ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер 74          Година    20.01.2009      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на двадесети  януари две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 34 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от адв. Т. от Адвокатска колегия гр.Бургас, в качеството и на процесуален представител на   Автокомплекс” ООД, гр.Сливен, ул.”Самуиловско шосе” № 1, представлявано от управителя Д. В. Х.  против заповед № 3348 от 04.12.2008г. на кмета на община Бургас. С тази заповед са отчуждени от жалбоподателя 126,80/634 кв.м. идеална част от поземлен имот № 530 по плана на промишлена зона “Север” гр.Бургас, целия с площ от 0,919 дка и е определено обезщетение за отчуждената част от имота в размер на 17 160 лв. В жалбата се прави искане за отмяна на обжалваната заповед и постановяване на съдебно решение с което да се постанови отчуждаване на целия имот и да бъде увеличена определената оценка.

С определение 30/12.01.2009г., производството по делото е оставено без движение и е указано на жалбоподателя да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас. В изпълнение на указанията по делото е постъпила молба с приложен платежен документ. В молба се прави искане за  присъединяване на образуваното дело за общо разглеждане с адм.д.№ 33/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Съдът след извършена служебна проверка констатира, че адм.дело № 32/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас е образувано по жалба на П.П. Х. *** срещу заповед № 3346/04.12.2008г. на кмета на община Бургас, с която е отчужден от нея 126,80/634 кв.м. идеална част от поземлен имот № 530 по плана на промишлена зона “Север” гр.Бургас, целия с площ от 0,919 дка и е определено обезщетение в размер на 17 160 лв.

Съгласно чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като с двете заповеди се отчуждават идеални части от един и същи поземлен имот и е целесъобразно издаването на общо решение по тях. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и то да бъде съединено за общо разглеждане, с по-рано образуваното адм.д.№32/2009г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд - гр.Бургас:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/2009г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

СЪЕДИНЯВА административно дело № 34/2009г. с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. .

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Съдия: