ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.03.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми март                                       две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3503 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Д.К., редовно уведомена, се явява лично и с адв. Х. и адв. Г. - представят пълномощно.

За ответника - изп. директор на БАБХ София,  редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба-становище с вх. № 2422 от 26.02.2018  г. от жалбоподателя / от л. 191 до л. 208 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3458 от 23.03.2018 г. от жалбоподателя / от л. 219 до л. 256 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата Д.Д.К., с адрес *** против заповед № ОСОС-78/20.12.2017 г. на изп. директор на БАБХ София за прекратяване на служебното й правоотношение, на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 ЗДСл.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

В залата влиза адв. М. - процесуален представител на ответника - изп. директор на БАБХ София.

Съдът запозна адв. М. с извършените до момента процесуални действия.

Адв. Х.: Поддържаме жалбата, всички последващи молби и направените доказателствени искания. Искам да добавя, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като същата е издадена преди заповедта за утвърждаване на длъжностното разписание. Също така изпълнителният директор няма право по закон да слива, закрива и отделя отдели. Представям и моля да приемете доказателства по делото с препис за ответната страна - а именно 2 бр. заповеди и решение № 298 на Комисията за защита от дискриминация. Други доказателства няма да представяме.

адв. М.: По процеса моля първо съобщенията по делото да се връчват на мен като съдебен адресат по приложимата норма на чл. 39 гпк с оглед наличието на своевременно уведомяване. Оспорваме жалбата и изложените в нея твърдения за незаконосъобразност. Считаме, че органът по назначаването е действал на налично материалноправно основание при спазване на процеса. Голяма част от доводите в жалбата са извън предмета на спора, касаят други  предходни отношения или са неотносими към заявеното от нас основание за прекратяване на служебното правоотношение -съкращаване на щата. Оспорваме твърдението, че заповедта е издадена след утвърждаване на щатното разписание. Там има един друг спор по същество относно структурата и компетентността на изпълнителния директор и компетентността на областните дирекции, което е въпрос на правна теза. Днес представените писмени доказателства са неотносими към настоящия спор. Тук дори има една заповед от 20.03.2018 г., която  е последваща по отношение на оспорваната заповед. Не знам какво е касателството. Втора заповед, която също е последваща. В крайна сметка спорът като факт приключва на 20.12.2017 г. Представям Ви становище на работодателя във връзка с депозираната преди предходно съдебно заседание молба и искане с писмени доказателства по опис - докладна записка от 13.12.2017 г. до изп. директор на бабх от д-р М. - директор на ОДБХ Бургас, длъжностна характеристика на началник отдел РЗБХ, 2 бр. поименни щатни разписания от 02.05.2017 г. и от 20.12.2017 г. и заповеди общо 10 бр.,  които представям като заверено копие. Не възразявам на насрещната страна да се даде възможност да се запознае с доказателствата и да вземе становище по тях. В становището си, което представих, в т. 7 заявявам, че там се правят и твърдения, които в молбата на жалбоподателката са свързани със служебна  тайна. Ще изпълним след връчване разпореждането на съда по доказателствата. Последното разпореждане и молба от 23.03.2018 г. не ни е връчвана и моля за възможност да вземем становище. Представили сме личното досие на жалбоподателката в относимия си обем според нас.

адв. Х.: Ние твърдим, че личното досие не е представено в цялост. Моля да се представи в цялост.

Жалбоподателят: В досието с молбата от 23.03.2018 г. съм добавила налични документи в досието ми, които са относими. Там се съдържат повечето сертификати, удостоверения за обучения, срещи, квалификации, относими към професионалната ми компетентност.  По отношение на представените в  момента заповеди след съкращението ми ги представяме на основание, че изп. директор на БАБХ продължава да разпорежда и да указва методически указания на всички 28 ОДБХ към отделите „Контрол на храните“. Такъв отдел в ОДБХ гр. Бургас вече не съществува. 

Адв. М.: Не е в предмета на делото професионалните качества на жалбоподателката. По здсл задължение за подбор няма, т.е. професионалните качества и квалификации са извън предмет на делото. Такъв отдел няма не само в гр. Бургас, а и в други областни дирекции,  изброили сме ги в становището. И тук дали може да го няма като структура е въпрос на правно основание и въпрос на управленската целесъобразност на съответния директор. Това е въпрос по същество. Ние не оспорваме методическото ръководство на изп. директор на БАБХ. Липсва управление, което да дава възможност на изп. директор сам да определя наличието или не на отдел. В случая той само утвърждава разписанията.

Адв. Г.: Тези документи са представени по отношение на чл.6 апк за съразмерност. Касае се за структурна промяна, в която има сливане на два отдела, т.е. налице е съвсем различна хипотеза, тъй като не се закрива единия отдел и се оставя другия с променени функции. Имаме на практика привидно съкращение на длъжността, тъй като е налице сливане. Това изисква изследване на всички тези обстоятелства. Тези доказателства, които представихме в днешно съдебно заседание, по един безспорен начин доказват, че и след т. нар. сливане и промяна на щата същият този административен орган в лицето на изп. директор на БАБХ продължава да третира отдела „Контрол на храните“ като самостоятелна структура във всички поделения. Никъде не е писано тук за някакви други отдели, които да са слети, което довежда до една съвсем различна хипотеза. Не случайно представяме и миналото на целия казус. Всичко това е правено само и единствено с цел да бъде ликвидирана д-р К. - два пъти дисциплинарно уволнявана, производство пред Комисията за защита от дискриминация и т.н. Този неудобен човек трябва да му се намери начина да бъде премахнат от щата. Цялата привидност на действията ние също ще установим в настоящето производство.

Адв. Х.:  Това се вижда още със заповедта за уволнение от 20.12.2017 г. и утвърденото длъжностно разписание на одбх Бургас, считано от същата дата.

жалбоподателят: Ако мога да допълня  направеното изявление на адв. М. в останалите области наистина има две областни дирекции, в които служители „агрономи”, които се занимават с контрола на растенията, препарати за растителна защита са от 1 до 5 човека. Поради тази причина, тъй като за периода от 2012 г. до 2013 г. съм била директор имаше нарочни указания от изп. директор – друг тогава, че тези служители по двама-трима в две областни дирекции, мисля, че в гр. Габрово е едната, а другата не мога да се сетя коя е, бяха назначени в отдел „Контрол на храните“, защото нямаше нормативното установено правило отдел да се създава над 5 човека. В случая никога не е бил разрушаван създаден отдел, за да бъде сливан с цел по-ефективно протичане на процесите на организацията, защото служителите  от отдел „Растителна защита” имат коренно различно образование, ценз, професионални качества и нямат право да участват в процесите по контрол на храни и в обектите, в които са компетентни служителите от отдел „Контрол на храните”. По тази причина аз представих на съда и графиците към настоящия момент, които показват за пореден път, че тези служители от бившия отдел „Растителна защита” не са включени в контрола на обектите от отдел „Контрол на храните”, където аз бях началник и няма и как това да стане, защото те не са компетентни, не са работоспособни и нямат това право.   

Адв. М.: Аз ще моля делото да бъде въведено в основния предмет на доказване. Имаме ли съкращаване на длъжността като позиция в щатното разписание и направено ли е от компетентен орган и втори факт -  имаме ли системата от функции, задължения и изисквания, въведени в длъжностната характеристика да е запазена точно в този си вид или е изменена с оглед новото щатно разписание. При държавната служба тези два факта обосновават съкращаването на щата. Структурата е въпрос на управленска целесъобразност. Ние твърдим, че новото щатно разписание е съставено от компетентен орган, утвърден е съобразно Устройствения правилник. Оттук нататък сливането на функции и отдели е въпрос на управленска целесъобразност и не е предмет на наша преценка. Заеманата от г-жа К. длъжност не съществува по новото щатно разписание, не е запазена в същия обем от функции и задължения. Това води до съкращаване на щата.

Адв. Г.: Кои обстоятелства ще доказваме е въпрос от компетентността на съда. Всички тези еквилибристики, които адв. М. прави в момента за вкарване на делото в руслото, което той смята, че е не е така, защото указва се, че началникът на обединения и слят отдел дори няма тази правоспособност, той не може да упражнява функциите по контрол на храните. Затова ние твърдим, че всички тези еквилибристики са правени не от стопанска и държавна целесъобразност, а само и единствено, за да се отърват най-сетна от г-жа К.. Нищо друго. Не може, когато сливаме два отдела  и за единия има специални изисквания да се осъществява контрол върху храните да сложим за ръководител началника на другия отдел, който няма тази компетентност. За това става въпрос. Казусът е малко по-различен от това, което си представя колегата М.. В крайна сметка задачата на съда е да влезне в същината на казуса. Казусът си има и своя същина. Дали това е фиктивно действие на административния оран с оглед постигането на други цели, каква е мотивацията, за да се извърши, защото един административен акт трябва да бъде мотивиран. Един от най-големите отдели „Контрол на храните“ е този в гр. Бургас. Всички знаем, гледаме и телевизия, особено за летния сезон за какво говорим и понеже д-р К. именно е казвала, че ресурсът не стига, за да се осъществява контрол по заведенията по морето лятото, видите ли точно нея махаме. И елементът на дискриминация в случая също е предмет на разглеждане и обсъждане в цялата сфера на служебното правоотношение, защото една дискриминация се проявява и в едно съкращение. Като прочетем и внимателно решението на Комисията за защита от дискриминация жалбата на д-р К. не е уважена само и единствено, защото местният директор се е държал просто така с всички служители в институцията. Много факти показват, че тук под формата на това съкращение е скрита дискриминация.

Жалбоподателят: Моля също така да допълня, което въобще не е формално, че в момента на възстановяването ми на работа, ако действително и както се установи е променено щатното разписание, на мен не ми е предлагана друга длъжност. Аз не съм учила само за началник отдел. При наличие на съществуващи пенсионери и хора в отпуск по майчинство на мен би могло да ми се предложи друга длъжност, която съществува в щатното разписание, защото професионалните ми качества, длъжностната ми характеристика, опитът ми, образованието ми са налице. Ако трябваше да следваме правилото за оптимизация на щата с цел включване на повече ресурси, както например началник отдел „Контрол на храните”, който е заемал това място, да бъде включен в оперативния контрол, то тогава при едно безкористно виждане на щата би трябвало да ми бъде предложена друга длъжност, а това може да стане не само в рамките на ОДБХ Бургас.

адв. М.: При действие на здсл задължение на органа по назначаване да предлага друга длъжност няма.

Адв. Г.: Тук говорим практически за отказ за изпълнение на съдебно решение, който отказ е облечен в някаква форма. Д-р К. е възстановена на работа, непосредствено вместо да бъде възстановена се съкращава длъжността. Това е видно и за слепия дори.

Адв. М.: Съдебното решение е изпълнено.

Жалбоподателят: Моля също така по делото да бъдат представени атестациите ми в цялост, защото имаше непълнота при тях. Молбите за допускане до работното ми място също не са представени. От периода 14.12.2017г., когато аз установих, че е влезнало в сила решение на Административен съд гр. Бургас от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г. аз представях ежедневно молби за възстановяване на работа. Те също не са представени по делото, ако не аз ще ги представя.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка, с молба вх. № 2422 от 26.02.2018 г. / от л. 191 до л. 208 от делото/, с молба вх. № 3458 от 23.03.2018 г. / от л. 219 до л. 256 от делото/ писмени доказателства, както и тези, представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя и ответника.

Дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, които да бъдат представени с нарочна писмена молба по опис и с препис за другата страна в производството.

Задължава изп. директор на БАБХ София да представи надлежно заверени доказателствата, които е бил задължен да представи с определение № 490 от 01.03.2018 г., в 14-дневен срок от уведомяването.

Дава възможност на страните да вземат становище по представените по делото доказателства до настоящия момент, както и да правят доказателствени искания и представят доказателства в нарочна писмена молба, с препис за другата страна в производството.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.06.2018 г. от  10,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:06 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: