ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 15.03.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На петнадесети март                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

Административно дело номер 3509 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

За оспорващия Областен управител на Област Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И. - представя пълномощно.

За ответника Общински съвет Несебър, редовно уведомен, представител не се явява.

В залата се явява прокурор Колев за Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал.1 АПК моля да конституирате Прокуратурата като страна в производството.

 

По направеното искане и на основание чл. 16, ал. 1, т.3 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура - Бургас.

 

По хода на делото:

юк. И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА оспорването на Областен управител на Област Бургас, обективирано в заповед № РД-09-47 от 22.12.2017 г., с която е оспорена редакцията на разпоредбата на чл.3, ал.1 от  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,спокойствието и сигурността на гражданите за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър,  приета с решение №669 от 11.12.2017 година на Общински съвет Несебър.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

юк. И.: Поддържам изцяло заповедта на Областен управител на Област Бургас. Нямам възражения по направения доклад. Няма да сочим доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. И.: Уважаеми административни съдии, считам, че така приетото от Общинския съвет решение е незаконосъобразно, тъй като Общинският  съвет не е компетентен да приема решение на текста на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, с което от своя страна изменя хипотезата на чл. 16а, ал. 2 от зшоос, в който ясно е разписано, че тази компетентност е предоставена на кметовете на общините, а не на Общинския съвет. Считам така приетото решение за незаконосъобразно, поради което моля същото да бъде отменено.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че издадената заповед от областен управител на Област Бургас е законосъобразна. Същата е издадена при спазване на административнопроизводствените правила, поради което следва да бъде потвърдена.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: