ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 349 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателите К.А.А., Ж.И.Ж. и С.И.А. не се явяват, редовно призовани. За жалбоподателя К.А. се явява адвокат Н. Д., надлежно упълномощен.

За ответника- изпълнителен директор на АГКК София не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна М.А.А. не се явява, нередовно призован. В призовката е отбелязано, че лицето е в чужбина.

Призовката до заинтересована страна Н.Л.Л., е върната в цялост с отбелязване, че лицето е починало.

Заинтересована страна Н.К.В. се явява лично. Останалите заинтересовани страни „МЕДИНВЕСТ 07” ООД, Х.М.С., З.И.Д., М.А.А., А.И.С., Й.Х.Г., Л.Х.В., Р.Л.Л., П.К.Г., Т.К.В. и Т.К.Г. не се явяват и не изпращат представители, редовно уведомени.

 

В изпълнение указанията на съда е представено от Община Бургас удостоверение за наследници на Н. Л. Л., в което се сочи, че последният е починал на 04.09.2014г. и е оставил законни наследници както следва: Величка Кирилова Лефтерова- съпруга и Кремена Николаева Лефтерова- дъщеря.

 

Адвокат Д.- С оглед нередовното призоваване на две от заинтересованите страни, моля да не се дава ход на делото и да бъдат конституирани наследниците на г-н Л..

Юрисконсулт Р.- Считам, че с оглед нередовното призоваване, ход на делото не следва да бъде даден.

Заинтересованата страна В.- Да се даде ход на делото. Би трябвало да го гледате делото, цялата грешка е в кадастъра.

 

СЪДЪТ, с оглед данните, съдържащи се в представеното от Община Бургас удостоверение, намира, че са налице основанията на чл. 227 от ГПК да бъдат конституирани наследниците на починалия Н. Лафтеров, а същия следва да бъде заличен от списъка на лицата за призоваване. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА В. К.Л., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Несебър, и К. Н. Л., ЕГН **********, с постоянен адрес *** като заинтересовани страни в производството.

ЗАЛИЧАВА заинтересованата страна Н.Л.Л. от списъка на лицата за призоваване.

Определението е окончателно.

 

СЪДЪТ, с оглед призоваване на новоконституираните страни и нередовно призованата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015г. от 11.30ч., за които дата и час да се уведомят нередовно призованите и новоконституираните лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: