ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,15.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На петнадесети април                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 349 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Примастрой 21” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответникът началник отдел „Местни данъци и такси” към община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Уважаема госпожо съдия, считам, че не следва да се дава ход на делото, поради недопустимост на жалбата, същата е срещу решение на началника на отдел „Местни данъци и такси”, което подлежи на обжалване на административен ред, а не по съдебен. Считам, че същата е недопустима.

 

Сезирането следва да се разбира като такова, насочено против акта за задължение по декларация, поради което на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължения по декларация № 1133/03.12.2013г. издадено от орган по приходите в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, потвърден изцяло с Решение № Н4-4560# 3/17.01.2014г. издадено от началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, с който на жалбоподателя са определени задължения за такса битови отпадъци за 2008г., 2009г. и 2010г.

                       

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба жалбоподателя, с която заявява, че желае съдът да приеме представените от него писмени доказателства и иска да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, към която е формулирал пет въпроса, находящи се на л.35 от делото.

               

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Не възразявам по повод искането на жалбоподателя за приемане на представените доказателства. По отношение на доказателственото искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза - предоставям на преценката на съда.

Считам, че искането за представяне на данъчна оценка от 2008г. е неотносимо към спора. Данъчната оценка не е документ, който удостоверява плащането и считам същото за неотносимо.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани на л.6 в жалбата, както и писмените доказателства представени с писмо вх.№ 2395/28.03.2014г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

Предвид наведените възражения в жалбата и съобразно разпределението на доказателствената тежест, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи по делото заверени копия от: заповедта на кмета на общината издадена на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ, решението на Общинския съвет издадено на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, с което е одобрена план-сметката. Ответникът следва да представи още релевантните местни наредби, с оглед периода, за който са определени таксите в обжалвания акт.

Ответникът, в същия срок писмено да посочи, какъв е механизма, по който са определени процесните ТБО за всеки от периодите, върху каква основа са определени, за кой имот, както и изрично да посочи дали съответния имот е урегулиран.

В същия срок ответника следва да посочи още има ли подадени декларации от жалбоподателя за определяне на ТБО според количеството, както и дали са подавани декларации за освобождаване от ТБО, като тези задължения ответника следва да ги съобрази с периодите, за които е определена ТБО в обжалвания АУЗД.

Ответника, в същия срок, да представи декларациите подадени от жалбоподателя за тези имоти(по чл.14 и/или чл.17 от ЗМДТ), както и да представи доказателства за компетентността на органа издал АУЗД и решението.

Ответника следва да посочи, издавал ли е удостоверение за данъчна оценка №12444/17.08.2007г. и №8283/16.06.2008г., ако е издавал - да представи копия.

В същият срок ответникът следва още да представи доказателства за това, че се поддържа депо за отпадъци или друга структура за обезвреждане на тези отпадъци.

Ответникът да представи доказателства, от които се установява, че услугите, съставляващи като компоненти онази услуга, за която се дължи ТБО – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на отпадъци и почистване на обществените територии, се предоставят действително – да представи пътни листи, както и схемите за разположение на контейнерите, за мястото, където е имота на жалбоподателя, за периодите, за които се отнася, административния акт. Да представи доказателства, от които се установява, че общината има наети по трудово правоотношение лица, в чиято длъжностна характеристика са включени задължения по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществени територии или доказателства, от които се установява, че общината е възложила по надлежен ред тези дейности на друго юридическо лице.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в Община Несебър - отдел „МДТ”, да отговори на въпросите поставени от жалбоподателя в нарочна молба на л.34 и 35 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400лв. вносими в 7-дневен срок от съобщаването от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014г. от 11.10 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с вмененото му указание за внасяне на депозит.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: