ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 3503 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,44 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Д.К., редовно уведомена, не се явява. За нея се явяват адв. Х. и адв. Г., с представено по делото пълномощно.

За ответника - изп. директор на БАБХ София,  редовно уведомен, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства със становище с вх. № 4848/26.04.2018  г. от ответника / от л. 327 до л. 336 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Х.: Няма да сочим други доказателства.  Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

адв. М.: Ние поддържаме изложените твърдения и становище по доказателствените искания в трите пункта, в което сме взели становище по всяко едно доказателствено искане. Твърдим, че Вътрешни правила за организация на работата няма, а тези указания от 21.04.2015 г. касаят едно масово съкращение, което е провеждано в цялата агенция и са неотносими към казуса. Във връзка с предмета на спора и практиката на ВАС, че освен документално определената позиция и длъжностното разписание следва да е съкратена, да липсва, а и като система от функции, от реално осъществявани действия трябва да е прекратена аз водя един свидетел, който ще моля да бъде допуснат до разпит. Свидетелят работи в структурата на ОДБХ гр. Бургас и е изработил документацията по докладните записки, обосновавани на проведеното съкращение и свързаната организационна промяна в длъжностното разписание на ОДБХ гр. Бургас. С него желая да установя изследваните цели при извършена реорганизация, начина, по който е извършена и оформена документално. Именно във връзка с това дали функцията по ръководство на заеманата ръководна длъжност, която е съкратена, е останала и фактически ли се изпълнява след влизането в сила на новото длъжностно разписание. Всъщност чрез свидетеля ще изложим логиката, мотивацията при извършване на съкращаването на щата, което се оспорва от жалбоподателя, като се твърди, че ние сме съкратили щата само и единствено, за да я няма нея /жалбоподателката/. Не, именно във връзка с това водя този свидетел. 

адв. Г.: Противопоставяме се на искането за допускане на свидетел, тъй като това са факти и обстоятелства, които следва да се докажат с писмени доказателства. Това какво е мислено и не е мислено, какви са били разсъжденията за издаване на съответните административни актове е без отношение по делото.

Адв. Х.: В тази насока имаме достатъчно писмени доказателства, приложени по делото.

адв. М.: Говорим и за установяване на реалното функциониране на новосъздадения отдел. Начинът, по който той е работил, кръга от практически задачи, които му се възлагат и той изпълнява. 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.П.Г., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с висше образование, без родство със страните, гл. специалист в отдел „Растителна защита и безопасност на храните” при ОДБХ Бургас.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. М.:

 

Въпрос: Към 20.12.2017 г. работихте ли в ОДБХ  Бургас?

 

Отговор: Да.

 

Въпрос: Бихте ли обяснили на съда причините, поради които се образува новият отдел „Растителна защита и безопасност на храните”?

 

Отговор: Предисторията е такава, че при поредния редовен вътрешен одит на изпълнението - одитори от Централно управление проверяват дейността на тогавашния отдел „Контрол на храните” имаше заключение, което показваше, че има недостиг на инспектори, на човешки ресурси, защото приблизително 15 000 подконтролни обекта, регистрирани в областта,  при ефективни 30, максимум 40 инспектора.

Въпрос: Беше Ви указан недостиг на експертни длъжности, няма кой да работи?

Отговор: да.

Въпрос: какво предприе ръководството?

Отговор: Първоначално поискахме да бъде увеличен щата, но при условие, че съвсем скоро е имало масово съкращение в цялата структура ни отказаха. Подобно искане отправихме и сега преди сезона, като пак ни отказаха с напътствия, че трябва организационно да подобрим нещата и да си освободим ресурс. 

Въпрос: как беше освободен този ресурс?

Отговор: В нашия случай, като се прецени сходството между дейността по контрол на храните и част от дейността на отдел „Растителна защита и фитосанитарен контрол”, даже по едно време функциите по контрол върху пресните плодове и зеленчуци са били в „Контрол на храните” и после са преструктурирани и са преминали към „Растителна защита”. Тоест имало е почти идеално припокриване на тези две функции и доколкото оперативното управление предполага повече административна, демократична работа, даже нещо повече – не би следвало началникът на отдела да изпълнява инспекторски функции, защото инспекторите с контролни функции носят отговорност за съставените лично от тях актове и не следва да се препокриват функциите на началник отдела, който трябва да контролира съответно инспекторите. Дори е наречен процесът - верификация на официалния контрол. Затова и ръководството на ОДБХ гр. Бургас предложи да се слеят двата отдела, за да може да се освободи поне една инспекторска бройка и да се използват част от ресурсите на отдел „Растителна защита”, които не са само човешки, дори и елементарното - транспорт. Леките коли и те не достигат. Съчетава се контролната дейност на единия и на другия отдел посредством ползването и на транспортните средства. Скоро случайно имах поглед върху една от заповедите, с които се определят екипите. Инспекторите са по двойки и тройки, в зависимост от разпределението. В новите екипи са включени колеги от бившия отдел „Растителна защита”, тъй като по съвместителство могат заедно да извършват проверки, да не говорим пък за т.нар. комплексни проверки, когато вицепремиерът реши да прави мултикомплексни проверки някъде се ходи с цялото „кралско войнство” така да се каже. Към момента новият началник отдел „РЗБХ”, която е бившият началник отдел „Растителна защита” - г-жа К. се справя много добре с оперативното ръководство. Разбира се директорът на дирекцията също има подобни функции, макар и на по-високо ниво, като се вземе предвид, че пък методически нещата идват от гр. София.

Въпрос: тоест контрола върху храните е методически контролиран от държавна агенция в гр. София, така ли?

Отговор: Методически се ръководи и подпомага от специалните дирекции в Централно управление.

Въпрос на съда: Колко отдела има сега в ОДБХ гр. бургас?

Отговор: В ОДБХ гр. Бургас има три отдела. „ФСД”, който също съчетава няколко отдела в себе си, новият „РЗБХ” и третият – „Здраве на животните”.

въпрос на адв. М.: Да разбирам ли, че преди 20.12.2017 г. - съкращаването на щата началникът на бившия отдел „Контрол на храните” е имал чисто ръководна функция, не експертна, контролна?

  Отговор: По принцип по документи е така, но де факто се налага да подпомага инспекторите, тъй като нямаше кой да ходи на проверки, ако някой е в болнични например. Покрива липсите на отсъстващи колеги де факто. Г-жа К. не я познавам лично. Впечатленията ми са косвени.

Въпрос на съда: Дали при положение, че има недостиг на кадри -инспектори началникът на отдел „Контрол на храните” е ходил на такива проверки?

  Отговор: Директорът също е ходил и аз съм ходил, въпреки че нямам контролна функция.

въпрос на адв. М.: Понеже сте работил по изработката на самото щатно разписание да считам ли, че целта на организационната промяна е да се премахне една ръководна функция, да се премахне реално едно неупражнявано ръководство?

Отговор: По-скоро съм запознат със самото щатно разписание. В случая по-важното беше, че трансформирането на ръководната функция в изпълнителка ще ни спечели така да се каже макар и една инспекторска бройка. Не е самоцелно заличаването на ръководната длъжност, просто се прецени, че в над 90 % от обема си може да се изпълнява удачно и за двата отдела от общ началник отдел, за да може макар и една инспекторска бройка да се освободи. Доколкото разбирам органът по назначаването е уважил тези неща съображения.

Адв. М.: Нямам други въпроси.

Свидетелят на въпроси на адв. Г.:

Въпрос: Каква длъжност изпълнявате в одбх гр. Бургас?

Отговор: Главен специалист в отдел „РЗБХ”, преди това беше отдел „Контрол на храните”.

Въпрос: Два отдела ли бяха преди това?

Отговор: Да преди края на 2017 г. бяха два отдела.

 Въпрос: Тоест ние нямаме нов отдел фактически, така ли?

Отговор: Зависи какво имате предвид под нов.

Въпрос: имаме сливане на два отдела, нали? Имаме ли чисто нов отдел или имаме сливане?

Отговор: тъй като няма промяна в контролните функции на ведомството, но има промяна в функциите на служителите, защото има нови длъжностни характеристики, които не са просто с промяна на абревиатурата на отдела. Те са променени и по своето съдържание, като са предвидени отговорности, които преди това ги нямаше, предвидени са и законосъобразни дейности, които също преди това преструктуриране ги нямаше, като тази липса лично аз съм констатирал, че е водела до затруднение на работата.

Въпрос: Това с длъжностните характеристики на всеки служител може винаги да бъде променено и това не отговаря на въпроса: Сливани ли са отделите или имаме чисто нов отдел?

Отговор: промяната не е просто текуща промяна, тя е промяна във връзка с новата структурна единица.

Въпрос: Сливането на двата отдела и възлагането на нови функции представлява ли образуване на нов отдел?

Отговор: Има нови функции, които преди това ги нямаше в нито един от двата отдела. Например отговорността по отношение на финансовата дисциплина.

Адв. Г.: Това го има във всяка длъжностна характеристика.

Свидетелят: В старите длъжностни характеристики го нямаше, тъй като инспекторите и в двата отдела съставят не просто ИАА, те съставят и първични счетоводни документи. Там, където трябва да се внесе държавна такса, те определят държавната такса и удостоверяват, че тя е определена правилно и е събрана. 

Въпрос: Служителите и от двата ли стари отдела имаха тези функции, вписани в длъжностната характеристика?

Отговор: Не нямаха тези функции. Това създаваше сериозен проблем в дейността на цялата дирекция. 

Въпрос:  Назначен ли е нов инспектор в новия отдел?

Отговор: Не, няма новоназначени хора. Има дори две извънщатни - пенсионери, които за съжаление ги махнаха, защото и те помагаха.

Въпрос на адв. Х.: Еднакъв ли образователен ценз следва да имат служителите от „Растителна защита” и „Контрол на храните” при проверките и може ли служител от „Растителна защита” да извършва проверки по контрол на храните и допустимо ли е това с регламент?

Отговор: Да, това е съществувало дори преди една-две години по отношение на контрола върху пресните плодове и зеленчуци, защото това е де факто контрол върху храните. По някакви съображения, не знам защо, е преместено от „Контрол на храните” в отдел „Растителна защита”. Цензът, който притежават всички инспектори от двата бивши и от сегашния нов отдел, е различен. Няма никъде нормативно указание какъв точно вид образователен ценз е необходим, изключвам разбира се изискуемите по общите правила според класификатора на длъжностната администрация.

Въпрос: Математик може ли да извършва проверки на храните?

Отговор: В момента проверка на храните извършват включително хуманни лекари. Технолози по храни имаме и хора с икономическо образование, също са инспектори. Не главни, но са инспектори по контрол на храните.

Въпрос: Лица с икономическо образование могат ли да осъществяват контрол на храните?

Отговор: Да, и в момента го правят.

Въпрос: Агрономи?

Отговор: Да. Те са си включени в екипите, които извършват инспекции по контрол на храните.

Въпрос: Можете ли да кажете какви са приликите и разликите между началник отдел „Контрол на храните” и началник отдел „Растителна защита”?

Отговор: Не мога да кажа.

Адв. Х.: Вие казвате, че сте работил върху длъжностните характеристики, което означава, че трябва да сте запознат.

Свидетелят: Върху старите длъжностни характеристики не съм работил, а с новите съм запознат. Виждал съм ги, но не ми е било естество чак да ги изучавам.

Въпрос: Как сте направил тогава нещо ново бе да знаете какво е било старото?

Отговор: О, с това се сблъсквам непрекъснато. Има колеги, които непрекъснато правят точно тази работа – творят.

Въпрос: Кой прецени, че двете длъжностни характеристики следва да се слеят в едно?

Отговор: никой не е правил такава преценка, защото то не е предмет на решение.

Въпрос: А в останалите 28 ОДБХ в България в кои от тях са слети?

Отговор: В три от тях. В гр. Шумен, гр. Смолян и гр. Търговище.

Въпрос: Кога?

Отговор: Не мога да кажа точно кога, но не е вчера или преди една година. Подозирам, че това е станало 2015 г., когато контролът върху пресни плодове и зеленчуци е преминал към отдел „Растителна защита”. Лично съм видял отговорите на директорите на дирекции от гр. Шумен, гр. Смолян и гр. Търговище, където дейностите растителна защита и фитосанитарен контрол и контрол на храните са физически и организационно в един отдел.

СЪДЪТ също няма повече въпроси към свидетеля.

Адв. Г.: Нямаме повече въпроси към свидетеля. Представяме списък на разноските. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

адв. М.: Представям списък на разноските. Няма да ангажирам други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилите по делото със становище вх. № 4848/26.04.2018г. от ответника / от л. 327 до л. 336 от делото/ писмени доказателства, както и тези, събрани в днешното съдебно заседание.

 

приключва събирането на доказателствата.

дава ход на делото по същество:

 

адв. Г.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите изцяло жалбата, предявена от доверителя ми. От събраните по делото доказателства по един категоричен начин се установи, че е налице едно симулативно уволнение поради съкращение на щата. Включително и днес разпитаният свидетел на ответника, много запознат с цялата структура и всички процеси, които са се развили, обясни следното: тъй като не ни достигаха инспектори по контрол на храните, а не ни увеличават щата се наложи да направим нов отдел, който нов отдел, не е нищо друго освен сливане на двата отдела. И видите ли понеже не стигат инспекторите, а самият свидетел и длъжностните характеристики показват, че началникът на отдела може да изпълнява инспекторски функции, сливайки двата отдела, защото това не е нищо друго освен сливане, включително погледнато и от наименованието на отдела – сливат се две функции, които нямат нищо общо една с друга, решаваме, че се съкращава единия. Защо не другият и защо изобщо правим съкращение, когато твърдим, че нямаме капацитет да извършваме проверки?  Защо не е преобразувана длъжността началник отдел в инспектор? Всичко това е направено в един ден – докладни, промяна на щат, реорганизация и уволнение. В деня, в който г-жа К. трябва да се появи на работното си място. Колкото и колегата М. да възрази в предното заседание, че видите ли измествам предмета на делото, аз пак ще кажа, че едно от нашите оплаквания и от събраните по делото доказателства по един категоричен начин установяват проява на дискриминация. Два пъти дисциплинарно уволнена, два пъти възстановена на работа, неудобна, нежелана, тя трябва да бъде недопусната до работа, тя трябва да бъде унищожена и да си замине. Законът не е разписание на влак и правото гледа не само конкретния законов текст. Правоприлагането прилага законът в неговия смисъл, не случайно законът за дискриминация също определя, че един акт може да е формално много правилен. В нашия случай той не е и правилен най-малко поради обстоятелството, че ответникът не доказа последователността на отделните заповеди. Кое е първо, кое е второ - яйцето или кокошката? Нямаме събрани доказателства в тази насока. Всичко е правено едно през друго веднага в  рамките на няколко минути. Това просто вади очите, че в случая не се касае  за някакви добре мотивирани необходимости от структурни промени. Касае се за една истинска саморазправа с неудобен служител, възстановен от лошия съд. Това е начин за неизпълнение решението на съда. Ако в едно трудово правоотношение работодателят, частен или не, не е длъжен да мотивира своите актове, административният орган е длъжен да го стори. Хем говорим за съкращаване, хем говорим за недостиг на кадри. Хем не правим преобразуване на длъжност,  което по закон имаме право да направим, за която г-жа К. също отговаря като ценз, като изисквания. На всичкото отгоре съкратили сме директорската длъжност, за да имаме повече инспектори и после сме уволнили още двама инспектори. Не се връзват нещата. Да не говорим, че механичното обединяване на два отдела - единият „Растителна защита”, всички знаем какво значи растителна защита, евентуално там може да са компетентни хората по плодове и зеленчуци, защото е близко до растителна защита и най-вече това дали те не са третирани с вредни вещества, с които се пръскат за растителна защита или не, но какво те разбират от термична обработка на храните и прочие. Дълбоко съм убеден, че тези агрономи, които са в отдел „Растителна защита”, продължават да си вършат тяхната работа, формално може и да ги включват, но няма някаква същностна промяна, която да е наложила ликвидацията като длъжност на д-р К.. Неудобен човек и всичко това не дотам добре маскирано, можеха да изчакат месец-два пък тогава да извършат съкращението. Поне, като се казва, да изпълнят решението на съда. Не, тя не трябваше да влиза в сградата въобще. Затова съвпада възстановяването й на работа с всичките тези чевръсти процедури. Аналогиите, с някои от другите областни дирекции, нерде гр. Смолян и гр. Търговище с техните 20 обекта, нерде гр. Бургас с няколко стотин хиляди обекта за хранене - к.к. „Слънчев бряг“, цялото южно Черноморие. Няма какво да говорим. Не стигат хората за проверка по контрол на храните, в затворени комплекси се откриват множество нарушения, но на някои хора това не е удобно. Там е целият проблем. Моля да уважите жалбата, като ни присъдите и разноските по делото.

Адв. Х.: Присъединявам се към казаното от колегата адв. Г.. Свидетелят сам каза, че д-р К. е изпълнявала и инспекторски функции, като е помагала на инспекторите да изпълняват професионалните си задължения.

адв. М.: Уважаеми административен съдия, аз ще моля да отхвърлите оспорването. Налице е акт на органа по назначаването, с който при спазване на чл. 108 ЗДСл се прекратява на съществуващо фактическо и правно основание служебното правоотношение.  Практически не се оспорва компетентността на органа, издал акта. Не се оспорва и неговата процесуална законосъобразност, а и считам, че тя е доказана. Спорът по делото и същината на насрещното оспорване се свежда до наличието на основание за приложението на чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗДСл.  Ние считаме, че с оглед единния класификатор на длъжностите на администрацията е проведено документално и нормативно съкращаване на ръководна длъжност - позиция в длъжностното разписание с акт на компетентен орган. Там дори не е необходимо да има мотиви, касае се за оперативна самостоятелност на органа по назначаването. Аз не съм съгласен с колегите. Мотивите са част от трудовото законодателство. Там работодателят мотивира актовете си, не само като правно и фактическо основание.  Но по-важното е, че по делото се събраха доказателства, установяващи реалното премахване на една система от функции, изпълнявана от жалбоподателката, която е ръководна по своето естество. Подробни доводи ще изложа в писмените си бележки в указан от съда срок. Аз ще Ви моля за отхвърляне на жалбата, потвърждаването на акта на органа по назначаването като процесуално и материално законосъобразен, съответен на целта на закона и присъждане на разноски за ответния административен орган.

реплика на Адв. Г.: Не е вярно, че не сме оспорели формалното изпълнение на текстовете на закона. Включително в пледоарията казах, че ответникът не успя да докаже последователността на съответните актове, предхождали заповедта за уволнение поради съкращение на щата. Всички са в един ден, кое е първото, кое е второто не е доказано. Това е изключително важно процесуално нарушение. Доколкото актовете по здсл се подчиняват на общите разпоредби на апк всеки един административен акт следва да бъде мотивиран. Моля за възможност за писмени бележки. 

дуплика на адв. М.: Както Устройственият правилник на ответната държавна агенция, така и ЗДСл не предвиждат срокове между промяната в щатното разписание и издаването на заповед за прекратяване на служебните правоотношения. Фактически те трябва да са действително в поредност, но могат да бъдат извършени и издадени в един и същи ден.  Имаме съобразно Устройствения правилник утвърдена промяна в длъжностното разписание, която е именно актът, основание за издаване на процесната оспорвана заповед.

реплика на Адв. Х.: Именно това е недоказано от ответника. Коя е първа - заповедта за прекратяване на служебното правоотношение или заповедта за утвърждаване на длъжностната характеристика и щата?

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:23 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: