ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 349 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.А.А. се явява лично и с адвокат Д.. Останалите жалбоподатели не се явяват, редовно уведомени.

За ответната страна- изпълнителен директор на АГКК София не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Заинтересованите страни З.И.Д., Н.К.В. и Т.К.В. се явяват лично.

Заинтересованите страни - „МЕДИНВЕСТ 07” ООД, Х.М.С., М.А.А., А.И.С., Й.Х.Г., Л.Х.В., Р.Л.Л., П.К.Г., Т.К.Г., В.К.Л. и К.Н.Л. не се явяват и не изпращат представители, редовно уведомени.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на К.А.А., Ж.И.Ж. и С.И.А. против заповед № РД-18-60/11.12.2014г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София. С оспорената заповед е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 07079.9.50. за гр. Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

Адвокат Д.- От името на доверителя ми поддържам жалбата. Във връзка с твърденията ни за незаконосъобразност на оспорената заповед, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, поставени в писмена молба, която представям. На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Р. – Поддържаме депозираната жалба. Нямам възражение по молбата на процесуалния представител на единия жалбоподател за извършване на съдебно-техническа експертиза, като моля в случай че допуснете такава експертиза, вещото лице да отговори на още два въпроса, които ще задам в настоящия момент :1. Има ли влязъл в сила план за регулация и застрояване за зона „Б” на к-с Меден рудник и от коя година е, и 2. Има ли изграден път на мястото, което е обхванато от въвеждането на процесната заповед, реализиран ли е пътя и приложена ли е регулацията по отношение на застрояването на този път. Нямам други доказателствени искания за този момент.

Заинтересованата страна З.Д. – Жалбата е основателна. Всичко е в документите, нямам доказателствени искания.

Заинтересованата страна Н.В. – Основателна е жалбата, те хората си имат документи. Впоследствие се оказа, че хората си имат документи за собственост. Аз няма да представям доказателства.

Заинтересованата страна Т.В. – Не оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокат Д. и юрисконсулт Р. в днешното съдебно заседание задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М.Г..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 260 лева, платим от жалбоподателя К.А. и от заинтересованата страна община Бургас по равно, в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2015г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Г., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: