ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,21.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи февруари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 3500 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.М., редовно уведомен, явява се лично и с К.Г.– съпруга, която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Разследване“ при ОД на МВР-БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Катя Г.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Н.Г.М. против Заповед УРИ 251з-4320 от 04.12.2017г. издадена от Началник на отдел „Разследване“ при ОДМВР-Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – К.Г.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г., която бяхме изискали, но не беше представена от ответната страна.

Други доказателства няма да сочим.

Във връзка с депозираното особено искане, което сме направили с жалбата, моля да се произнесете по него на основание чл.166, ал.4, във връзка с ал.2 от АПК и да спрете предварителното изпълнение на заповедта, предвид обстоятелството, че са налице данни, че е възможно да настъпят действително вреди за моя съпруг в резултат на предварителното изпълнение на заповедта, а такива са вече и настъпили през месец декември не е получил допълнително възнаграждение. Другото, което е важно, всеки момент може да стартира ново дисциплинарно производство и да се наложи ново по-тежко дисциплинарно наказание, с оглед на което моля да уважите особеното искане да спрете изпълнението на заповедта и да се произнесете в този смисъл.

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представената в днешно съдебно заседание Инструкция № 8121з-470, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка.

 

 

Съдът намира, че с оглед направеното искане с жалбата на лист 11 от делото, потвърдено и в днешно съдебно заседание и допълнително мотивирано, следва да спре изпълнението на обжалваната заповед до окончателното решаване на делото, тъй като същата с действието си може да причини имуществени и неимуществени вреди за жалбоподателя, поради което и на основание чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на Заповед № УРИ 251з-4320/04.12.2017г. на Началник отдел „Разследване“ при ОДМВР-Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок считано от съобщаването за ответната страна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – К.Г.: Моля да се приключи събирането на доказателства. Нямам искания за други доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, не се налага събиране на други доказателства, а и няма искания за това, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – К.Г.: Моля да отмените атакуваната от нас заповед като незаконосъобразна, постановена в противоречие с материалния закон и в нарушение на административно-производствените правила.

Моля да вземете предвид при произнасянето си подробните съображения изложени в жалбата, както и прилагам и моля да приемете писмената ни защита, като допълнение на доводите във връзка с изложените обстоятелства в самата жалба.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото в размер на 10 лева представляващи държавна такса за образуване на делото.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: