О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер              21.11.2008г.          град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на петнадесети март две хиляди и седма година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 350 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба Т.Д.А. и Д.Р.Н.,*** против заповед № РД-32/15.02.2008г., с която ректорът на Университет “Професор Д-р Асен Златаров” разпорежда да се проведат общи събрания на студентите и докторантите по факултети и колежи за избор на нов Студентски съвет. Иска се от съда да отмени оспорваната заповед. В съдебно заседание А. и Н. се представляват от адвокат Б., която поддържа искането, сочи доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – ректорът на Университет “Професор Д-р Асен Златаров” – гр.Бургас участва в процеса чрез адвокат К. Излага доводи за недопустимост на съдебното оспорване и алтернативни съображения за неоснователност. Ангажира доказателства и прави искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира жалбата да процесуално недопустима.

            Предмет на оспорване е заповед № РД-32/15.02.2008г., произнесена от ректора на Университет “Професор Д-р Асен Златаров”, с която на основание чл.6, ал.3 от Правилника за устройството и дейността на университета, чл.17, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет и решение на Академичния съвет е разпоредено провеждането на общи събрания на студентите и докторантите по факултети и колежи за избор на нов Студентски съвет. Определен е броят на представителите, които да бъдат излъчени от отделните звена и графикът за провеждане на събранията. Със заповед № 34/19.02.2008г. е извършена поправка на явна фактическа грешка чрез допълване на понятието “частичен избор за попълване състава на студентския съвет” в текста на първоначално издадената.

            В сезиращата жалба А. и Н. навеждат твърдения за противоречие на процесната заповед с разпоредбите на чл.72, ал.1 от ЗВО и чл.15 от ПОДСС, които допускат провеждане на избори за студентски съвет по време на редовен мандат само при условията на частичност. Оспорват съществуването на решение от Академичния съвет и релевират доводи за нарушение на чл.17, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет.

            Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1, вр. с чл.24, ал.1 от ЗВО на съдебен контрол по реда на АПК подлежат актовете, произнесени от органите на управление във висшето училище - Общото събрание, академичният съвет и ректорът. Нормата на чл.159, ал.1, т.1 от АПК въздига наличието на подлежащ на оспорване акт в абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство. Заповед № РД-32/15.02.2008г. е насочена към провеждане на общи събрания в основните звена на висшето училище и представлява част от процедурата по избор на студентски съвет. Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове. С процесната заповед се създават задължения по организацията на общото събрание и не се засягат защитени от закона права и интереси на неговите членове, поради което същата притежава белезите на вътрешнослужебен акт. При това положение съдебният контрол по отношение на нея е недопустим. На оспорване по реда на АПК ще подлежи решението на общото събрание в случай, че е налице правен интерес за защита срещу него, опорочена е процедурата по провеждането му или е нарушен материалният закон.

Предвид гореизложеното жалбата на А. и Н. се явява процесуално недопустимо и следва да се остави без разглеждане.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.4 от АПК когато съдът отхвърли оспорването, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минимално възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата, ако страната е ползвала такъв. Цитираната разпоредба намира приложение и в случаите, когато жалбата е оставена без разглеждане. Като се има предвид изхода на спора пред настоящата инстанция, на ректора на Университет “Професор Д-р Асен Златаров” следва да се присъдят разноските за осъществено от адвокат Кожухаров процесуално представителство в размер на 500 лева.

 

Мотивиран от горното и на осн. чл.159, т.1 от АПК, вр. с чл.21, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.А. и Д.Р.Н.,*** против заповед № РД-32/15.02.2008г., с която ректорът на Университет “Професор Д-р Асен Златаров” разпорежда да се проведат общи събрания на студентите и докторантите по факултети и колежи за избор на нов Студентски съвет.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 350/2008г. по описа на Административен съд– гр.Бургас

ОСЪЖДА Т.Д.А. и Д.Р.Н.,*** да заплатят на ректора на Университет “Професор Д-р Асен Златаров” съдебно-деловодни разноски в размер на 500 лева.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………