ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 21.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и първи април                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 349 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛПО” ООД, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Госпожо съдия, моля на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в процеса.

 

Съдът намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 349/2010 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.:  Поддържам изцяло жалбата.

По отношение на представените и приложените по преписката доказателства, моля да задължите ответната страна да представи данъчната сметка на „АЛПО” ООД за периода м. януари 2007 година до настоящия момент и след представяне на същата моля да допуснете и назначите съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроси, поставени в молба, която представям, с копие за ответната страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Относно искането за представяне на данъчната сметка на „АЛПО” ООД искам да отбележа, че в Дирекция ОУИ – гр. Бургас няма такава документация. Предполагам, че е в ТД на НАП – гр. Бургас, офис гр. Сливен.

По искането за експертиза предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, подадена в съответния законоустановен срок от легитимирано лице.

Моля да приемете представената по делото административна преписка и уважите направените доказателствени искания от жалбоподателя.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да бъде задължена ТД на НАП – гр. Бургас, офис гр. Сливен да представи данъчната сметка на дружеството-жалбоподател за посочения от процесуалния представител на жалбоподателя срок. Сметката следва да бъде представена в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Следва да бъде уважено искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на формулираните в писмената молба, представена в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, въпроси.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП – гр. Бургас, офис гр. Сливен в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверен препис от данъчната сметка на дружеството-жалбоподател „АЛПО” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от А.А.Б., БУЛСТАТ 119539607, за периода м. януари 2007 година до настоящия момент.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с документите по делото и извърши при необходимост проверка в счетоводството на жалбоподателя и се запознае с представения от ТД на НАП – гр. Бургас, офис гр. Сливен документ, да отговори на въпросите, формулирани от адвокат А. в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.06.2010 година от 10:00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: