ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 16.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети март                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 34 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя К.К.Б. - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

         За ответника началник РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен се явява юк. К.  – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За заинтересованата страна ЕТ „СНАД А.Д.” - редовно уведомен, се явява адв. М. и лично едноличния търговец.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.К. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-94/26.10.2015 г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменен Акт за узаконяване № 49/18.09.2003 г. за строеж: „Втори и подпокривен етаж на жилищна /западен близнак/, находящ се в УПИ ІІІ-323, кв. 58 по плана на гр. Несебър, издаден от главния архитект на община Несебър на името на К.К.Б., ведно с одобрените инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на 170 АПК.

 

Адв. К.: Поддържаме жалбата на всички заявени основания. Моля да приемете доказателствата по жалбата. Моля да разпитаме един свидетел, който водим.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Не възразявам по допускане на свидетел до разпит.

 

Адв. М.: Оспорваме жалбата като считаме, че отменителната заповед на административния орган е законосъобразна. В наша молба от 07.01.2016 г. по делото сме направили доказателствени искания. Едното е за прилагане на висящо дело пред настоящия съд и състав и второ - прилагане цялата преписка по издаване на отменения акт, която да бъде представена от главния архитект на община Несебър. Административният орган извършва проверка на место. Преписката по акта за узаконяване е в издателя на акта – главния архитект.

Имам доказателственото искане за разпит на свидетел за установяване момента на неправилно узаконеното преустройство и начина на ползване на подпокривното пространство.

Моля свидетелите да се разпитат след представяне на административната преписка от главния архитект.

 

Адв. К.: Тъй като обжалваме административен акт, административният орган е следвало да представи всички доказателства по издаването му. Не считам, че е процесуално допустимо да се изисква преписка от главния архитект.

 

Юк. К.: Представили сме всичко, което се съхранява при нас. Не сме убедени, че всичко е представено от община Несебър. Главният архитект е страна в това производство.

 

Адв. М.: Производството пред административния орган е отменително, но те не идват и не участват в процеса.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

 

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

А.М.Н. ЕГН: ********** на ** години, българин, български гражданин, разведен, със средно-специално образование, с жалбоподателя е в приятелски отношения, без родствена връзка.

 

С.Н.Н. ЕГН: ********** на ** години, българин, български гражданин, несемеен, със средно-специално образование, в приятелски отношения с жалбоподателя, без родствена връзка.

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Обещават да говорят истината.

 

Разпит на свидетеля А. М. Н..

 

На въпросите на адв. К.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам имота в Несебър на ул. „*****” от 1990- 1991 г. От този момент сградата не е променяна. От много години е в този вид. Имам периодични наблюдения. От Несебър съм и минавам често от там. Преди години сме пили кафе, тъй като там имаше едно вървежно кафене. Сградата не е била променяна и надстроявана, не ми е направило впечатление. В сградата има един магазин, един жилищен и един тавански етаж. Познавам отвътре сградата. Влизал съм и в жилищната част. Стълбището е едно, което води към етажите на първия жилищен етаж. Над магазина са две спални, хол и кухня. Нагоре е детска, спалня и хол. Влиза се от улицата. Няма връзка с магазина. Няма преходност.

 

На въпросите на адв. М.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не е надстроявана сградата. През 1990 г. като етажност беше в този вид, в който е сега. Преди 1990 г. нямам спомен. Не мисля, че сградата е променяна. Към магазина е един подход и един към жилищната част. Стълбището вътре в сградата не е било зазиждано, откакто съм влизал вътре. Стълбището започва от кота нула и води до етажите.

 

На въпросите на юк. К.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Там сме се заседявали с приятели в едно кафе и затова спомена ми е от 1990 г. Входът на магазина си е вход на магазина, а входа на жилищната сграда си е друг. В магазина не съм влизал и не зная дали има оттам вход към жилищната сграда.

 

Свидетелят напуска залата.

 

 

 

 

В залата влиза за разпит свидетелят С. Н.Н..

 

На въпросите на адв. М.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Живея в стария Несебър на ул. „********” № *. Адресът на процесната къща е „******” № *. Там съм роден. Първият ми спомен е отдавна. Къщата се промени след 2002 г., след като направиха пристройката. Къщата я завършиха през 1972 г. - има изба, магазини, един жилищен етаж и покрив. Покривът беше 1,80-2,00 м. Там ми беше гълъбарника, а на друга част от покрива имаше натурии. Под покрива нямаше жилищна част. До жилищния етаж се достигаше от входната врата през улицата. Има входна врата, стълбище и втори етаж. За да се слиза от магазина в избата, стълбището беше преградено първо с шперплат. Стълбището е общо, от него се влиза в магазина, в избата и в тавана. Магазинът има и задна врата. Стълбището беше преградено на две като обем. Покривът на сградата се промени много късно. Там живях до 1988-1989 г. и къщата беше в този си вид. Познавам К. Б.. Покривът се надигна към 2000 г.. това го извърши тогавашния собственик Д.Я.. Той направи това, което всички в стария град на Несебър направиха - незаконно изгради пристройка, дигна къщата, отвори тераси и прозорци от подпокривно пространство и стана жилищен етаж.

 

На въпросите на адв. К.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Къщата е построена, когато съм бил на година, година и нещо, но съм живял в нея в целия си съзнателен живот. Завършена е през 1971 г.- 1972 г. Там съм живял постоянно. На Д.Я. продадоха къщата отдавна, бях още дете и не си спомням годината. Категоричен съм, че Д.Я. е извършвал тези надстроявания, не сме ги извършили ние. Д.Я. направи всички промени по къщата. Влизал съм после в къщата и съм виждал тези промени, след като баща ми я продаде. Ние живеехме към 1988 г.там, докато завършихме другата къща, която се строеше 2 години.

 

Свидетелят напуска залата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  доказателства, както и тези в днешното съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА Главния архитект на Община Несебър да представи цялата административната преписка, надлежно заверена, по издаване на Акт за узаконяване № 49 от 18.09.2013 г. за строеж на втори и подпокривен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-323, кв. 58 по плана на гр.Несебър, издаден на името на К.К.Б., ведно с с одобрените инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване, в 7-дневен срок от уведомяването.

ПРЕДУПРЕЖДАВА Главния архитект на Община Несебър, че при неизпълнение на задължението в посочения срок ще му бъде наложена глоба.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.04.2016 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: