, че жалбоподателят в производството оспорва факта на подаване на декларация по ЗМДТ. Твърденият отрицателен факт обуславя върху ответника доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство, а именно, че декларацията въз основа  на която са определени задълженията,  е подадена от дружеството-жалбоподател.

 

Съдът констатира, че жалбоподателят е поискал извършването на съдебно-счетоводна експертиза. Искането е депозирано с нарочна молба л.34-35 към която са приложени доказателства л.36-43.

 

Юк. Б.: Не възразявам да се допусне съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата приложени към молба вх.№ 2448/31.03.2014г., описани на л.34 – т.2, от делото.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза  със задачите съдържащи се в молбата – т. 3 /л.34-35 от делото/.

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице А.К.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 350 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението по сметка на Административен съд Бургас.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на ответника, че не представя доказателства за фактическото извършване на услугите формиращи ТБО.

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на ответника да ангажира доказателства в тази насока, както и да даде възможност на вещото лице да извърши допуснатата експертиза, затова

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014 година от 13.15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: