ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 349 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:43 часа  се явиха:

 

 За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно. 

Явява се вещото лице д-р И.Ц..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

            Производството е образувано по жалба срещу Писмена покана на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО с изх. № 29-02-47/17.01.2018г. на директора на РЗОК-Бургас.

          В открито съдебно заседание на 13.03.2018г. съдът допусна извършването на две съдебно-медицински експертизи от лекар-специалист неонатолог и лекар-специалист невролог. За да намери съответни специалисти, които да извършат експертизите, тъй като лицата с такива специалности в гр. Бургас не са много, съдът изиска от директора на „УМБАЛ Бургас“ АД да посочи съответните лекари, които да бъдат назначени за вещи лица. С писмо и приложена заповед, от тази болница посочиха лекар-специалист невролог – д-р И.Ц., която след като беше назначена за вещо лице от съда, извърши експертизата и я представи по делото в срок.  По отношение на лекар-специалист неонатолог от  „УМБАЛ Бургас“ АД беше отговорено, че поради ограничен ресурс, такъв не може да бъде посочен. Съдът се обърна за посочване на такъв специалист към МБАЛ “Бургасмед“ ЕООД, МБАЛ “Хаджи Димитър“ ООД-Сливен и МБАЛ “Свети Пантелеймон“-Ямбол. От първите две болници отговориха, че нямат възможност да осигурят такъв специалист, а от третата болница не е получен отговор.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице по извършената експертиза.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

          И. И. Ц.-А. ** г., български гражданин, омъжена, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: Твърдите, че със скенер не може да се диагностицира аневризма?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, не може със скенер да се диагностицира. Такава не е описана, не е видяна, а може да се диагностицира само с ангиография.

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: В случая какво е диагностицирано със скенера?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Диагностицирана е със субарахноидна хеморагия – един вид мозъчен кръвоизлив.

          АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И.Ц., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., в рамките на определения депозит. (изд. РКО-08.05.2018 г. – 350 лв.)

 

          АДВ. К.: Поддържам искането за експертизата. Правя предложение да бъде изпратено искане до „Български лекарски съюз“ да посочи вещо лице, както и до „УМБАЛ Света Марина“ гр. Варна.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам възражение.

АДВ. К.: Държа за произнасянето по искането за разпит на свидетеля относно обстоятелството, че по нейно изрично настояване е извършено транспортирането.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Считам, че не е необходим разпит на свидетеля, тъй като лечебното заведение и специалистите в него следва да преценят дали да бъде извършено това транспортиране, а не каква е волята на пациента.

 

          Съдът във връзка с искането за извършване на съдебно-медицинска експертиза от лекар-неонатолог намери, че следва да направи още един опит да издири подходящ специалист, като се уважи искането на жалбоподателя да се изпратят запитвания до посочените две организации, а с оглед гарантиране правото на защита следва да се допусне и до разпит посочения свидетел за следващо съдебно заседание, в условията на довеждане.

 

          Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДА СЕ ИЗПРАТЯТ писма до „Български лекарски съюз“ и „УМБАЛ Света Марина“ АД, като се изиска от същите да посочат лекар-специалист-неонатолог, който да отговори на поставените въпроси за експертизата, които да бъдат изрично посочени.

ДОПУСКА до разпит един свидетел в условията на довеждане от жалбоподателя за следващо съдебно заседание.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2018 г. от 10.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:56 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: