ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3504 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Г.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Т.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника М.В.К.- специалист в Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ганева, надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че след последното заседание от ответника са постъпили писмени доказателства във връзка с компетентността на органа издал обжалваната ПАМ, както и във връзка със задължението, което съдът му вмени за представяне на схема на маркировката и пътните знаци. Представени са и 13 бр. цветни снимки на репатрирания автомобил.

 

АДВОКАТ Т.: Запозната съм с представените доказателства. Да се примат представените доказателства от административния орган. Ответникът така и не представи одобрен проект. Представената схема към момента на извършената репатрацията от административния орган обаче не отговаря на действителността. Знаците, които са посочени в схемата, не са били изпълнени и това е ясно и от снимковия материал. Става въпрос за подхода от бул.“М.Луиза“ по ул.“Раковски“, знакът, който е бил е за това, че улицата е с движение само нагоре.

Съдът към адвокат Т.: С доказателствата има представена схема на пътните знаци.

 

Съдът предяви на страните схемата на пътните знаци на л.33 от делото.

 

В залата се явява адвокат Каров, пълномощник на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ГАНЕВА: Процесният автомобил е бил спрян по посока на движението, преди следващото кръстовище в пресечката след бул.“Мария Луиза“ по ул.“Раковски“, от дясната страна.

АДВОКАТ Т.: Ние не оспорваме местоположението на автомобила, който описа представителя на ответната страна. Твърдя, че знаците не са били на мястото, посочено в схемата.

ЮРИСКОНСУЛТ ГАНЕВА: Знаците са били монтирани към момента на налагането на принудителна административна мярка и това може да се види на „Гугъл МАПС“.

АДВОКАТ Т.: Спорни са знаците, а не е спорно мястото.

Моля съдът да ми предостави възможност да предоставя снимки, от които да се види, че знаците ги няма. Същите са направени с телефон и на тях ще има дата

Съдът към страните: На представената схема има дата и това е19.03.2018г.

ЮРИСКОНСУЛТ ГАНЕВА: Това е датата, на която е издадена схемата от длъжностното лице.

АДВОКАТ Т.: Няма одобрен проект, а само схема ли има?

ЮРИСКОНСУЛТ ГАНЕВА: Одобрен генерален план няма.

АДВОКАТ КАРОВ: Едно е да няма генерален план, а съвсем друго да няма одобрен проект. Генералният план е нещо различно от одобрен проект. Ако няма такъв одобрен проект, то всички знаци са незаконно поставени.

В тази връзка моля да задължите Община Бургас да представи заверен препис от всички документи по реда на чл.3, ал.2 от Наредба 18/2001г. на МРРБ относно сигнализирането на участъка с пътни знаци, ако има одобрен проект. Недопустимо е общината да не го представи. Ако няма одобрен проект, то да заявят, че няма, защото генерален план и одобрен проект са съвсем различни неща. Генерален план е понятие от Закона за устройство на територията, а тук става въпрос за елемент по чл. 171 от ЗДвП, защото се касае за принудително преместване на МПС.

ЮРИСКОНСУЛТ ГАНЕВА: Моля да се приеме представената административна преписка и представените допълнително с молба доказателства.

Моля да ни дадете срок, в който да представим акт, с който е определена и одобрена схемата, най-малкото би имало решение на Комисията за безопасност на движението, но какъв точно е актът не мога да кажа сега.

АДВОКАТ КАРОВ: Комисията по безопасност на движението съгласно нормативната уредба, тази на Наредба 18/2001г. на МРРБ, не одобрява. Моля Община Бургас да съобрази действията си с нормативната уредба и да представи предвидените в нормативната уредба документи или да заяви, че няма такива.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.28 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверен препис от всички документи, съставени по реда на чл.3, ал.2 от Наредба 18/2001г. на МРРБ, относно сигнализирането на процесния участък с пътни знаци, както и да представи акт на компетентния орган, с който представената по делото схема на пътните знаци е одобрена или изрично да посочи, че такова одобряване няма.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018г. от 9.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: