ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 34 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя К.К.Б. - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

         За ответника началник РДНСК, Югоизточен район - редовно уведомен се явява юк. К. с представено пълномощно.

         Заинтересованата страна Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За заинтересованата страна ЕТ „СНАД- А.Д.” - редовно уведомен, представител не се явява.

         Заинтересованата страна А.Ф.Ш. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства с молба вх. № 3313 от 31.03.2016 г., които са заверени копия на нотариален акт № 53, том І, дело № 96 от 05.03.1992 г. и нотариален акт № 163, том ІІ, дело № 731 от 29.06.1994 г./л.91-100 от делото/.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства по опис с молба вх.№ 3431/04.04.2016 г./л. 102 до л. 125 от делото/.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от главния архитект на Община Несебър, по опис, които включват заверени копия на цялата административната преписка по издаване на Акт за узаконяване № 49/18.09.2003 г.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. К.: Да се приемат представените доказателства. Имам доказателствени искания, а именно да бъдат разпитани двама свидетели, които водя, предвид това, че в предходното съдебно заседание бяха разпитани двама свидетели, които дадоха противоречиви  показания. Единият свидетел, който водя, е съсед, живеещ в непосредствена близост до процесния имот, а другият свидетел е извършвал дейност, свързана със строителството и преустройството на процесния обект. Показанията им ще допринесат за установяване на конкретната фактическа обстановка - кога е било извършено въпросното преустройство.

 

         Юк. К.: По направеното искане - предоставям на съда. Да се приемат представените от Община Несебър доказателства.

 

         СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

        

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на свидетелите, както следва:

 

         Х.И.Х., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно-техническо образование, без особени отношения с жалбоподателя.

 

         Р.Х.Р., ЕГН **********,  на ** години, българин, български гражданин, семеен, със средно-специално образование, без особени отношения с жалбоподателя.

         Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл.290 НК.

         Свидетелите обещават да говорят истината.

 

         В залата остава свидетелят Х.Х.

 

         Адв. К.:***?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Х.:. Аз познавам много добре имота на жалбоподателя Б., още от 1974 година. Този имот е на ул. „Чайка”. Аз живея на 10 метра от този имот - на ул. „Месамбрия”. Добре познавам първия собственик – Н. С. Едно време тази къща имаше един етаж и беше държавна собственост - беше банка. През 1991 г. аз работех във Футболен клуб „Берое” и в края на септември се прибрах в Несебър и горе-долу по това време почна строителството. Събориха покрива. Бригадата беше организирана и за два месеца направиха това, което е направено. Преустройството стана пред очите ми, когато се върнах от футболния клуб, още не беше свършил сезона. Мисля, че това стана в края на месец септември 1991 г. Комшиите там си живеят. Покойният Д.Я. купи този имот през 1988 г. и тези промени той ги направи.

 

         Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

          Съдът няма въпроси към свидетеля.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Р.Р.

 

         Адв. К.: Познавате ли имота на Б. ***?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Р.:  Познавам имота на Б..  Познавам го за това, че баща ми беше нает от Д.Я., за да направи външната облицовка. Аз помагах. Това стана през 1991 г. Аз напуснах тогава горското и се занимавах с друга дейност. Баща ми е стар познат на Д.Я.. Извършвал му е дърводелски услуги. Аз на държавна работа работих до 1992 г., но този ремонт е от 1991 г. Аз след 1992 г. се занимавах с друга дейност. Направена беше външна облицовка на фасадите на сградите, на  подпокривното пространство и на терасите в стил „стария Несебър”.  Направихме скеле. Работихме от камъка на горе. Приземния етаж е каменен. След каменния етаж правихме облицовката на сградата и на балконите – това беше жилищен етаж.

 

         Адв. К.: Нямам повече въпроси.

 

         Юк . К.: Влизал  ли сте в къщата?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Имахме ключ за къщата и влизахме. Не си спомням какви помещения има в партерния етаж. Д.Я. го държеше като складова база, тъй като имаше под аренда заведения и там държеше кашони със стока. Не е имало магазин. От дясната страна има малък вход - врата и правихме дървени подкоси с козирка. Оттам се влизаше и се стигаше до горе по едно стълбище.

 

 

Адв. К.: Да се приемат доказателствата по делото. Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Да се приемат представените доказателства. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА постъпилите доказателства с молба вх. № 3313 от 31.03.2016 г. заверени копия на нотариален акт № 53, том І, дело № 96 от 05.03.1992 г. и нотариален акт № 163, том ІІ, дело № 731 от 29.06.1994 г./л.91-100 от делото/; с молба вх.№ 3431/04.04.2016 г./от л. 102 до л. 125 от делото/; постъпилите по опис доказателства от главния архитект на Община Несебър, които включват заверени копия на цялата административната преписка по издаване на Акт за узаконяване № 49/18.09.2003 г., както и тези събрани в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. К.: Моля да отмените заповедта на началника РДНСК Югоизточен район като незаконосъобразна, предвид представените в настоящото дело доказателства, както писмени, така и гласни. Ще представя писмени бележки с подробни аргументи.

 

         Юк. К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото се събраха множество гласни доказателства досежно годината на извършване на незаконния строеж, което не е от особено значение за провеждане на административното производство. Няма спор за годината на извършване на незаконното строителство, тъй като същото е декларирано с надлежно заявление, което се  намира по административната преписка и по делото. Става въпрос, че към момента на издаване на оспорения акт за узаконяване е действала разпоредбата на чл. 226, ал. 5 от ЗУТ, според която актовете за узаконяване в сгради в режим на етажна собственост,      в случай, че между етажните собственици не е уредено разпределение и ползване на извършения незаконен строеж,  е следвало да бъде издадено на всички етажни собственици, ако не е постъпило възражение. Не се събраха доказателства за постъпило възражение от етажните собственици, но актът за узаконяване е издаден само на единия собственик, без да е съобщено на останалите етажни собственици.

         Ето защо, заповедта на  началника на РДНСК Югоизточен район е правилна и законосъобразна. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

 

         Адв. К.: Не съм съгласен с изявлението на ответната страна. Не е имало етажна собственост към този момент. Ще изтъкна подробни юридически аргументи в писмената си защитата. Претендирам за присъждане на адвокатското възнаграждение, което съм представил.

 

         Юк. К.: Нямам възражение по адвокатското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪТЪТ УКАЗВА на страните, че им предоставя пет дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: