Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:1508                                           25.07.2018г.                            гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        VІІ-ми състав

На десети юли                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:….Румен Йосифов

Секретар: С. Х.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 349 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на  по чл.145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК), вр. чл.76а, ал.4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).     

Образувано е по жалба на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД, (съкр. УМБАЛ“Дева Мария“ЕООД), ЕИК-****, гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.Александър Стамболийски №32, против Писмена покана на основание чл.76а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) с изх.№ 29-02-47/17.01.2018г., на директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК)-Бургас, с която лечебното заведение е поканено да възстанови неоснователно получена сума в общ размер на 3400,00 лева.

В жалбата се твърди, че оспореният индивидуален административен акт е незаконосъобразен и постановен в противоречие с материалния и процесуалния закон. Дружеството-жалбоподател е изложило доводи във връзка с проведените лечения на трите здравно-осигурени лица (ЗОЛ), като счита извършените рехоспитализации на пациентите в първите два случая за съответстващи на нормативните изисквания по клиничните пътеки (КП). В третия случай намира поведението на лекарите и екипа за целесъобразно и правилно, с оглед съхраняване живота на пациента. От съда се иска да се отмени оспорената покана. Пред съда дружеството-жалбоподател се представлява от редовно упълномощения адвокат Е.К., която поддържа жалбата. Претендира  плащане на извършените по делото разноски.

Ответникът по жалбата, директор на РЗОК-Бургас, се представлява пред съда от юрисконсулт Е. Й., която оспорва жалбата. Представя административната преписка, както и писмен отговор по жалбата в който изразява подробно становище по възраженията на УМБАЛ“Дева Мария“ЕООД. Пледира за оставяне на жалбата без уважение и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

На 12.05.2017г. в гр.Бургас, между НЗОК, представлявана от директора на РЗОК-Бургас, като възложител и УМБАЛ“Дева Мария“ЕООД, като изпълнител, е сключен договор № 020903/12.05.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки (л.83-105).

Със заповед № РД-25-1531/05.10.2017г. (л.10), на основание чл.20, ал.1, т.2 и чл.72, ал.3 от ЗЗО, директорът на РЗОК-Бургас е разпоредил извършване на проверка на УМБАЛ“Дева Мария“ЕООД, със срок до 31.10.2017г., вид и обхват на проверката – тематична, с конкретно поставени задачи: със следните задачи: 1.Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017г. и ЗЗО по отношение на дейности за месец септември 2017г. по Приложение № 1 от Правила за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1, ал.2 и ал.З от Закона за бюджета на НЗОК за 2017г. 2.Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017г. и 330 по отношение на дейности за месец септември 2017г. по Приложение № 2 от Правила за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1, ал.2 и ал.З от Закона за бюджета на НЗОК за 2017г. 3.Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017г. и 330 по отношение на вложените медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на договорените клинични пътеки. 4.Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017г. и ЗЗО, във връзка с чл.14, ал.2 от Правила за условията и реда за прилагане на чл.4 ал. 1, ал.2 и ал.З от Закона за бюджета на НЗОК за 2017г. за дейността за месец септември 2017г. на Отделение по Нервни болести и Неонатология.

Във връзка с така постановената заповед, на 05 и 06.10.2017г. определените контрольори са извършили указаната проверка, като резултатите от същата са обективирани в протокол № 1372/09.10.2017г. Видно от същия, при извършената проверка в УМБАЛ“Дева Мария“ЕООД по отношение релевантните за настоящия правен спор, констатациите са:

1.Липса на осъществено комплексно лечение в ИЗ (история на заболяването) № 8196 на ЗОЛ И.М. Ч., ЕГН-**********, хоспитализирано в Неонатологично отделение ИС от 07-14.09.2017г. по КП №8 с окончателна диагноза Р 21.1 „Средна и умерена асфиксия при раждане“. От наблюдение в ИЗ на 12.09.2017г. е видно, че детето е било с персистиращ хипертонус на долни крайници. Дехоспитализирано е на 14.09.2017г. в 13.00 часа с отразена в ИЗ рехоспитализация, която е извършена в Неонатологично отделение на 14.09.2017г. в 14.45 часа с ИЗ № 8415 по КП № 7 с окончателна диагноза „Неонатална церебрална исхимия“, поради персистиране на отклоненията в неврологичния статус – мускулна хипотония, хипорефлексия, хипертонус на крайници, вегетативни лабилности и повишена възбудимост от обективното състояние при постъпването. Според контролиращия екип това потвърждава липсата на осъществено комплексно лечение на основното заболяване, придружаващо заболяване и възникналите усложнения в ИЗ № 8196 по КП № 8, поради което на основание чл.342 от НРД за медицински дейности 2017г., ИЗ № 8196 не следва да бъде заплатено или ако бъде заплатено, неоснователно получената сума за КП № 8 в размер на 1200 лева трябва да бъде възстановена съгласно чл.76а, ал.2 от ЗЗО.

2.Липса на осъществено комплексно лечение в ИЗ № 8135 на ЗОЛ В. Б. Г., ЕГН-**********, хоспитализирано в Неонатологично отделение ИС от 05-12.09.2017г. по КП №8 с окончателна диагноза Р 21.0 „Тежка асфиксия при раждане“. От наблюдение в ИЗ при изписването детето било с персистираща мускулна хипотония и хипорефлексия. Дехоспитализирано е на 12.09.2017г. в 11.00 часа с отразена в ИЗ рехоспитализация, която е извършена в Неонатологично отделение на 12.09.2017г. в 11.10 часа с ИЗ № 8339 с окончателна диагноза „Неонатална церебрална исхимия“, поради необходимост от продължаване на лечението заради неврологичните отклонения в резултат на тежката асфиксия при раждане. Според контролиращия екип това потвърждава липсата на осъществено комплексно лечение на основното заболяване, придружаващо заболяване и възникналите усложнения в ИЗ № 8135 по КП № 8, поради което на основание чл.342 от НРД за медицински дейности 2017г., ИЗ № 8135 не следва да бъде заплатено или ако бъде заплатено, неоснователно получената сума за КП № 8 в размер на 1200 лева трябва да бъде възстановена съгласно чл.76а, ал.2 от ЗЗО.

3.Неспазен задължителен минимален болничен престой от 2 дни по КП № 53 „Диагностика и лечение на субарахноидален кръвоизлив“ в ИЗ № 8355 на ЗОЛ с ЕГН-********** (разпитаната като свидетел от съда П. В. К.), хоспитализирано на 12.09.2017г. в 16.47 часа по спешност в НО (неврологично отделение). От неврологичния статус при постъпването, извършената компюърна томография на главен мозък и ликворно изследване е поставена окончателна диагноза МСБ (мозъчно-съдовата болест), Остра субарахноидална хеморагия вероятно от руптура на аневризма на предна комуникантна артерия. По ИЗ на 13.09.2017г. е консултирана с проф.Маринов от УМБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕАД-София за извършване на МРТ (магнитно резонансна томография) ангиография с цел диагностично уточняване и своевременно оперативно лечение. От заявление за медицински транспорт е виден часът на тръгване на реаномобила с анестезиолог на 13.09.2017г. в 03.00 часа и часът на връщане на транспортния екип – на 13.09.2017г. в 11.35 часа. Според контрольорите това потвърждава липсата на задължителния по алгоритъм минимален болничен престой от 2 дни при насочване за оперативно лечение, поради което КП № 53 и ИЗ № 8355 не е завършена по смисъла на § 1, т.2б от ДР на НРД за медицинските дейности за 2017г. и на основание чл.342 от НРД за медицински дейности 2017г. ИЗ № 8355 не следва да бъде заплатено или ако бъде заплатено, неоснователно получената сума за КП № 53 в размер на 1000 лева трябва да бъде възстановена съгласно чл.76а, ал.2 от ЗЗО.

В съответствие с констатациите от проверката, лекарите-контрольори на основание чл.76а, ал.2 от ЗЗО съставили и Протокол за неоснователно получени суми (ПНПС) № 1489/30.10.2017г. В него въз основа на констатациите, обективирани в констативния протокол е посочено, че е налице неоснователно заплатени клинични пътеки в ИЗ № 8196, ИЗ № 8135 и ИЗ № 8355, в общ размер на 3400,00 лева, която изпълнителя е длъжен да възстанови. Посочено е, че писмени възражения против констатациите обективирани в ПНПС, могат да се направят в 7-дневен срок от датата на получаване.

Протоколът е връчен на представител на лечебното заведение в деня на издаването му. Срещу него дружеството е подало възражение вх.№29-02-869/06.11.2017г. до директора на РЗОК-Бургас в което са изложени следните твърдения за всеки един от трите случая:

1. При ИЗ № 8196/КП 8 и ИЗ № 8415/КП 7 на И. М. Ч., при първичния преглед на 1-ва минута след раждането е регистриран АПГАР-5, което е индикация за диагноза „Средна и умерена асфиксия при раждане“. От първи преглед след раждането е отразено – изразена мускулна хипотония и хипорефлексия, след проведена реанимация в Родилна зала е приведено в ИС на НОО и започнато лечение. От ежедневните прегледи на дежурните лекари , отразени в ИЗ е видно, че детето е с депресивен синдром, обусловен от диагноза Средна и умерена асфиксия при раждането /кислородозависимост, термолабилност, мускулна хипотония и хипорефлексия, последвани от хипертонус и повишена възбудивост/, наложило продължително комплексно лечение – 6 дни. Детето е изписано на 7-мо денонощие – 14.09.2017г. с подобрение, добър мускулен тонус и рефлекси, след като е осъществено комплексно лечение, видно от документацията. На 12.09.2017г. то е било с персистиращ хипертонус на долни крайници, което не може да бъде критерий за констатиране на липса на осъществено комплексно лечение, тъй като персистиращ хипертонус на долни крайници се наблюдава при всички новородени до 3 месечна възраст и не се приема за патология. Последвалата рехоспитализация по КП 7 с диагноза „Неонатална церебрална исхимия“, се обосновава от инструментално изследване – трансфонтанелна ехография и наличие на перивентрикуларни хиперехотенности – ХИЕ (хипоксичо-исхемична енцефалопатия) - Неонатална церебрална исхимия. Тази диагноза не е придружаващо заболяване, както е отразено в протокола. Тя обяснява наблюдаваните персистиращи неврологични отклонения, изисква коренно различно комплексно лечение, което е проведено до изписване детето.

2. При ИЗ № 8135/КП 8 и ИЗ № 8339/КП 7 на В.Б.Г., при първичния преглед след раждането е регистриран АПГАР-3, индикация за диагноза „Тежка асфиксия при раждане“. Проведено е комплексно лечение, както непосредствено в Родилна зала /първична реанимация/, така и по време на лечението на детето в ИС на НОО, видно от водената документация. Проведена е ТФЕ – инструментално изследване, задължително при тази диагноза. КП 8 позволява да се изнесе диагноза „Тежка асфиксия при раждане“ и не задължава да има придружаващи диагнози. Тъй като е било наложително проследяване на детето по отношение на неврологичен статус с цел недопускане на мозъчен кръвоизлив като усложнение на тежка асфиксия, медицинското заведение има право да рехоспитализира детето с диагноза „Неонатална церебрална исхимия“, обективирана с ТФЕ и да проведе необходимото комплексно лечение, което е различно от лечението на детето по КП 8, отразено в документацията. Комплексно лечение е проведено и по двете КП, изискващо се за двете диагнози.

3. САХ (субарахноидна хеморагия) е спешно неврологично и неврохирургично заболяване с висок процент на леталитет, което изисква бърза хоспитализация, диагностика и своевременно оперативно лечение. Класическите симптоми при САХ включват поява на огнищен нерологичен дефицит, който прогресира за минути и часове. Според анализи и проучвания при нелекуваните руптури на аневризми, първите 24 часа има висок риск от ново кървене. Факторите определящи риска от повторно кървене включват интервала от постъпването, неврологичният стадий, характеристики на аневризмата хидроцефалията, резултат от ранната ангиография и вентрикуана циркулация. Според изискванията на тази КП, тя се счита за изпълнена (завършена) ако са приложени и отчетени 2 основни диагностични процедури /КТ-ангиография и ликворология/ и 2 основни терапевтични процедури. Бездействието в изчакване спазването на минимален брой дни болничен престой по КП е опасно поведение, за което отговорността пада върху лекуващия лекар и екип. Повторното кървене при болния може да бъде фатално и ако същият бъде опериран навреме, той има по-големи шансове за живот. Веднъж диагностицирана, мозъчната аневризма трябва да се лекува максимално бързо оперативно. В случая поведението на лекарския екип било продиктувано от КТ находката /суспекции за аневризма на предна комуникантна артерия/, съобразено с методичните указания и консултация с невролог проф.Маринов и не на последно място с желанието и настояването на болната и близките й. Поради това се счита поведението на лекуващите лекари и екипа за целесъобразно, а становището на РЗОК за неправилно.

Независимо от възражението на дружеството-жалбоподател, директорът на РЗОК-Бургас е постановил оспорената в настоящото производство Писмена покана на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО за възстановяване на суми получени без правно основание, с изх.№ 29-02-47/17.01.2018г. В мотивите на поканата, орган е преповторил обективираните в протокол № 1372/09.10.2017г. и ПНПС № 1489/30.10.2017г. факти, като е посочил, че размерът на неоснователно получените суми за първите два случая са по 12000 лева, а за третия случай е 1000 лева, или общо 3400 лева, които изпълнителят е длъжен да възстанови. С оглед на това и на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО, директорът на РЗОК-Бургас е приканил изпълнителя УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД да възстанови доброволно в 14-дневен срок от получаване на поканата неоснователно получената сума. Посочено е, че при неизпълнение сумата ще бъде прихваната от следващото плащане по сключения договор. Така постановената покана е редовно връчена на УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД на 19.01.2018г., а жалбата срещу нея е подадена на 30.01.2018г.

По делото бяха извършени две съдебно-медицински експертизи по искане на жалбоподателя, които бяха приети от съда без възражения на страните.

Видно от заключението на вещото лице неонатолог – д-р С. Д., неонаталната церебрална исхимия е критично състояние на недостиг на кислород към неонаталния мозък. Тя е последица най-често от перинтална асфиксия, тъй като мозъкът на новородените е много чувствителен на кислороден глад – разстройва се метаболизма невроните, нарушава се структурата им в резултат на клетъчна смърт с последваща дисфункция. Тази диагноза се поставя: 1.При наличието на анамнестични данни за фетално страдание (протичане на бремеността и ход на раждането). 2.Наличие на неврологична симптоматика в първите 24 часа. 3.Оценка по АПГАР на 5 и 10 мин. под 5. 4.Лабораторни тестове – наличие на бетаболитна ацидоза при и след раждането. 5.Наличие на симптоми на мултиорганни функционални нарушения. 6.Абнормен неврологичен субстрат от неврологичния статус и образните изследвания. Първите симптоми могат да бъдат открити при раждането чрез проверка на вродените рефлекси, като се има предвид и физиологичната зрялост на новороденото. Неонаталната церебрална исхимия е последица от преживяна асфиксия, а не придружаващо заболяване.

Съгласно заключението на вещото лице невролог – д-р И.Ц.-А., при пациентката П. В. К.не са приложени документи от направена ангиография и наличието на аневризма само се предполага от направената нативна компютърна томография /скенер/. Такава е била препоръчана от рентгенолога д-р П. П. във фиша от разчитането на КАТ от 12.09.2017г. В този смисъл клиничната пътека не е била изпълнена, а болната е била насочена за ангиография към друго болнично заведение – УМБАЛ“Св.Иван Рилски“София. В интерес на болната е било своевременно етиологично уточняване, каквото не е направено в УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД. Рисковете при забавяне на оперативното лечение при доказана аневризма са големи, тъй като рецидивите и смъртността са най-големи в първите дни и седмици след първото кървене. Медикаментозното лечение на пациентката, отразено в ИЗ е адекватно и в пълен обем. Поведението на лекуващите лекари за пренасочване на пациентката към друго болнично заведение за своевременна ангиография и евентуално оперативно лечение, при невъзможност да се направи такава в УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД, също е правилно и в интерес на пациентката, но в този случай не е изпълнена КП № 53, не само като минимален болничен престой, но и като обем дейности.

По делото като свидетел беше разпитана П. В. К.по искане на жалбоподателя. Същата заявява в показанията си, че първоначално постъпила на 10.09.2017г. в спешното отделение на друга болница и след като й била поставена система, била изписана. На следващия ден отново не се чувствала добре, поради което след направление от личния лекар на 12.09.2017г. в 16.00 часа постъпила в УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД. Там й бил направен скенер, при което се оказало, че има кръвоизлив в главата. Това наложило по спешност да бъде откарана с линейка в София за операция. В 04.00 чана на 13.09.2017г. тръгнали за София, пристигнали там навреме и й била извършена операция в болница “Св.Иван Рилски“-София.

 

Административен съд - Бургас в настоящия си състав, въз основа на приетите за установени факти, счита следното относно допустимостта и основателността на предявената жалба:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК от търговско дружество, което е адресат на издадения срещу него индивидуален административен акт. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на съдебното оспорване.

Оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган  и при спазване на предвидените процесуални правила. Съгласно чл.72, ал. 2 от ЗЗО контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. В настоящия случай, между дружеството-жалбоподател УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД и НЗОК е бил сключен договор за оказване на болнична помощ и това не е спорно между страните. Проверката е извършена от компетентни длъжностни лица – контрольори от РЗОК-Бургас, в изпълнение на чл.72, ал.2 от ЗЗО. Спазено е и изискването на чл.76а, ал. 2 от ЗЗО за съставяне на ПНПС, срещу който жалбоподателят е подал възражение. В чл.76а, ал.3 от ЗЗО е указано, че след изтичане на срока за възражение по ал.2, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, която се връчва на изпълнителя на медицинска и/или дентална помощ. При така направения преглед на приложимата нормативна уредба, издадената от директора на РЗОК-Бургас покана е постановена от компетентен орган, в кръга на предоставените му от закона правомощия.

Оспореният индивидуален административен акт е и материално-законосъобразен по отношение и на трите констатирани случая на неоснователно платени суми.

По отношение на първите два случая, разпоредбата на чл.342 от НРД за медицински дейности 2017г., на която се позовава контролиращият екип, предвижда, че НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. В нормата е заложен принципът за комплексно лечение на пациентите, когато същите са хоспитализирани с основно и придружаващо заболяване, както и ако настъпят усложнения по време на хоспитализацията. В този смисъл, в периода на хоспитализиране, болничните заведения са длъжни да предоставят комплексна болнична медицинска помощ като лечение, което третира основното заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Този модел на комплексно лечение се реализира, като за основното заболяване лечебното заведение прилага и спазва клиничната пътека, а за придружаващото заболяване и/или усложненията се вземат медицински мерки според конкретното придружаващо заболяване и усложнения. В конкретния случай са били констатирани отклонения от този нормативно заложен модел, като са били установени две последователни хоспитализации на двамата новородени пациенти, чиито признаци на заболявания – основни, съпътстващи или усложнения, са били известни или са се проявили още при раждането и първоначалното хоспитализиране, в рамките на което е следвало да бъдат лекувани. И в двата случая не персистиращата мускулна хипотония и хипорефлексията е основание да се счита КП № 8 за незавършена, а фактът, че асфиксията е била налице още при хоспитализацията. Като вместо да бъдат лекувани комплексно, децата са били дехоспитализирани и почти веднага на същия ден отново рехоспитализирани по друга клинична пътека – КП № 7 „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест“ с окончателна диагноза „Неонотална церебрална исхимия, поради персистиране на отлоненията в неврологичния статус – мускулна хипотония, хипорефлексия, хипертонус на крайници, вегетативни лабилности и повишена възбудимост от обективното състояние при постъпването“. Причината за неврологичния синдром при децата е била преживяната асфиксия на плода. По време на хоспитализацията по КП № 8 бил налице депресивен синдром поради преживяната хипоксия и както д-р С. Д. посочи в съдебно заседание, неонаталната церебрална исхимия е последица от преживяна асфиксия, а не просто придружаващо заболяване, като нуждата от комплексно лечение на двете деца е била наложителна.

Във връзка с третия случай следва да се има предвид установеното и от вещото лице д-р И.Ц.-А., че съответната клинична пътека не е била изпълнена, не само като минимален болничен престой, но и като обем дейности. При пациентката П. В. К.не са приложени документи от направена ангиография в УМБАЛ„Дева Мария“ЕООД и наличието на аневризма не било установено в това болнично заведение, а едва в УМБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕАД-София. Не е бил осъществени и съответния болничен престой. При това положение поведението на лекарите и екипа за пренасочване на пациентката в София може би действително е било правилно, с оглед съхраняване живота на пациента, но това правилно поведение не предполага плащане по съответната клинична пътека, след като не е била осъществена със съответните минимален болничен престой и изискуем обем дейности. Изводът е че не може да се претендира плащане за нещо което не е било извършено поради това, че пациентката правилно е била насочена към друго лечебно заведение.

По изложените съображения, съда намира жалбата за неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважения, а оспорената писмена покана, като правилна и незаконосъобразна, следва да бъде потвърдена.

По делото е направено искане от ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Като съобрази нормата на чл.143, ал.3 от АПК и изхода на спора, настоящия съдебен състав намира, че в полза на РЗОК-Бургас следва да се присъди сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение, определена по реда на чл.78, ал.8 от ГПК, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл.144 от АПК и тълкувателно решение № 3 от 13.05.2010г. на ВАС по т.д.№ 5/2009г.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл.168 от АПК, на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд - Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД, ЕИК-****, гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.Александър Стамболийски, против писмена покана изх.№ 29-02-47/17.01.2018г., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса - Бургас.

ОСЪЖДА „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД, ЕИК-**** да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                СЪДИЯ: