ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3504 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Г.Г., редовно призован, не се явява. За него се явяват представители по пълномощие адвокат Т.Т., надлежно упълномощена с пълномощно, представено по делото, и адвокат К., надлежно преупълномощени с пълномощно, представено по делото.

Ответникът М.В.К.– специалист в Община Бургас, редовно призована, не се явява и не се представлява

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателя с три броя снимки.

 

АДВОКАТ Т.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да приемете представените снимки с нарочна молба. Моля да приемете списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА три броя снимки, представени с молба от 25.04.2018 г. от адвокат Т.

 

С оглед становището на пълномощниците на жалбоподателя за липса на други искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ни Г.Г. и като намерите, че от страна на административния орган не бе изпълнено вмененото му от закона задължение да установи в настоящото производство основателността на така предприетата принудителна административна мярка, да отмените същата с последиците по закон, като присъдите на доверителя ни направените по делото разноски.

Подробни съображения ще изложим в писмени бележки, за което молим да ни дадете подходящ срок, но за протокола моля да бъде отбелязано следното :

Административният орган, в чиято тежест беше да установи обстоятелствата по случая, които са налагали предприемането на оспорената пред съда принудителна административна мярка, не изпълни вмененото му от закона задължение. Че на мястото, където е предприета въпросната принудителна административна мярка, няма знаци, които да уведомяват водача на превозното средство, че по отношение на него може да бъде предприета принудителна административна мярка, е безспорно. Безспорно е, тъй като не се представят доказателства за противното, че няма и предвидените или необходимите пътни знаци, които да обосновават така предприетата принудителна административна мярка.

По тези съображения считам, че абсолютно произволно, в нарушение на принципите за обоснованост, задължителни в административното производство, административният орган е предприел едно действие, което от една страна се явява порочно, а от друга се явява неоснователно и неподкрепено от събраните в настоящото производство доказателства.

По тези съображения Ви моля да се произнесете, като определите и подходящ срок за писмени бележки.

 

В залата се явява процесуалният представител на ответника юрисконсулт Г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямаме доказателства, които да представим по отношение поставянето на знака, освен снимките, които вече сме представили по делото.

По същество – моля да отхвърлите жалбата, да постановите съдебно решение, с което потвърдите принудителната административна мярка. Считам, че същата е наложена законосъобразно и правилно. В случая е без значение как е поставен знакът и това е предмет на отделно административно производство. Нарушителят е паркирал върху тротоар, който не е определен от администрацията като място, на което може да паркират автомобили. Същият е паркирал в нарушение на правилата за движение, тоест не на уличното платно по посока на движението и същият представлявал пречка за движение на пешеходците по тротоара, тъй като от същия до сградата е останало по-малко разстояние от нормативно определеното.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, с оглед доводите на процесуалния представител на ответника, моля да се съобразите, че на първо място, освен че това място, където е бил паркиран автомобилът, е тротоар, това е и подход за влизане към гаражите, които са в етажната собственост, така да се изразя, или под етажната собственост. От там няма как по друг начин, освен с телепортиране, да влезе един автомобил в двора на кооперацията. С нищо така паркираният за кратък период от време автомобил не е пречел на когото и да е. Доказателства за подобни твърдения в настоящото производство не са събрани, пък не се и твърдят.

И на последно място, улицата е еднопосочна, няма знак, който да забранява паркирането, дори спирането, а камо ли репатрирането или принудителното преместване.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Видно от представените снимки такъв знак има поставен. Освен това, мястото, където е паркирал автомобилът, не е подход към гараж, а към входа до достъпа до етажната собственост.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалните представители на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представят писмено становище с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: