ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи януари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3501 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,31 часа се явиха:

Жалбоподателят Г.Б.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

В залата присъства майката на жалбоподателя  Ж.Б..

Ответникът - директор на Професионална гимназия по туризъм ПрофД-р Асен Златаров” гр. Бургас, редовно уведомен, явява се лично и с адв. Й. и младши адв. Б.- представят пълномощни.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Г.Б.И., с адрес *** против заповед № РД-16-204 от 11.12.2017 г. на директора на Професионална гимназия по туризъм ПрофД-р Асен Златаров” - Бургас, с която на основание чл.259 ал. 1 и чл. 199, ал. 1, т. 5 ЗПУО му е наложена санкция - „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ до края на учебната 2017/2018 г.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. К.: Поддържам изцяло подадената жалба по посочените в нея съображения. Моля да я приемете за разглеждане, ведно с представените по делото доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв.Б.: Оспорваме жалбата. Да се приеме административната преписка. Няма да сочим други доказателства Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с  административната преписка писмени доказателства

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. К.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и необоснована, издадена при съществени процесуални нарушения, в противоречие на материалния закон. Посочила съм подробни съображения в жалбата. Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

адв.Б.: Смятаме, че заповедта е издадена законосъобразно, като на първо място считаме, че жалбоподателят няма правен интерес да обжалва заповедта. Видно от преписката няма данни да е получил самата заповед и съответно заповедта не е приведена в изпълнение, не е влязла в законова сила. Затова считаме, че на първо място няма право да я обжалва, а на второ -  смятаме, че процедурата по издаване на самата заповед е спазена, в законоустановените срокове. Твърденията, че е извън срока са неверни. Видно от административната преписка педагогическият съвет е излязъл с предложение за гласуване  на 07.11.2017 г. на ученика да му се наложи санкцията - преместване от дневна форма на обучение в самостоятелна, като заповедта е издадена на 11.12.2017 г., т.е. в 14-дневния срок.  Смятаме, че не е вярно твърдението, че не е обоснован акт. Видно и от цитираните решения в самата жалба и съдебната практика мотивите могат да се съдържат и в други документи, които са част от административната преписка, а те съществуват в представените документи.

 На следващо място смятаме за невярно твърдението, че са разбрали едва на 21.12.2017 г. за процедурата, тъй като заповедта е връчена лично на родителя на 11.12.2017 г., като по-рано по един от документите, мисля, че беше уведомително писмо, повторно изпратено за започване на такава процедура е получено също от родителя на 24.11.2017 г. Тоест те не са разбрали едва на 21.12.2017 г., че има отрита такава процедура.

Също така на следващо място във връзка с твърдението, че не е уведомен по съответния ред представител на съответните структури за закрила на детето видно от писмо от 14.11.2017 г., повторно изпратено на 23.11.2017 г. дирекция „Социално подпомагане“ е уведомена от директора за самото започване на такава процедура. Моля да отхвърлите жалбата

директора Г.: Г. не сме го отписали от редовна форма на обучение. Той си посещава от време на време занятия. Тече въпросният срок, в който те имат право да обжалват. Друг е въпросът, че част от колегите останаха с убеждението след съвета, че той вече е отписан от редовна форма на обучение и не му пишеха отсъствия. Жалбоподателят не е отписан от редовна форма на обучение.  Аз разбирам, че делото е процедурно и става въпрос за административната страна на проблема. За мен обаче проблемът е друг. Г. така или иначе не идва на училище и не може да му се оформи срочен успех. Тази жалба не ни решава проблема. Ние сме в затруднена ситуация. От една страна много хора се опитваха да го върнат на училище още от предната учебна година. Имахме проблеми във връзка с отсъствията му.  След разговор с мен реших, че си е взел поука, но още следващия ден не беше на училище. Това коства много труд на колегите. Как да му оформим успеха, той е 12 клас. 

адв. Й.: С оглед интересите на детето в момента директорът на гимназията е изцяло затруднен, тъй като по наредба би трябвало да изложи датите, на които ученикът следва да се яви на оформяне на срочни оценки, в 3-денвен срок преди самото изпитване на видно място в училището и в ел. сайт. Ученикът не е идвал и не идва на училище и едва ли ще се запознае с тази информация. Ако приемем, че на 21.12.2017 г. е узнал, а майката на 11.12.2017 г. е получила заповедта говорим за липса на комуникация между майката и сина.

Адв. К.: Детето в момента посещава редовно училище. От момента, в който е подадена жалбата, детето е редовно на училище. Няма никакви представени доказателства в друга насока. Това, което казвате в момента за насрочване на дати за изпит, е нова процедура, за която родителят и самият ученик не са уведомени.

Другото, което искам да добавя е, че явно, виждайки едни и същи дати, не обръщате внимание на месеца. Всъщност майката в жалбата е посочила, че едва на 21.11.2017 г. са й се обадили по телефона и тя е посетила училището, а с документите по преписката се е запознала на 21.12.2017 г. Говорим за един месец разлика, не говорим за 21.11.2017 г, когато майката е посетила училището и се е разписала. Искам да допълня, че достоверна дата на получаване и уведомяване не е датата на изпращане, а на получаване на съответното уведомление и писмо от родителя и от социалните служби.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:47 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: