ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 349 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:23 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно, с отговора на жалбата.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството по делото е образувано по жалба срещу Писмена покана на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО с изх.№ 29-02-47/17.01.2018г. на директора на РЗОК-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. На 09.03.2018г. постъпи по делото отговор на жалбата, изпратен от пълномощник на ответника.

 

АДВ. К.: Поддържам депозираната жалба на всички основания, посочени в нея.

Поддържам доказателствените искания, а именно назначаване на съдебно-медицински експертизи от две вещи лица, с въпроси поставени в жалбата. Ако съдът допусне извършването на експертизите, поддържам искането за разпит на свидетел, който моля да бъде изслушан след изслушване на експертизите.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана.

Възразявам по направеното искане за назначаване на съдебно-медицински експертизи, тъй като въпросът е изцяло правен. Ако счетете, че експертизите са допустими, моля да ми бъде предоставен допълнителен срок, в който да поставя въпроси към вещите лица.

 

С оглед направените доказателствени искания, съдът намери, че следва да се приемат представените по делото писмени доказателства, както и да се допусне извършването на две медицински експертизи, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени по административната преписка.

ДОПУСКА извършването на две съдебно-медицински експертизи от лекар-специалист неонатолог и лекар-специалист невролог, които да отговорят на поставените въпроси в жалбата след внасяне на депозит в размер на 700 лв., по равно за всяка от експертизите, платими от жалбоподателя изцяло в случай, че ответникът не постави въпроси в 3-дневен срок, а ако ответникът постави такива въпроси, платим по равно от страните в 3-дневен срок след изтичане на срока за поставяне на въпроси от ответника.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да постави въпроси към експертизата, като в този случай той ще заплати половината от определения депозит.

Съдът допълнително ще посочи вещи лица, които да изготвят двете експертизи.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2018 от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: