ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 23.03                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      І-ви административен състав

На двадесет и трети март                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

Административно дело номер 34  по описа за 2010 година.

 

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Държавата чрез Министър на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКЪТ – Община Царево, редовно призован, се явява адвокат М. и адвокат О., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Държавно лесничейство Царево, редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Ривер плей” ООД, редовно призована, не изпраща представител.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ О. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице пречки, включително и по чл.139 от АПК, за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Становище по жалбата, доказателствата и доказателствени искания:

АДВОКАТ М. – Оспорвам жалбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и представеното в хода на делото негово становище. Голяма част от изложените в тях доводи не касаят предмета на настоящото производство и не са относими към спора за законосъобразността на заповедта, с която се допуска поправка на явна фактическа грешка. Моля да приемете административната преписка. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ О. – Присъединявам се към казаното от колегата М. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата намира, че следва да се приемат доказателствата представени до този момент с жалбата, с административната преписка, със становището на Държавно горско стопанство, както и със становището от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, поради което и на основание на чл.171, ал.2 от АПК, във връзка с чл.153 и следващите от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства, включително и представената административна преписка от Община Царево, както и тези представени със становище от Държавно горско стопанство Царево, постъпило в съда на 19.02.2010 г., по опис; както и становището от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, постъпило в съда на 22.02.2010 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М. – Моля на основание чл.219, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 62, ал.2 от АПК да постановите Вашето решение като отхвърлите жалбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като неоснователна. Считаме, че заповедта за поправка на явна фактическа грешка е издадена при спазване на процедурните правила и правни основания. Всички доводи на жалбоподателя касаят ПУП-а  и са извън предмета на съдебния контрол по оспорената заповед. Освен това жалбоподателя извежда доводите си от обявлението на заповедта, а не от текста на самият административният акт. Моля за решение в този смисъл.

 

АДВОКАТ О. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че настоящото производство и единственото обстоятелство, което следва да бъде обект на преценка е това налице ли е очевидна фактическа грешка или се касае за незаконосъобразно изменение на влязъл в сила вече административен акт. Твърдим, че в случая, става въпрос именно за фактическа грешка, която може да бъде коригирана от съставителя на административния акт, безсрочно във времето, като заповедта за поправката не се издава в производство което е аналогично при постановяване на основният административен акт, тъй като съгласно чл.62, ал.2 от АПК, която разпоредба има специален характер за поправката се съобщава на заинтересованите лица, но не и за откриване на производството. В случая става въпрос за фактическа грешка, тъй като цялото производство за влязлата в сила заповед, се е отнасяло за урегулиране на УПИ 4 отреден за вилни сгради, не за УПИ 4 отреден за обществено обслужване и озеленяване както е видно и от цялата административна преписка и цялата графична част на влязлата в сила заповед. Моля да не взимате под внимание представеното от Министерство на регионалното развитие и благоустройство становище, тъй като както в него, така и в жалбата отново се излагат доводи по отношение на законосъобразността на поправеният административен акт.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: