Р Е Ш Е Н И Е №686

 

Бургас, №   11.04.2016г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на двадесет и трети март, през две хиляди и шестнадесета година в гр. Бургас, в състав:

                                                                СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретар И. Л., като разгледа докладваното от съдия Ч. Димитров адм.д. № 349 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.156 и следващите от ДОПК.

Жалбоподателят „ДА ТУРС“, ЕИК 102875756, със седалище и адрес на управление с. Равда, общ. Несебър, ул. „Странджа“ № 3, представлявано от управителя Й.Г.Г., е оспорил ревизионен акт № 021302089/03.02.2014г. издаден от началник сектор „Ревизии“ като възложител на ревизията и от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас като ръководител на ревизията, потвърден изцяло с решение № 141/12.05.2014г. на Директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП. В жалбата се твърди, че ревизионния акт е нищожен и се иска прогласяване на същото, алтернативно се иска обявяване на незаконосъобразност на ревизионния акт. Претендират се направените по делото разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява и не се представлява. Представено е по делото становище от процесуалния представител на жалбоподателят, с което се поддържа жалбата.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, представя доказателства и иска жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 3814 лева.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Жалбата е подадена пред надлежен съд от легитимирано лице в законоустановения по чл.156, ал.1 от ДОПК срок, налице е правен интерес от обжалването, поради което жалбата е допустима. Разгледана по същество е основателна.

Със заповед за възлагане на ревизия № 1200484/21.03.2012г., издадена от началник сектор в Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Бургас (л.1131) е възложено да бъде извършена ревизия на „ДА ТУРС“, ЕИК 102875756 относно задължения за корпоративен данък за период 01.01.2010 г.- 31.12.2010 г..; данък по чл. 194-204 от ЗКПО за период 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. и данък върху добавената стойност за периода 01.08.2010 г. – 29.02.2012 г.. Съставен е ревизионен доклад № 1200575/05.11.2012г. на основание чл.117 от ДОПК и е издаден ревизионен акт № 1201575/07.03.2013г. от инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Бургас, в съответствие с правомощията му делегирани със заповед за определяне на компетентен орган № К 1201575/15.01.2013г. издадена от началник сектор в Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Бургас. Ревизионния акт е обжалван по административен ред. С решение № 181/24.06.2013г. на директора на Дирекция “ОДОП” гр. Бургас актът е отменен и преписката е върната за извършване на нова ревизия.

Описаните до тук факти подробно са обсъдени от директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас в мотивите на решение № 141/12.05.2014г., при отговора на възраженията за жалбоподателя.

Въз основа на посоченото решение №  181/24.06.2013г.. на директора на Дирекция “ОДОП” гр.Бургас, със заповед за възлагане на ревизия № 1301513/03.07.2013г., издадена от началник сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Бургас е възложено настоящото повторно ревизионно производство. Обхвата на ревизията определен в заповедта е данък върху добавената стойност за периода: 01.08.2010 г-31.08.2010 г., 01.10.2010 г.-31.10.2010 г., 01.12.2010 г.-31-12.2010 г., 01.05.2011 г.-31.05.2011 г.01.11.2011 г.-31.12.2011 г.

Съставен е ревизионен доклад № 1302089/30.10.2013г. на основание чл.117 от ДОПК. Процесният ревизионен акт № 021302089/03.02.2014г. е издаден от началник сектор „Ревизии“ и от старши инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Бургас, на основание разпоредбата на чл.119, ал.2 от ДОПК (ДВ, бр.82 от 2012г., в сила от 1.01.2013г.). Ревизионния акт е връчен на 17.02.2014г. по данни на лицето и е обжалван по административен ред.

С решение № 141/12.05.2014г. на директора на Дирекция “ОДОП” гр. Бургас РА изцяло е потвърден. Решението е съобщено на 25.01.2016г. и в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК ревизионния акт е обжалван с жалба вх.№ 04-Д-Ж-92-8/08.02.2016г.

При повторна ревизия, когато първоначално издадения ревизионен акт (в настоящия случай РА № 1201575/07.03.2013г.) е отменен при административното му оспорване  (Решение № 181/24.06.2013г.) и преписката е върната на ревизиращите органи за извършване на нова ревизия, не се образува ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на старото. Аргумент за това е разпоредбата на чл.155, ал.4 и ал.6 от ДОПК, съгласно която преписката се връща на органа възложил ревизията за издаване на нов ревизионен акт, като ревизионното производство започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на акта.

В тази хипотеза началото на ревизионното производство се счита поставено с издаването на първата по ред заповед за възлагане на ревизия, в конкретния случай ЗВР № 1200484/21.03.2012г. Предвид това настоящото ревизионно производство е образувано през 2012г., то е висящо и неприключило към настоящия момент, тъй като ревизионният акт не е влязъл в сила. В периода на висящността на ревизионното производство разпоредбата на чл.119, ал.2 от ДОПК е изменена с ДВ, бр.82 от 2012г., в сила от 1.01.2013г. и предвижда, че ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията, а преди изменението органът възложил ревизията, определя със заповед компетентния да издаде ревизионния акт орган по приходите.

Посоченото изменение на чл.119, ал.2 от ДОПК е прието със ЗИД на ДОПК, обн. в ДВ, бр.82 от 26.11.2012г., в сила от 01.01.2013г., като с § 35, ал.1 от ПЗР от същия е регламентирано, че всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред. 

Предвид разпоредбата на §35, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, повторното ревизионно производство следва да бъде довършено по стария ред - съобразно нормата на чл.119, ал.2 от ДОПК до изменението й с ДВ, бр.82 от 26.11.2012г., т.е издател на ревизионен акт № 021302089/03.02.2014г. следва да бъде орган по приходите определен чрез нарочна заповед за определяне на компетентен орган, издадена от органа възложил ревизията, което в настоящия случай не е сторено. Ревизионен акт № 021302089/03.02.2014г. е издаден от началник сектор „Ревизии“ – възложил ревизията и старши инспектор по приходите – ръководител на ревизията, на основание чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., поради което оспорения ревизионен акт е издаден от некомпетентен орган, а това го прави нищожен.

Съобразно изхода от спора в полза на жалбоподателя, на основание чл.161, ал.1 от ДОПК, следва да се присъдят навременно поисканите и доказани разноски – 50 лева. (държавна такса – 50 лева на л.1114.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.160 от ДОПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 021302089/03.02.2014г. издаден от началник сектор „Ревизии“ като възложител на ревизията и от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас като ръководител на ревизията, потвърден с решение № 141/12.05.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас, при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП” гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на Жалбоподателят „ДА ТУРС“, ЕИК 102875756, със седалище и адрес на управление с. Равда, общ. Несебър, ул. „Странджа“ № 3 направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му.

                                                        СЪДИЯ: